arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gertautas, Tautvydė, Ivona

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-02-18  SpausdintiSpausdinti

Naujas šiukšlių mokestis sukiršino gyventojus – spaudžiama jį atšaukti

Alma MOSTEIKAITĖ

Šį pir­ma­die­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nės dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pir­mi­nin­kų ir aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ini­cia­ty­va mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je bu­vo su­reng­ta pa­si­pik­ti­ni­mo ta­ry­bos spren­di­mu dėl nuo lie­pos di­dė­jan­čios rin­klia­vos už at­lie­kas ak­ci­ja. Sa­lė bu­vo pil­nu­tė­lė, nors mies­tie­čiams pra­neš­ti apie ją ren­gė­jai tu­rė­jo la­bai ne­daug lai­ko. Mat sa­vi­val­dy­bės va­do­vai il­go­kai de­ri­no ta­ry­bos po­sė­džių sa­lės su­tei­ki­mo klau­si­mą. Su­si­rin­kę aly­tiš­kiai pik­ti­no­si nau­ju šiukš­lių mo­kes­čiu, mies­to va­do­vus spau­dė jį at­šauk­ti, o jei dėl to nie­ko ne­bus da­ro­ma, pa­ža­dė­jo dar ne kar­tą rink­tis į to­kias ak­ci­jas.

 

Susitikime su alytiškiais (iš kairės) Alytaus miesto tarybos narys, frakcijos „Už Alytų“ atstovas Sigitas Leonavičius, Seimo narys Robertas Šarknickas ir miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytaustas Jastremskas. Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.„Ten yra to­ta­lūs ko­rup­ci­jos po­žy­miai“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, frak­ci­jos „Už Aly­tų“ at­sto­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius su­si­ti­ki­mo su aly­tiš­kiais pra­džio­je pa­reiš­kė: „Jei nau­ja rin­klia­va už at­lie­kas pri­im­ta ne­dis­ku­tuo­jant su gy­ven­to­jais, mies­tie­čiai, kad ir vė­liau, tu­ri pa­reikš­ti nuo­mo­nę.“

 

Jis pri­si­mi­nė, kaip per­nai mies­to ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to na­riai lan­kė­si Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je, su­si­ti­ko su me­ru ir jo ko­man­da, iš ku­rios su­ži­no­ta, kad me­ro dė­ka dve­jus me­tus dirb­ta su mo­kes­čio už at­lie­kas me­to­di­ka ir ten už šiukš­les mo­ka­ma du kar­tus ma­žiau nei Aly­tu­je.

 

Ben­dri­jų pir­mi­nin­kai pa­tei­kė ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­vyz­dį, čia, jų ži­nio­mis, mo­kes­tis už at­lie­kas ir­gi du­kart ma­žes­nis nei da­bar nu­sta­ty­tas Aly­tu­je, iš­kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą, ar šios sa­vi­val­dy­bės nė­ra Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

 

Pri­si­min­tas mies­to ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas me­rui rin­klia­vai ana­li­zuo­ti su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ne­pa­si­ti­kė­ti at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą vyk­dan­čio Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (ARATC) pa­teik­tais skai­čia­vi­mais. Ta­čiau į to­kį pa­siū­ly­mą ne­re­a­guo­ta.

 

„Pen­kias­de­šimt dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pir­mi­nin­kų pa­si­ra­šė krei­pi­mą­si į mies­to va­do­vus su pra­šy­mu ne­di­din­ti rin­klia­vos už at­lie­kas ne­iš­ana­li­za­vus jų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo są­nau­dų. Ga­vo­me at­sa­ky­mą, ko­kie jie nuo­sta­būs ir kaip ge­rai tvar­ko­ma­si su at­lie­ko­mis, ir nie­ko kon­kre­taus apie rin­klia­vos ana­li­zę. Ta­ry­ba nu­bal­sa­vo už nau­ją rin­klia­vą, bet ne­ži­no, už ką kon­kre­čiai. Mes siū­lė­me per­žiū­rė­ti sa­vi­val­dy­bės su­tar­tį su ARATC mies­to nau­dai, stab­dy­ti ne­pa­grįs­tus mo­kė­ji­mus ARATC, kam jam mo­kė­ti iš mies­to biu­dže­to, jei įmo­nė dir­ba pel­nin­gai, taip švais­to­mos mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šos, pra­šė­me per­žiū­rė­ti są­nau­dų pa­grįs­tu­mą. Ten yra to­ta­lūs ko­rup­ci­jos po­žy­miai – cen­trui su­teik­ta tei­sė teik­ti mo­no­po­li­nę pa­slau­gą, ir sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li da­ry­ti įta­kos“, – kal­bė­jo dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų at­sto­vas Vy­tau­tas Kaz­laus­kas.

 

Jis pa­brė­žė, kad da­bar ypač ak­cen­tuo­ja­ma va­do­vų ro­ta­ci­ja, o kaip su ARATC di­rek­to­riaus Al­gir­do Rei­po ro­ta­ci­ja: „Gal pa­keis­kit di­rek­to­rių? Aly­tu­je jau ne vie­nas dau­gia­bu­tis at­si­kra­tė bran­gaus cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo, at­si­kra­ty­kim ir Rei­po.“

 

Ne vie­nas dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos pir­mi­nin­kas pik­ti­no­si, kad dėl nau­jo at­lie­kų mo­kes­čio ne­bu­vo dis­ku­tuo­ta su gy­ven­to­jais, tie­siog steng­ta­si jį kuo grei­čiau pra­stum­ti, yra toks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, at­seit „de­ga, rei­kia sku­bė­ti, kas de­ga, jei Vy­riau­sy­bės re­ko­men­da­ci­nis nu­ta­ri­mas dėl at­lie­kų me­to­di­kos pri­im­tas per­nai pa­va­sa­rį, ir tam tu­rė­ta lai­ko pa­si­ruoš­ti“.

 

„Gal ta me­to­di­ka iš dvie­jų da­lių mo­kant pa­sto­vi­ą­ją ir kin­ta­mą­ją da­lį ir ge­ra, bet ji tu­ri bū­ti pa­grįs­ta“, – pa­si­pik­ti­ni­mo nau­ja rin­klia­va už at­lie­kas ak­ci­jo­je sa­kė aly­tiš­kiai.

 

„Su­sės­kim prie sta­lo ir tai­sy­kim“

Aly­tu­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas ir šį pir­ma­die­nį su­si­bū­ru­sių mies­tie­čių at­vy­kęs pa­lai­ky­ti Ro­ber­tas Šar­knic­kas jiems pa­dė­ko­jo už drą­są ir sa­vi­gar­bą.

 

„Man ke­lia ne­ri­mą ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas dėl nau­jos rin­klia­vos už at­lie­kas. Keis­ta, kad bal­suo­jant dėl to­kio spren­di­mo ne­nu­si­ša­li­no ta­ry­bos na­rys An­drius Ju­čas, dir­ban­tis ARATC. Ka­dan­gi dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai krei­pė­si ir į ma­ne, aš sa­vo ruož­tu krei­piau­si į vals­ty­bės kon­tro­lie­rių. Ga­vau at­sa­ky­mą, kad šiais me­tais bus at­lik­tas RATC‘ų au­di­tas. Dėl va­do­vų ro­ta­ci­jos pra­dė­jom kli­bin­ti klau­si­mą, vi­so­se įstai­go­se ji tu­ri bū­ti. Aš mies­to ta­ry­bos pra­šiau bal­suo­ti už dvi­na­rę at­lie­kų kai­ną, bet prieš jos me­to­di­ką. Kol įsi­ga­lios nau­ja rin­klia­va, iki lie­pos 1-osios, pra­šau, su­sės­kim prie sta­lo ir tai­sy­kim. Da­bar tik­rai keis­ta, gy­ven­to­jams rin­klia­va pa­di­din­ta, o, pa­vyz­džiui, pre­ky­bos ob­jek­tams su­ma­žin­ta“, – min­ti­mis da­li­jo­si R.Šar­knic­kas.

 

Ta­čiau mies­to ta­ry­ba Sei­mo na­rio pra­šy­mo ne­iš­gir­do.

 

Su­si­ti­ki­me su aly­tiš­kiais da­ly­va­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas pra­ne­šė, kad me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius ini­ci­ja­vo su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri pa­reng­tų klau­si­mus ARATC veik­los au­di­tui, šis tu­rė­tų kai­nuo­ti apie 20 tūkst. eu­rų: „To­kio au­di­to ne­bu­vo, mes jį pa­da­ry­sim.“

 

„Jei Vals­ty­bės kon­tro­lė tai da­rys, kam mė­ty­ti sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus? Čia dau­giau po­li­ti­ka­vi­mas“, – pa­ste­bė­jo į aly­tiš­kių pa­si­pik­ti­ni­mo ak­ci­ją at­vy­kęs mies­to ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Jur­gis Kras­nic­kas.

 

Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai ste­bė­jo­si, ko­dėl prie ARATC veik­los au­di­to ne­no­ri pri­si­dė­ti ki­tos Aly­taus re­gio­no sa­vi­val­dy­bės, ku­rių at­lie­kos tvar­ko­mos per šį cen­trą. Jų tei­gi­mu, mo­kant už at­lie­kas re­gio­ne tai­ko­mas so­li­da­ru­mo prin­ci­pas, bet kai nu­spren­džia­ma da­ry­ti ARATC veik­los au­di­tą, so­li­da­ru­mas dings­ta, tai dar vie­nas ar­gu­men­tas, kad ki­toms re­gio­no sa­vi­val­dy­bėms ge­rai bū­ti do­tuo­ja­moms Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų.

 

„Kas gau­na 200 eu­rų pen­si­ją, tai daug“

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, aly­tiš­kių pa­klau­sęs, ar 1,5 eu­ro per mė­ne­sį dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams pa­di­din­ta rin­klia­va už at­lie­kas yra daug, iš aly­tiš­kių iš­gir­do at­sa­ky­mą: „Kas per mė­ne­sį gau­na 200 eu­rų pen­si­ją, tai daug. Pen­si­jas pa­di­di­no ir tuoj ke­lia mo­kes­čius. Pa­kel­ti ran­kas už spren­di­mą leng­viau­sia, bet rei­kia tu­rė­ti są­ži­nės.“

 

Per me­tus su­si­da­ro ne­ma­žas pa­bran­gi­mas. Pa­vyz­džiui, gy­ve­nan­tiems 50 kv. met­rų bu­te me­ti­nis šiukš­lių mo­kes­tis nuo lie­pos iš­augs nuo 29,4 iki 47,52 eu­ro, in­di­vi­du­a­liuo­se na­muo­se, at­si­žvel­giant į nau­do­ja­mų kon­tei­ne­rių tal­pą, mak­si­ma­liai ap­mo­kes­ti­nant 100 kv. met­rų, – nuo 58,80 iki 72,76 ir iki 79,76 eu­ro.

 

Į ne­pa­si­ten­ki­ni­mo di­dė­jan­čio­mis šiukš­lių kai­no­mis ak­ci­ją at­vy­ku­sių mies­to va­do­vų – vi­ce­me­rės Va­lės Gi­bie­nės, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus V.Jast­rems­ko, jo pa­va­duo­to­jo Kęs­tu­čio Žu­roms­ko aly­tiš­kiai ke­lis kar­tus tei­ra­vo­si, ar bus at­šauk­tas ta­ry­bos spren­di­mas dėl nau­jo at­lie­kų mo­kes­čio. Į tai trum­pai at­sa­kė V.Jast­rems­kas – ne­bus.

 

Tai su­kė­lė dar di­des­nę pa­si­pik­ti­ni­mo ban­gą. Mies­tie­čiai taip pat pik­ti­no­si, kad su­si­ti­ki­me ne­da­ly­va­vo ARATC at­sto­vai, pats me­ras.

 

Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai, aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai tvir­ti­no mies­to val­džios leng­vai ne­pa­lei­sian­tys dėl gy­ven­to­jus su­kir­ši­nu­sio šiukš­lių mo­kes­čio – tu­ri bū­ti per­žiū­rė­ta sa­vi­val­dy­bės su­tar­tis su ARATC ir pa­keis­ta rin­klia­vos už at­lie­kas me­to­di­ka aly­tiš­kių nau­dai. Pa­ža­dė­ta lauk­ti po­ky­čių, o jų ne­su­lau­kus vėl bus ren­ka­ma­si į pa­na­šias ak­ci­jas.

 

 

 

toliau2017-02-18  commSkaityti komentarus (26)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100