arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-03-18  SpausdintiSpausdinti

Kiek kainavo didelis šviečiantis užrašas #ALYTUS?

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, prieš Va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, bu­vo pa­sta­ty­tas di­de­lis švie­čian­tis už­ra­šas #ALY­TUS. Taip įpras­min­tas mies­to var­das, prie jo pa­kvies­ti fo­to­gra­fuo­tis aly­tiš­kiai, jų sve­čiai ir da­ly­tis nuo­trau­ko­mis su to­kiu Dzū­ki­jos sos­ti­nės žen­klu.

 

Ne vie­nam mies­to gy­ven­to­jui ky­la klau­si­mas, kiek kai­na­vo šis tam­siu pa­ros me­tu švie­čian­tis už­ra­šas, kas už tai ap­mo­kė­jo ir kiek il­gai jis sto­vės.

 

Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­sta­ty­tas tam­siu pa­ros me­tu švie­čian­tis di­de­lis už­ra­šas #ALY­TUS kai­na­vo 14 tūkst. 400 eu­rų.          Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.Aly­tu­je sep­tin­tus me­tus gy­vuo­jan­čio gau­sių šei­mų cen­tro „Skruz­dy­nė­lis“ ini­cia­ty­va jau pus­an­trų me­tų vyk­do­mas so­cia­li­nis pro­jek­tas „Aly­tus – vie­na šei­ma“. Ja­me da­ly­vau­jan­čios gau­sios šei­mos yra su­lau­ku­sios vie­ti­nių ver­sli­nin­kų pa­ra­mos ir gau­na nuo­lai­das įvai­rioms pa­slau­goms bei pre­kėms.

 

Kaip sa­kė dau­giau kaip 100 gau­sių šei­mų vie­ni­jan­čio „Skruz­dy­nė­lio“ va­do­vė Ra­mu­nė No­rui­šie­nė, to­kia so­cia­li­nė ak­ci­ja pa­si­tei­si­no, šei­mos pa­ten­kin­tos su­tei­kia­momis leng­va­to­mis, nes šian­dien joms iš­gy­ven­ti tik­rai sun­ku.

 

Ar­tė­jant Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai „Skruz­dy­nė­lis“ su­ma­nė, kaip pa­gar­sin­ti mi­nė­tą so­cia­li­nį pro­jek­tą ir įpras­min­ti Aly­taus var­dą.

 

„Mums ki­lo su­ma­ny­mas Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­sta­ty­ti di­de­lį švie­čian­tį mies­to pa­va­di­ni­mą. Pa­lai­ky­mo su­lau­kė­me iš mies­to sa­vi­val­dy­bės, pro­jek­tą pa­rė­mė ir mums pa­de­dan­tys mies­tie­čiai, taip pat šiek tiek pri­si­dė­jo „Skruz­dy­nė­lis“, – tvir­ti­no R.No­rui­šie­nė.

 

Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­ry­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo, at­si­žvel­giant į „Skruz­dy­nė­lio“ pra­šy­mą, iš So­cia­li­nės ap­sau­gos pro­gra­mos vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų ap­mo­kė­ta už švie­čian­čių rai­džių ga­my­bos ir mon­ta­vi­mo pa­slau­gą. Tai mies­to biu­dže­tui kai­na­vo 14 tūkst. 100 eu­rų.

 

Anot R.No­rui­šie­nės, prie to dar 300 eu­rų pri­si­dė­jo so­cia­li­nę ak­ci­ją „Aly­tus – vie­na šei­ma“ re­mian­tys vie­ti­niai ver­sli­nin­kai ir pats „Skruz­dy­nė­lis“. Tad iš vi­so Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­sta­ty­tas di­de­lis švie­čian­tis už­ra­šas #ALY­TUS kai­na­vo 14 tūkst. 400 eu­rų.

 

Šio gau­sių šei­mų cen­tro vyk­dy­tos ap­klau­sos bū­du bu­vo iš­rink­ta to­kį už­ra­šą ga­lin­ti pa­ga­min­ti ir su­mon­tuo­ti įmo­nė.

 

„Iš skar­dos ir plas­ti­ko už­ra­šą mums pa­ga­mi­no ir su­mon­ta­vo Vil­niaus ben­dro­vė „Grei­ta spau­da“. Ta pa­ti ben­dro­vė ga­mi­no už­ra­šą #LAIS­VĖ prie pre­zi­den­tū­ros. To­kios pa­slau­gos tei­kė­jų nė­ra daug ir ne­la­bai bu­vo iš ko rink­tis. Ma­nau, kad už­ra­šas #ALY­TUS pa­si­tei­si­no, prie jo fo­to­gra­fuo­ja­si daug žmo­nių, va­di­na­si, jiems pa­tin­ka“, – pa­sa­ko­jo „Skruz­dy­nė­lio“ va­do­vė.

 

Jos tei­gi­mu, toks Aly­tų įpras­mi­nan­tis už­ra­šas „ke­liaus“ po mies­tą, pa­vyz­džiui, ge­gu­žę tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas Jau­ni­mo par­ke, kur ke­ti­na­ma reng­ti šei­mų šven­tę.

 

 

 

toliau2017-03-18  commSkaityti komentarus (9)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100