arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gertautas, Tautvydė, Ivona

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-02-18  SpausdintiSpausdinti

Vytuolis Valūnas mero siūlymą atsistatydinti vadina dviejų garbingų žmonių pokalbiu

Saulė PINKEVIČIENĖ

 Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.Trečiadienį švietimo bendruomenę sujudino netikėta naujiena - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis VALŪNAS (nuotr.) traukiasi iš pareigų, kurias ėjo 21-erius metus. Tą padaryti apsisprendė po pokalbio su meru. V.Valūnas sako, kad prieš dvejus metus, miesto meru tapus Vytautui Grigaravičiui, susitiko su juo ir paprašė, jeigu išsiskirs požiūriai ir teks užleisti pozicijas, pasakyti apie tai atvirai. „Po mūsų pokalbio aš parašiau pasiūlymą administracijos direktoriui, kad būčiau atleistas šalių susitarimu“, - sakė V.Valūnas. Paskutinė jo darbo diena bus kovo 6-oji.

 

– Ko­kie bu­vo me­ro iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai, dėl ku­rių Jū­sų pa­pra­šy­ta už­leis­ti po­zi­ci­jas?

 

– Kon­krečiai nebuvo išsakyta, mes tik susitarėme, kad atėjo tas laikas pasitraukti. Kodėl – mero neklausinėjau. Noriu pasakyti, kad didžiai gerbiu Vytautą Gri­garavičių už jo nuopelnus Lie­tuvos valstybei. Prieš dvejus metus sutarėme, kad, kai ateis tas laikas, man motyvų pasakyti nereikės. Užtat mūsų pokalbis buvo labai gražus, kaip dviejų garbingų žmonių. Meras mano, kad laikas atėjo, aš su tuo sutinku. Motyvas ar priežastis yra paprasta: aš tikrai labai ilgai einu šitas pareigas, gal ateis naujas žmogus, kuris pa­matys kai kuriuos dalykus nau­jomis akimis.

 

– Ar Jū­sų pa­si­trau­ki­mas su­si­jęs su va­di­na­mo­jo švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos juod­raščio išpla­tinimu, kuris sukėlė sumaištį mokyklose?

 

– Tai yra klau­si­mas ne man. Ne sa­vo ini­cia­ty­va nu­ė­jau pas me­rą ir pa­reiš­kiau po­zi­ci­ją, kad man at­ėjo lai­kas pa­keis­ti dar­bą.

 

– Kaip pa­ko­men­tuo­tu­mė­te Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vičiaus pa­rengto pertvarkos plano išpla­tinimo aplinkybes? Juk Silvijos Peštenienės pasirašytame rašte Švietimo skyrius buvo įparei­gotas pradėti tinklo pertvarkos koregavimo procedūras pagal šį planą, kurios neprieštarauja Švietimo įstatymui ir kitiems teisės aktams? Kodėl skyrius to nepadarė?

 

– La­bai pa­pras­tas da­ly­kas. No­rint pa­reng­ti do­ku­men­tą, rei­kia gau­ti au­to­riaus su­ti­ki­mą. Sil­vi­jos Peš­te­nie­nės re­zo­liu­ci­ją ga­vau penk­ta­die­nį, tačiau pirmadienį man nepavyko susisiekti su Aurelijumi Jaruševičiumi, skam­binau, bet jis neatsakė. Jau buvau pa­skyręs mokyklų vadovams pasitarimo laiką tą pirmadienį 16 valandą. Laukiau dar pusę dienos, gal siūlymus pateikęs tarybos narys man galės perskambinti. Būčiau pasiūlęs pakoreguoti dokumentą. Nesulaukiau jokio skambučio ir priėmiau sprendimą pasitarimo metu direktoriams pri­statyti tinklo pertvarkos siū­lymą.

 

No­riu pa­brėž­ti, kad kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys tu­ri tei­sę teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip ko­re­guo­ti švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­ną. Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius taip ir pa­da­rė. Ma­ty­da­mas, kad me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri tu­ri pa­reng­ti švie­ti­mo stra­te­gi­ją, kol kas jos ne­pa­ren­gė, jis nu­ta­rė ne­lauk­ti ir pa­teik­ti sa­vo siū­ly­mus. Nie­kas nie­kur jo­kių tei­sės ak­tų ne­pa­žei­dė.

 

– Ar Švie­ti­mo sky­riaus nuo­mo­nė ren­giant Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vičiaus pasiūlytą pertvarkos planą buvo išklausyta?

 

– Ne. Mes ga­vo­me do­ku­men­tą, mū­sų nuo­mo­nės ne­klau­sė. Po do­ku­men­to iš­pla­ti­ni­mo bu­vau kai ku­rių žmo­nių ap­kal­tin­tas, kad ban­dau su­men­kin­ti ta­ry­bos na­rio au­to­ri­te­tą. To­dėl dar kar­tą no­riu at­sa­kin­gai pa­reikš­ti, kad la­bai ger­biu Au­re­li­jų Ja­ru­še­vičių už drąsą ir ryžtą. Jis yra Investicijų, eko­nomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas. Jo siūlymuose esama man kaip vedėjui nepriimtinų dalykų, bet yra ir priimtinų. Pa­vyzdžiui, jame numatyta, kad pa­liekamos gyvuoti kelios pa­grindinės mokyklos. Pagal dabar galiojantį tinklo pertvarkos planą lieka tik progimnazijos ir gim­nazijos, tai yra net ir silpniau besimokantys moksleiviai gali rinktis tik gimnazijas, nebelieka kitos galimybės įgyti pagrindinį išsilavinimą.

 

La­bai pri­im­ti­nas siū­ly­mas man at­ro­do tas, kad pa­gal Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus pla­ną ne­siū­lo­ma vai­kų fi­ziš­kai per­kel­ti iš tų pa­sta­tų, ku­riuo­se mo­kyk­los vei­kia šiuo me­tu. Taip pat nu­ma­ty­ta, kad kaip sa­va­ran­kiš­kas ju­ri­di­nis vie­ne­tas iš­sau­go­mos miesto pa­kraš­čio mo­kyk­los – Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nė ir Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja.

 

– Ko­kia bu­vo žmo­nių re­ak­ci­ja į Jū­sų spren­di­mą pa­si­trauk­ti?

 

– Per šias die­nas su­lau­kiau la­bai daug skam­bučių ir buvo atėję labai daug žmonių. Tą srautą būtų galima santykinai padalyti į dvi dalis. Vieni susirūpinę miesto savivaldybės švietimo sistemos ateitimi, kas susiję pirmiausia su tinklo pertvarka. Juos raminau labai paprastai: sukūrėme ne­priklausomą Lietuvos valstybę ne tam, kad vieni kitų bijotume. Be įstaigų bendruomenių sutikimo negali vykti jokia pertvarka. Turi būti diskutuojama, išlaikomos procedūros, turi būti abipusė pagarba. Švietimo ir mokslo ministerija kaip arbitras, jei net savivaldybės taryba priima spren­dimą, – visada išlieka gali­mybė bendruomenei savo teisumą įro­dyti teisme.

 

Bu­vo ne­ma­žai žmo­nių, ku­riems rū­pė­jo, ką veik­siu aš pats. Aš ir to­liau dirb­siu švie­ti­mo sri­ty­je, bet ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­val­du­mo švie­ti­mo sis­te­mo­je. Tai – prin­ci­pi­nis spren­di­mas. Ma­no pro­fe­si­ja – ne švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas ir ne mo­kyk­los di­rek­to­rius. Esu is­to­ri­jos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas. Esu 12 me­tų dir­bęs mo­ky­to­ju, va­do­va­vęs dviem mo­kyk­loms, dir­bęs švie­ti­mo ins­pek­to­riu­mi, ve­dė­ju. Esu įtrauk­tas į vals­ty­bės tar­ny­bos re­zer­vą, ti­kiuo­si su­lauk­ti siū­ly­mų.

 

Mero Vytauto Grigaravičiaus komentaras:

 

Sprendimus dėl administ­racijos darbuotojų priima ad­ministracijos vadovai. Vedėjas pateikė pasiūlymą nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu ir tiesioginis jo vadovas sutiko su pasiūlymu, aš jį palaikiau, tiek ir galiu komentuoti. Meras priima politinius, strateginius sprendimus, administracijos darbuotojai nėra politinis klau­simas.

 

 

 

   

toliau2017-02-18  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100