arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vydenis, Gražina, Kipras, Justina (Justė)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Kūrybiškos biologijos pamokos: tyrinėja gruntą, gaudo drugelius ir nakvoja palapinėse
Kaip įdo­miau­siai mo­ky­tis bio­lo­gi­jos – per­skai­ty­ti sky­rių apie re­tus au­ga­lus ar iš­si­ruoš­ti į žy­gį po miš­kus jų ieš­ko­ti? Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja Li­na Rut­kaus­kai­tė ne­abe­jo­ja, kad bet ku­ris mo­ki­nys rink­tų­si ant­rą­jį va­rian­tą. Tuo ji įsi­ti­ki­no tre­čius me­tus mo­ki­niams or­ga­ni­zuo­da­ma eks­pe­di­ci­jas į gam­tą.
toliau2017-09-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Prekybos centrai užkariauja Alytų, užimdami net pėsčiųjų takus
Nors Aly­tus per pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį pra­ra­do dau­giau nei 10 tūkst. gy­ven­to­jų, jų su­ma­žė­jo be­veik nuo 67 tūkst. iki maž­daug 53 tūkst., pre­ky­bos cen­trai iki šiol sėk­min­gai sta­to­mi Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Re­gis, ir pir­kė­jų tu­rė­jo su­ma­žė­ti, ta­čiau šie cen­trai ne­dyg­tų kaip gry­bai po lie­taus, jei ne­jaus­tų mies­te sėk­mės. Pas­ta­ruo­ju me­tu tvo­ro­mis bū­si­moms pre­ky­bos cen­trų sta­ty­boms ap­tver­ti du že­mės skly­pai – To­po­lių ir Pa­ba­lių gat­vė­se. Pir­mo­jo­je vie­to­je iš­kils „Nor­fa“, ku­rios skly­pui pri­klau­so ir da­lis Svei­ka­tos ta­ko, ant­ro­jo­je – „Sa­ni­tex“ pre­ky­bos tin­klo „Pro­mo Cash&Car­ry“ par­duo­tu­vė.
toliau2017-09-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Ką Andriui Tapinui pasakė Vytautas Grigaravičius?
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius bu­vo pa­kvies­tas į žur­na­lis­to An­driaus Ta­pi­no lai­dos fil­ma­vi­mą, vy­ku­sį Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Sa­lė bu­vo per­pil­dy­ta žiū­ro­vų, ku­rie po fil­ma­vi­mo dar ke­le­tą die­nų ne­ti­lo dis­ku­tuo­da­mi apie tai, ką iš­gir­do jo me­tu. Vie­ni tei­gė, kad me­ras iš anks­to ži­no­jo klau­si­mus, ki­ti su­abe­jo­jo jo pa­sa­ko­tais fak­tais. Ke­liais la­biau­siai aly­tiš­kius su­do­mi­nu­siais klau­si­mais su me­ru pa­dis­ku­ta­vo­me ir mes. O A.Tapino laidą „Laikykitės ten“ su miesto meru pamatyti bus galima jau šį sekmadienį nuo 11 val. „Laisvės TV“ kanalu.
toliau2017-09-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Akademinėms bendruomenėms reikia skaistyklos
Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) rek­to­rius Pet­ras Bar­šaus­kas in­ter­viu An­driui Ta­pi­nui „Lais­vės TV“ ti­ki­no, kad di­džiau­sios nuo­dė­mės, ku­rių ga­lė­jo pa­si­tai­ky­ti jo ha­bi­li­ta­ci­nia­me dar­be (po jo su­tei­kia­mas moks­li­nis ha­bi­li­tuo­to moks­lų dak­ta­ro laips­nis), dėl ku­rio pas­ta­rą­ją sa­vai­tę ki­lo gar­sių įta­ri­mų, esą reikš­min­ga jo da­lis bu­vo nu­pla­gi­juo­ta ci­tuo­jant anks­čiau iš­leis­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je dar­bus, ta­čiau ne­nu­ro­dant nei jų pa­va­di­ni­mų, nei au­to­rių, ga­li bū­ti pa­si­tai­kę ko­rek­tū­ros bei ci­ta­vi­mo klai­de­lių.
toliau2017-09-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Gais­ro už­klup­ti už­upiš­kiai li­ko be der­liaus

 

Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Dau­giau in­ves­tuo­ki­me į mū­sų vai­kus”

 

Pi­lia­kal­nio gat­vė vie­nin­te­lė Aly­tu­je tu­ri ga­bio­nus

 

Žuvin­te – re­kor­di­niai žą­sų ir ger­vių su­si­tel­ki­mai

 

Tre­tie­ji moks­lo me­tai Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je: sėk­mės aly­tiš­kiams lin­kė­jo ir du pro­fe­so­riai

 

Ba­ra­vy­kų kep­tu­vė, ar­ba La­biau­siai žmo­ni­jai stin­ga suo­le­lio, ant ku­rio ji ga­lė­tų at­si­sės­ti ir, nie­kur ne­sku­bė­da­ma, pa­gal­vo­ti

 

Elek­tro­ni­nių pir­ki­mų cen­tras – grei­tam ir skaid­riam dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos dar­bų pir­ki­mui

 

O kol kas be­lie­ka tik lai­ky­tis ten, su tuo ką tu­ri­me...

 

Kom­pli­men­tas ak­ty­viam Aly­taus jau­ni­mui

 

Aly­tus vis dar „lai­ko­si ten”, iš kur vi­si bė­ga

 

Skir­tin­gos kar­tos – vie­no­das po­mė­gis

 

Ra­džiū­niš­kė sa­vo so­dy­bo­je su­kū­rė gė­lių ka­ra­lys­tę
toliau2017-09-23  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100