arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-03-18  SpausdintiSpausdinti

Savivaldybės prioritetai investuotojams – infrastruktūra, sklypai ir gamybinės patalpos

Alma MOSTEIKAITĖ

Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kvie­ti­mu jo­je ap­si­lan­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Gied­rius Sur­plys, ku­ruo­jan­tis re­gio­nų plėt­rą, ir tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ros vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, vei­kian­čios prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos, at­sto­vai. Pa­grin­di­nis su­si­ti­ki­mo tiks­las – pri­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mus pri­ori­te­tus in­ves­tuo­to­jams, kad šie im­tų steig­ti įmo­nes Aly­tu­je ir tarp aly­tiš­kių ma­žė­tų ne­dar­bas. Taip pat sve­čiams iš­sa­ky­ta, ko­kios pa­gal­bos ti­ki­ma­si iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų.

 

Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius (nuotr. dešinėje) vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rą Giedrių Sur­plį pa­kvie­tė pa­si­žval­gy­ti po pa­grin­di­nę in­ves­tuo­to­jams skir­tą vie­tą – Pra­mo­nės par­ką. Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.„Kai me­džiai Pra­mo­nės par­ke, įspū­dis ne­koks“

Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rą G.Sur­plį ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vus pa­kvie­tė pa­si­žval­gy­ti po pa­grin­di­nę in­ves­tuo­to­jams skir­tą vie­tą – Pra­mo­nės par­ką.

 

Jam Pra­mo­nės ra­jo­ne skir­ta 63 hek­ta­rai že­mės, pa­grin­di­nė in­fra­struk­tū­ra – gat­vės, pri­va­žia­vi­mo iki skly­pų ke­liai, ap­švie­ti­mas – įreng­ta už eu­ro­pi­nės pa­ra­mos, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas – 4,7 mln. eu­rų. Čia dar­bai baig­ti prieš še­še­rius me­tus, ta­čiau šian­dien iš­nuo­mo­ta tik 17 hek­ta­rų šia­me par­ke, ja­me skly­pai su­teik­ti vie­nuo­li­kai įmo­nių, iš ku­rių dvi jau pa­si­sta­čiu­sios pa­sta­tus ir vyk­do veik­lą, ke­tu­rios dar ku­ria­si.

 

„In­ves­tuo­to­jų šiuo me­tu tu­ri­me dau­giau nei anks­čiau, bet, no­rint pri­trauk­ti „di­de­les žu­vis“, rei­ka­lin­gi di­de­li, sta­ty­boms iš­kart tin­ka­mi skly­pai, to­kius siū­lo ki­tos sa­vi­val­dy­bės, mes pri­va­lo­me bū­ti kon­ku­ren­cin­gi. Esa­me pra­ra­dę in­ves­tuo­to­ją dėl to, kad vie­na­me skly­pe jis ra­do iki ke­tu­rių met­rų bū­si­moms sta­ty­boms ne­pa­lan­kų pa­vir­ši­nį dur­pių sluoks­nį, to­dėl pa­si­trau­kė į Kau­ną. Mes pa­si­ry­žę pa­da­ry­ti vis­ką, kad to­kios is­to­ri­jos nie­ka­da ne­pa­si­kar­to­tų, – šie­met biu­dže­te nu­ma­ty­ta 200 tūks­tan­čių eu­rų par­ko plėt­rai – me­džių kir­ti­mui, skly­pų pla­ni­ra­vi­mui. Bet skai­čiuo­ja­me, kad rei­kė­tų an­tra tiek, ir tai tik vie­na iš kryp­čių, ku­ria ju­da­me, kad tap­tu­me pa­trauk­les­ni in­ves­tuo­to­jams“, – sa­kė T.Ta­mu­le­vi­čius.

 

Iš vi­so maž­daug 10 hek­ta­rų Pra­mo­nės par­ko te­ri­to­ri­jo­je no­rint ją pa­ruoš­ti in­ves­tuo­to­jams bū­ti­na iš­kirs­ti me­džius, krū­mus, iš­ly­gin­ti že­mę.

 

To­kia Pra­mo­nės par­ko pro­ble­ma šį ket­vir­ta­die­nį pri­sta­ty­ta vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rui, ku­ruo­jan­čiam re­gio­nų po­li­ti­ką, ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vams.

 

„Kai me­džiai Pra­mo­nės par­ke, įspū­dis ne­koks. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bei svar­biau­sia tu­rė­ti pa­grin­di­mą, kad jį su­tvar­kius mies­te tik­rai at­si­ras in­ves­tuo­to­jų, ku­rie su­kurs dar­bo vie­tų. Ne­at­si­tik­ti­nai kar­tu lan­ko­si „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vai, ku­rie Aly­taus pra­mo­nės par­ką ga­li pa­siū­ly­ti bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams“, – tvir­ti­no G.Sur­plys.

 

Kuo ak­ty­vus Aly­tus?

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Aly­tų pa­gy­rė už ak­ty­vu­mą ren­giant in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, jiems gau­nant fi­nan­si­nę pa­ra­mą, ta­čiau, jo pa­ste­bė­ji­mu, svar­bu, kad tai iš tie­sų pri­si­dė­tų prie nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mo. Ža­dė­jo, kad Pra­mo­nės par­kui ga­lu­ti­nai su­tvar­ky­ti bus ieš­ko­ma lė­šų per re­gio­ne fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus.

 

Pa­sak vi­ce­me­ro T.Ta­mu­le­vi­čiaus, Aly­tui rei­kia, kad čia kur­tų­si ne tik po 20 nau­jų dar­bo vie­tų įstei­gian­čios įmo­nės, o po ke­lis šim­tus, nes mies­te vy­rau­ja di­de­lis ne­dar­bas: „Pra­ėju­siais me­tais Aly­tų jau pa­si­rin­ko bal­dų įmo­nė „The­ca“, ku­ri iki šių me­tų pa­bai­gos ža­da įsteig­ti iki 300 dar­bo vie­tų. Tuo pa­čiu me­tu dėl tų pa­čių pa­tal­pų Pra­mo­nės ra­jo­ne kon­ku­ra­vo net ke­lios pa­na­šias in­ves­ti­ci­jas ga­lė­ju­sios pa­da­ry­ti už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės. Jei­gu tvar­kin­gų, šil­do­mų ga­my­bi­nių pa­tal­pų tu­rė­tu­me dau­giau, in­ves­tuo­to­jai mus pa­si­rink­tų. Mi­nė­tas at­ve­jis bu­vo ypač skau­dus, nes, kai pa­tal­pos bu­vo už­im­tos, po­ten­cia­lus in­ves­tuo­to­jas pa­si­rin­ko ki­tą ša­lį.“

 

Mero pavaduotojas įvar­di­jo sa­vi­val­dy­bės pri­ori­te­tus in­ves­tuo­to­jams – siū­lo­mą in­fra­struk­tū­rą, skly­pus ir ga­my­bi­nes pa­tal­pas.

 

„Pra­mo­nės ra­jo­ne ver­slo įmo­nių pa­to­gu­mui dar šiais me­tais bus nu­ties­ta nau­ja per­spek­ty­vi­nė gat­vė, su­tvar­ky­ta da­lis že­mės skly­pų Pra­mo­nės par­ke, ieš­ko­ma bū­dų, kaip pa­ska­tin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­to­jus, jog šie pa­sta­ty­tų di­de­les ga­my­bi­nes pa­tal­pas, ku­rias kar­tu su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pa­siū­ly­ti bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, nes se­ni pa­sta­tai nau­joms įmo­nėms daž­niau­siai ne­tin­ka. Taip yra, pa­vyz­džiui, Če­ki­jo­je, Len­ki­jo­je, kur pra­mo­nės par­kų ope­ra­to­riai, kar­tais sa­vi­val­dy­bių įstai­gos sta­to pa­sta­tus ir juos nuo­mo­ja, jei to­kios pa­slau­gos trūks­ta rin­ko­je.

 

Jei­gu mū­sų sa­vi­val­dy­bei pa­vyk­tų tai pa­siek­ti, bū­tu­me pir­mie­ji Lie­tu­vo­je su to­kiu pro­jek­tu ir dirb­da­mi su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, ma­to­me, tap­tu­me la­bai kon­ku­ren­cin­gi, nes mies­te po­ten­cia­lių dar­buo­to­jų yra, ne­dar­bas di­de­lis, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas ma­žas, ir tik mies­tas, ran­dan­tis vis dau­giau ver­slų, tu­ri šan­sų kil­ti“, – min­ti­mis da­li­jo­si T.Ta­mu­le­vi­čius.

 

Kad bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams Aly­tu­je rei­kia siū­ly­ti iš­skir­ti­nes ša­ly­je są­ly­gas, aki­vaiz­du. Ta­me pa­čia­me Pra­mo­nės par­ke ver­sli­nin­kų ne­vei­kia mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu da­bar tai­ko­mos leng­va­tos, kai, iš­si­nuo­mo­jus že­mės skly­pą ir į nau­jo sta­ti­nio sta­ty­bą bei įren­gi­mą in­ves­ta­vus ne ma­žiau kaip 724 tūkst. eu­rų į hek­ta­rą, pen­ke­rius me­tus at­lei­džia­ma nuo že­mės nuo­mos ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių, o dar ki­tus pen­ke­rius šie ma­ži­na­mi 50 proc.

 

„Pa­ti sa­vi­val­dy­bė šie­met iš tik­rų­jų tu­ri daug su­pla­nuo­tų in­ves­ti­ci­jų į vi­są Pra­mo­nės ra­jo­ną. Ne­tru­kus mies­to ta­ry­bą pa­sieks tvar­ka, pa­gal ku­rią ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­to­jai ga­lės ti­kė­tis sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos dėl ga­my­bi­nių pa­tal­pų plėt­ros. Ta­čiau no­ri­si su skly­pais, pa­sta­tais, in­fra­struk­tū­ra į prie­kį ju­dė­ti spar­čiau, ir tai ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti su Vi­daus rei­ka­lų ir Ūkio mi­nis­te­ri­jų pa­gal­ba.

 

Šis su­si­ti­ki­mas Aly­tui bu­vo la­bai nau­din­gas. Jau su­ta­rė­me, ko­kio­mis kryp­ti­mis ga­li­me ti­kė­tis pa­ra­mos, vie­nam kon­kre­čiam pro­jek­tui, ku­rį pla­nuo­tu­me įgy­ven­din­ti šį­met ir ku­ris po­ten­cia­liai reikš­tų ma­žiau­siai 120 nau­jų dar­bo vie­tų per po­rą me­tų, prin­ci­pi­nį pri­ta­ri­mą ga­vo­me“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas T.Ta­mu­le­vi­čius.

 

 

toliau2017-03-18  commSkaityti komentarus (18)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100