arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Aurėja

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-03-14  SpausdintiSpausdinti

Spektaklio „D efektas” režisierė Andra Kavaliauskaitė Tėvo dienos proga į teatrą norėtų pakviesti tėčius ir sūnus

Saulė PINKEVIČIENĖ

Aly­taus te­at­ras pri­sta­to spek­tak­lio jau­ni­mui „D efek­tas“ (pa­gal Ste­we’o Wor­lan­do kny­gą „Po­pie­ri­niai lėk­tu­vė­liai“) prem­je­rą. Ja­me pri­si­lie­čia­ma prie te­mų, ku­rios nė­ra leng­vos ir su­au­gu­sie­siems: ben­dra­vi­mo su dep­re­si­jos iš­tik­tais žmo­nė­mis, nu­to­lu­sių tė­vų ir vai­kų san­ty­kių. Dvy­li­ka­me­tis Di­la­nas sie­kia to­bu­ly­bės – pa­sau­lio po­pie­ri­nių lėk­tu­vė­lių skrai­di­ni­mo re­kor­do, nes jam tai bū­das pa­lū­žu­siam tė­čiui grą­žin­ti gy­ve­ni­mo džiaugs­mą. Ne­pai­sant to­kių su­dė­tin­gų si­tu­a­ci­jų, nau­jas Aly­taus tru­pės kū­ri­nys yra la­bai švie­sus, šiuo­lai­kiš­kas sce­ni­nės raiš­kos prie­mo­nė­mis, nuo­šir­dus kvie­ti­mas pa­aug­liams at­ras­ti te­at­rą, ku­ria­me tar­si su ar­ti­mu drau­gu ga­li pa­si­kal­bė­ti apie tai, kas itin jaut­ru.

 

Spektaklio „D efektas“ kūrybinė grupė: Jonas Gaižauskas, režisierė Andra Kavaliauskaitė, Vaidas Praspaliauskas, Onutė Gudaitytė, Eglė Kordiukovaitė. Sau­lės PIN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.„Spek­tak­lio pa­va­di­ni­me „D efek­tas“ už­ko­duo­ta dvi­pras­my­bė, ku­ri yra pa­grin­di­nė jo te­ma – kaip de­fek­tus, ku­rie ne­iš­ven­gia­mi kiek­vie­no mū­sų gy­ve­ni­me, tiek gal­būt iš­vaiz­dos, tiek ir li­ki­mo at­siųs­tų su­dė­tin­gų si­tu­a­ci­jų, ku­rias mes pa­ti­ria­me, pa­vers­ti pri­va­lu­mais – tam tik­rais efek­tais“, – sa­ko mies­to te­at­ro kul­tū­ros pro­jek­tų va­dy­bi­nin­kas Er­vi­nas Kor­šu­no­vas.

 

Spek­tak­lį ku­rian­čią jau­ną re­ži­sie­rę An­drą Ka­va­liaus­kai­tę jis pri­sta­to kaip šio dar­bo al­fą ir ome­gą – An­dra yra ne tik „D efek­to“ re­ži­sie­rė, bet ir ins­ce­ni­za­ci­jos au­to­rė bei sce­nog­ra­fė.

 

A.Ka­va­liaus­kai­tė sa­ko, kad fil­me (iš pra­džių bu­vo su­kur­tas bū­tent fil­mas, o tik pas­kui pa­ra­šy­ta kny­ga) ją su­ža­vė­jo dvy­li­ka­me­čio Di­la­no is­to­ri­ja, dva­sios stip­ry­bė ir ryž­tas pa­dė­ti sa­vo tė­čiui įveik­ti ne­tek­tį ir vėl pra­dė­ti gy­ven­ti.

 

„Ar­ti­mų­jų ne­tek­tis – su­dė­tin­ga te­ma, ta­čiau ji la­bai sub­ti­liai lie­čia­ma šiuo­lai­ki­nė­je li­te­ra­tū­ro­je pa­aug­liams, man į ran­kas pa­te­ko bent trys to­kios kny­gos, nu­spren­dė­me apie tai pa­kal­bė­ti te­at­ro sce­no­je“, – sa­ko re­ži­sie­rė.

 

Pa­grin­di­nį vaid­me­nį spek­tak­ly­je „D efek­tas“ ku­ria ak­to­rius Vai­das Pra­spa­liaus­kas, ku­riam te­ko ne­leng­va kū­ry­bi­nė už­duo­tis įsi­kū­ny­ti į dau­giau kaip per­pus jau­nes­nį he­ro­jų ir pri­si­lies­ti prie jo iš­gy­ve­ni­mų. Anū­ko ryž­tu įro­dy­ti sa­vo pa­lū­žu­siam tė­čiui, kad gy­ve­ni­mas ne­su­sto­ja net po pa­čių skau­džiau­sių ne­tek­čių, ža­vi­si Di­la­no se­ne­lis.

 

Jo vaid­me­nį su­kū­rė Jo­nas Gai­žaus­kas. Ak­to­rius sa­ko, kad per­so­na­žo ir jo pa­ties kaip žmo­gaus kre­do su­tam­pa: „Kad ir ko­kių de­fek­tų, su­dė­tin­gų si­tu­a­ci­jų man at­siųs­tų gy­ve­ni­mas, aš no­rė­čiau iš­lik­ti op­ti­mis­tas ir su­ras­ti at­spir­ties taš­ką, ku­ris leis­tų tai pa­da­ry­ti.“

 

„Ma­ne vi­suo­met ža­vė­jo vai­kai, ku­riems ten­ka rū­pin­tis ki­tais. Gy­ve­ni­mas už­krau­na jų pe­čiams gal­būt per sun­kią naš­tą, ta­čiau jie su­si­tvar­ko“, – ak­to­riaus Eu­ge­ni­jaus Ra­kaus­ko, ku­rian­čio dep­re­si­jos iš­tik­to Di­la­no tė­vo vaid­me­nį, ma­ny­mu, te­at­ro tru­pė jau daug me­tų ne­pri­si­lie­tė prie me­džia­gos, ku­ri tiek jau­din­tų ir grau­din­tų.

 

Jam pri­ta­ria ak­to­rė Onu­tė Gu­dai­ty­tė, ku­ri pa­ste­bi, kad spek­tak­lis „D efek­tas“ lei­do tru­pei la­biau pa­žin­ti vie­niems ki­tus.

 

Ko­kio žiū­ro­vo lau­kia „D efek­to“ kū­rė­jai?

 

„Am­žiaus pras­me – nuo 10 me­tų ir vy­res­nių, taip pat vi­sų tų, ku­rie tu­ri vai­kų. Tė­vo die­nos pro­ga la­bai no­rė­čiau į te­at­rą pa­kvies­ti tė­čius su sū­nu­mis. „D efek­tas“ – spek­tak­lis vi­sai šei­mai, ku­ris pa­sa­ko­ja apie žmo­nes, tu­rin­čius sva­jo­nių, apie tai, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti iš mei­lės“, – sa­ko re­ži­sie­rė.

 

 

 

 

toliau2017-03-14  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100