arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gertautas, Tautvydė, Ivona

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-02-18  SpausdintiSpausdinti

Karštos švietimo pertvarkos naujienos: jos juodraštis atšauktas, švarraštis laukiamas

Saulė PINKEVIČIENĖ

Aurelijus Jaruševičius (viduryje) sako pirma norėjęs pamatyti naują švietimo strategiją, o jau paskui siūlyti tinklo optimizavimo planą. Tačiau išėjo atvirkščiai, švietimo bendruomenei tai atnešė daug nerimo. Zitos Stankevičienės nuotr.„At­si­pra­šau, kad ga­vo­te mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­ną to­kį, koks ben­druo­me­nių pa­siek­ti ne­tu­rė­jo“, – su­si­ti­ki­me su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais pri­pa­ži­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas. Tai reiš­kia, kad nuo­mo­nės apie su­maiš­tį ir ne­ri­mą su­kė­lu­sį juod­raš­ti­nį ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų per­tvar­kos do­ku­men­tą ben­druo­me­nės per mė­ne­sį iš­sa­ky­ti ne­pri­va­lės. Ki­ta nau­jie­na ta, kad iki kovo 20 dienos bus pa­reng­tas nau­jas per­tvar­kos pla­nas, ku­ris ati­tiks tei­si­nius rei­ka­la­vi­mus. Kol dar yra lai­ko, per­tvar­kos au­to­rius ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ra­gi­na dis­ku­tuo­ti apie ja­me iš­sa­ky­tus siū­ly­mus, kaip rei­kė­tų keis­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klą.

 

Per­tvar­ka: dras­tiš­ka ar­ba švel­ni, mo­kyk­los bus už­da­ry­tos ar­ba ne

„Šiuo me­tu Aly­tu­je yra 7200 moks­lei­vių. 2020 me­tais jų liks 6500, tūks­tan­tis iš jų gy­ve­na ra­jo­ne. Kiek ta­da mies­te rei­kės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų? Apie tai bū­ti­na kal­bė­ti jau šian­dien“, – mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas pri­me­na, kad svars­to­mas ne vie­nas per­tvar­kos va­rian­tas.

 

Pa­siū­ly­tas ta­ry­bos na­rio A.Ja­ru­še­vi­čiaus – švel­nes­nis, nes ja­me ne­nu­ma­to­ma už­da­ry­ti nė vie­nos įstai­gos, ne­lik­tų tuš­čių pa­sta­tų. Pa­ties V.Jast­rems­ko po­zi­ci­ja griež­tes­nė – jis siū­lė už­da­ry­ti ke­lias mo­kyk­las. Ta­ry­bos na­riai taip pat links­niuo­ja tai vie­nos, tai ki­tos mo­kyk­los, ku­rias siū­lo už­da­ry­ti, var­dą.

 

„Mir­ti­nin­kų są­ra­šas“, – taip šį prin­ci­pą va­di­na mo­kyk­lų va­do­vai ir pa­brė­žia, kad jis la­bai ydin­gas, nes ne­ži­nia dėl at­ei­ties truk­do dirb­ti šian­dien, tė­vai ne­no­ri rink­tis to­kios įstai­gos.

 

Aiš­ku vie­na: šiuo me­tu ga­lio­jan­tį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­drą­jį pla­ną nu­ma­to­ma ko­re­guo­ti. Kaip – dar ne­ži­nia. Sie­kiant tai iš­aiš­kin­ti, prieš me­tus me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius su­da­rė dar­bo gru­pę nau­jai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo stra­te­gi­jai pa­reng­ti. Jai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rė Li­na So­su­no­vi­čie­nė. Do­ku­men­tą dar­bo gru­pė pri­va­lo pa­teik­ti iki ko­vo 31 die­nos.

 

„Šiuo me­tu švie­ti­mo stra­te­gi­jos pa­ren­gi­mo dar­bo gru­pės po­sė­džiai ne­vyks­ta, koks do­ku­men­tas bus tei­kia­mas mums kaip jos na­riams, nė­ra ži­no­ma“, – su­si­ti­ki­me su po­li­ti­kais sa­kė šios gru­pės na­rės Vi­li­ja Su­šins­kie­nė ir Jū­ra­tė Trei­gie­nė.

 

A.Ja­ru­še­vi­čius taip pat pri­si­pa­žįs­ta pir­ma no­rė­jęs pa­ma­ty­ti nau­ją švie­ti­mo stra­te­gi­ją, o jau pas­kui siū­ly­ti tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną. Ta­čiau iš­ėjo at­virkš­čiai, o švie­ti­mo ben­druo­me­nei tai at­ne­šė daug ne­ri­mo.

 

Pa­ban­dė pa­žiū­rė­ti į mo­kyk­lų tin­klą sis­te­miš­kai

Są­my­šį švie­ti­mo ben­druo­me­nė­se pra­ėju­sią sa­vai­tę su­kė­lu­sio do­ku­men­to au­to­rius A.Ja­ru­še­vi­čius pa­aiš­ki­no mo­kyk­lų va­do­vams, ko­dėl jis at­si­ra­do ir ko­kiais prin­ci­pais va­do­vau­jan­tis siū­lo­mas op­ti­mi­za­vi­mas.

 

Do­ku­men­to au­to­rius pa­brė­žia: tai bu­vo tik „ža­lia me­džia­ga dis­ku­si­jai“, ku­ri po ben­druo­me­nių svars­ty­mo ga­lė­jo pa­si­keis­ti iš es­mės. Ki­ta ver­tus, kaip pa­aiš­kė­jo su­si­ti­ki­mo me­tu, val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­tys ta­ry­bos na­riai su A.Ja­ru­še­vi­čiaus pa­siū­ly­ta per­tvar­ka bu­vo su­si­pa­ži­nę ir iš es­mės jai ne­pri­eš­ta­ra­vo

 

„Tai yra tik do­ku­men­to met­me­nys, o da­bar Švie­ti­mo sky­rius tu­rės baig­ti dar­bą ir įvilk­ti jį į tin­ka­mą tei­si­nę for­mą“, – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas pa­ra­gi­no švie­ti­mo va­do­vus dis­ku­tuo­ti apie siū­lo­mų per­mai­nų tu­ri­nį.

 

Pa­gal A.Ja­ru­še­vi­čiaus pa­siū­ly­tą ge­og­ra­fi­niu prin­ci­pu pa­rem­tą per­tvar­kos pla­ną kiek­vie­no­je Aly­taus gy­ve­na­mo­jo­je zo­no­je lie­ka gy­vuo­ti įvai­rių ti­pų įstai­gos, kad mo­ki­nys ga­lė­tų tęs­ti moks­lus to­je pa­čio­je įstai­go­je – ju­ri­diš­kai. Pra­di­nes mo­kyk­las siū­lo­ma re­or­ga­ni­zuo­ti į pa­grin­di­nių, da­lį pro­gim­na­zi­jų – į gre­ti­mų gim­na­zi­jų sky­rius. Po įstai­gų ju­ri­di­nio su­jun­gi­mo jo­se dirb­tų po vie­ną di­rek­to­rių, po vie­ną pa­va­duo­to­ją ūkio rei­ka­lams ir po vie­ną bu­hal­te­rį.

 

Po­li­ti­ko skai­čia­vi­mu, siū­lo­ma per­tvar­ka pa­dė­tų su­tau­py­ti nuo 500 tūkst. iki 1 mln. eu­rų per me­tus dėl val­dy­mo op­ti­mi­za­vi­mo ir tur­to iš­lai­ky­mo.

 

Kas at­si­tik­tų su tuš­čiais mo­kyk­lų plo­tais?

A.Ja­ru­še­vi­čiaus pa­siū­ly­ta per­tvar­ka pa­rem­ta tuo, kad ne­bū­tų už­da­ro­ma nė vie­na įstai­ga. Ta­čiau kas nu­tik­tų su tuš­čiais plo­tais, ku­riuos, ma­žė­jant moks­lei­vių skai­čiui, vis tiek rei­kia iš­lai­ky­ti, šil­dy­ti ir ši naš­ta biu­dže­tui tam­pa sun­kiai pa­ke­lia­ma?

 

Ta­ry­bos na­rys siū­lo įstai­goms su­teik­ti tik tiek plo­to, kiek jo rei­kia ug­dy­mo pro­ce­sui. Li­ku­sį per­duo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riui ir iš­nuo­mo­ti.

 

Aly­tu­je jau yra vie­na mo­kyk­la, ku­rio­je to­kia pa­tir­tis sėk­min­gai pri­tai­ky­ta. Apie tai pa­sa­ko­jo Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Do­na­tas Va­si­liaus­kas. Įstai­ga at­sky­ru­si 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų ug­dy­mui ne­rei­ka­lin­gą plo­tą ir 90 proc. jo iš­nuo­mo­ta. Pa­si­ro­do, pa­tal­pų mo­kyk­lo­je nu­oma yra pa­trauk­lus siū­ly­mas. Po Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los sto­gu jau įsi­kū­rė fo­to­stu­di­ja, jo­gos mo­kyk­lė­lė ir ki­tos su švie­ti­mo įstai­gos kai­my­nys­te su­de­ri­na­mos veik­los.

 

A.Ja­ru­še­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog tai – la­bai ge­ras pa­vyz­dys, tik nuo­ma tu­rė­tų už­si­im­ti sa­vi­val­dy­bė, o ne mo­kyk­los va­do­vas, ku­ris juk nė­ra ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tas.

 

Ta­čiau ši pro­ble­ma ak­tu­a­li ne vi­soms švie­ti­mo įstai­goms. Moks­lei­vių sty­giu­mi ne­si­skun­džia Šal­ti­nių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, ei­lė­je lau­kia no­rin­tie­ji mo­ky­tis „Dre­vi­nu­ke“. Tuo, kad nu­ma­ty­ta re­or­ga­ni­zuo­ti au­gan­čią pra­di­nę mo­kyk­lą „Sa­ka­lė­lis“, pik­ti­no­si jos di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė. Apie iki vė­laus va­ka­ro kle­gan­čią Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją kal­bė­jo jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė ir iš­reiš­kė įsi­ti­ki­ni­mą kad „po per­tvar­ka“ (pa­siū­ly­ta, kad nuo 2020 me­tų įstai­ga tap­tų pro­gim­na­zi­ja) gim­na­zi­ja pa­te­ko per klai­dą.

 

Kas bū­tų, jei lik­tų ga­lio­ti da­bar­ti­nis tin­klo per­tvar­kos pla­nas?

Pa­gal mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių pa­tvir­tin­tą ir šiuo me­tu ga­lio­jan­tį sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­drą­jį pla­ną taip pat vyk­tų tam tik­ras įstai­gų op­ti­mi­za­vi­mas. Esa­ma­me pla­ne nu­ma­ty­ta, kad vi­sos pa­grin­di­nės mo­kyk­los tu­ri tap­ti pro­gim­na­zi­jo­mis, tai yra joms dirb­ti­nai „nu­pjau­na­ma“ 9 ir 10 kla­sės.

 

Ki­tas klau­si­mas, apie ku­rį nie­kas kol kas ne­kal­ba: o kur to­kiu at­ve­ju po 8 kla­sės Aly­tu­je mo­ky­tų­si tie moks­lei­viai, ku­rių ga­li­my­bės jiems ne­leis­tų per­ei­ti į gim­na­zi­jas?

 

„Man šis klau­si­mas at­ro­do la­bai svar­bus, to­dėl ma­no pa­siū­ly­ta­me per­tvar­kos pla­ne nu­ma­ty­ta, kad Šal­ti­nių ir „Vo­lun­gės“ mo­kyk­los lie­ka pa­grin­di­nės“, – pa­ste­bi A.Ja­ru­še­vi­čius.

 

Įver­ti­nus tai, kad ko­vo mė­ne­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba kaip įpras­ta tvir­tins kla­sių kom­plek­tus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, nau­jo­ji švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka, nors ir ko­kia ji bū­tų, re­gis, star­tuos dar ne ki­tais moks­lo me­tais. Tai reiš­kia, kad lie­ka dau­giau lai­ko dis­ku­si­joms.

 

„Tar­ki­tės su ben­druo­me­nė­mis ir tei­ki­te siū­ly­mus“, – su­si­ti­ki­me su ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gų va­do­vais ra­gi­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas.

 

* * *

 

Iki kovo 20 dienos bus parengti du Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų ben­drojo plano ir jo priedų kore­gavimo alternatyviniai va­riantai. Vienas – pagal Au­relijaus Jaru­ševi­čiaus siūlymus, kitame siūlo­ma uždaryti 2–4 bendrojo ug­dymo mo­kyklas.

 

 

toliau2017-02-18  commSkaityti komentarus (2)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100