arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gertautas, Tautvydė, Ivona

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Iš savivaldybės pastatus įsigiję alytiškiai veiklos juose nenori atskleisti
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, elek­tro­ni­nio auk­cio­no bū­du par­da­vu­si du pa­sta­tus, vie­ti­nį biu­dže­tą pa­pil­dė dau­giau kaip 300 tūkst. eu­rų. Mies­to cen­tre, Ro­tu­šės a. 14A, dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą įsi­gi­jo Aly­taus in­di­vi­du­a­lio­ji įmo­nė, bu­vu­sį lop­še­lį-dar­že­lį „Žio­ge­lis“ Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne, Jaz­mi­nų g. 20, – Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kian­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė.
toliau2018-05-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Karinė šventė Alytuje drebino orą, žemę ir teikė svarbiausią – saugumo jausmą
„Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­na – vie­na reikš­min­giau­sių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos mi­nė­ti­nų die­nų. Šian­die­nė­je sau­gu­mo si­tu­a­ci­jo­je Lie­tu­vai kaip nie­ka­da rei­ka­lin­ga stip­ri ka­riuo­me­nė, o vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas ir pa­lai­ky­mas yra vie­nas svar­biau­sių gin­klų, ku­ris su­tei­kia ka­riuo­me­nei drą­sos ir ryž­to. Jau tam­pa tra­di­ci­ja, kad kar­tą per me­tus į vie­ną iš Lie­tu­vos mies­tų su­va­žiuo­ja ša­lies ka­riuo­me­nės da­li­niai su sa­vo ka­ri­ne tech­ni­ka ir su­da­ro ga­li­my­bes ap­žiū­rė­ti, kaip šian­dien gy­ve­na ka­riai. Tai ne­leng­va jų ke­lio­nė, bet dar svar­bes­nė ke­lio­nė į žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą mu­mis. Tu­ri­me vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą. Ir pa­da­ry­si­me vis­ką, kad tas pa­si­ti­kė­ji­mas tik di­dė­tų“, – taip šeš­ta­die­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­reng­to­je ka­ri­nė­je šven­tė­je kal­bė­jo kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mun­das Ka­rob­lis. Šven­tė­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis, Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tos NA­TO prie­ša­ki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės va­das, Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Wol­fas Rüdi­ge­ris Ot­to, NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to (NFIU) va­das pul­ki­nin­kas Ja­ko­bas Søgårdas Lar­se­nas, ki­ti Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų at­sto­vai, už­sie­nio ša­lių bei daug ki­tų gar­bių sve­čių.
toliau2018-05-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)
Nacionalinį apdovanojimą gavusios Alytaus pedagogės apie mažuosius auklėtinius: „Tai labai reikli karta”
Dvi Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ pe­da­go­gės Ire­na Gied­rie­nė ir Dai­va Tur­či­na­vi­čie­nė, me­tus da­ly­va­vu­sios „eT­win­ning“ pro­gra­mo­je ir pa­gal ją vyk­džiu­sios sa­vo su­kur­tą pro­jek­tą spor­to ir svei­kos gy­ven­se­nos te­ma­ti­ka, ga­vo Na­cio­na­li­nius ko­ky­bės žen­kle­lius. Šis svar­bus pe­da­go­gi­nio dar­bo ir kom­pe­ten­ci­jų įver­ti­ni­mas joms bu­vo ne­ti­kė­tas, ta­čiau, kaip tei­gė pa­čios pe­da­go­gės, tai lei­džia su­pras­ti, kad dar­bas su vai­kais vyks­ta tin­ka­ma lin­kme. Po dau­giau nei ket­vir­tį am­žiaus su vai­kais dir­ban­čios spe­cia­lis­tės da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mi apie au­gan­čią kar­tą ir tei­gė ste­bin­čios kar­di­na­lius šiuo­lai­ki­nių vai­kų po­ky­čius bei spar­čiai iš­au­gu­sius jų po­rei­kius.
toliau2018-05-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Ar lemta Alytui likti Europos paraštėje?

Pa­ra­šiau Eu­ro­pos, bet ga­li­me lik­ti ir Lie­tu­vos. Pro­fe­so­rė Jū­ra­tė Čer­ne­vi­čiū­tė la­bai taik­liai api­bū­di­no si­tu­a­ci­ją. Tu­ris­tams mies­tas dar ne­ži­no­mas, ne­tu­ri­me ką pa­ro­dy­ti. Ar tik­rai? Pa­sta­tė­me gra­žų Bal­to­sios ro­žės til­tą. O prie jo ką? Jei ne Lai­mu­tis su sa­vo „toč­ke“, ne­gau­tu­me nė la­šo van­dens. Bu­vo pui­ki si­tu­a­ci­ja, „Al­kes­ta“ su sta­ty­bo­mis bu­vo su­for­ma­vu­si ant Ne­mu­no kran­to te­ra­są. Pa­si­ro­do, ne­rei­kia, su­mo­kė­jo­me, kad iš­ar­dy­tų...

toliau2018-05-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (3)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Krau­ja­siur­biai ma­ša­lai bus nai­ki­na­mi ir šiais me­tais

 

As­mens duo­me­nų tvar­ky­mą pri­žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja, įsi­ga­lio­jus nau­jam Reg­la­men­tui, pir­miau­sia bus pa­ta­rė­ja

 

Aly­tiš­kis Sta­sys, sta­tęs sa­vo mies­tą

 

„Po­ezi­jos pa­va­sa­ris” Aly­tu­je

 

Ket­vir­ta­sis tra­di­ci­nių kin­ki­nių žy­gis „Į „Bėk bėk, žir­ge­li!” - su že­mai­tu­kais!” driek­sis pro Aly­tų

 

Pa­klaus­ki­te sa­vo šir­dies

 

Kuo Dy­ne­e­ma ski­ria­si nuo PE? (2)

 

Le­go­len­das - ne tik LE­GO, bet ir pra­mo­gų mė­gė­jams

 

Sek­mi­nės But­ri­mo­ny­se – sma­gus, tra­di­ci­jų ku­pi­nas ben­druo­me­nės ren­gi­nys

 

Knygų naujienos

 

 

 

toliau2018-05-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100