arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Ginvilas, Skirmantė, Gabrielius, Fortūnatas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Lietuvos problemų veidrodis Alytaus veide: būtų gerai, jei išliktų bent šeštas
Aly­tu­je įvy­ko pir­mie­ji kan­di­da­tų į Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kus de­ba­tai, ku­riuo­se da­ly­va­vo Vil­niaus mies­to vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas ir Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Skar­džius. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo LSDP Aly­taus mies­to sky­rius. Kan­di­da­tai su­lau­kė ne­ma­žai klau­si­mų apie da­bar­ti­nę Dzū­ki­jos sos­ti­nės si­tu­a­ci­ją ir ko­kį gel­bė­ji­mo ra­tą jam mes­tų.
toliau2017-02-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (4)
Jurgis Krasnickas: „Su tokiu požiūriu merui reikėtų krautis lagaminus”

Bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras, da­bar mies­to ta­ry­bos opo­zi­ci­nės so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas šią sa­vai­tę ta­ry­bos na­riams iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad ket­vir­ta­die­nį, pa­si­bai­gus ta­ry­bos po­sė­džiui, vi­sus kvie­čia į dis­ku­si­ją dėl Aly­taus mies­to at­ei­ties. Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių ne­pa­no­ro apie tai dis­ku­tuo­ti, kai ku­rie at­ėjo tik pa­si­žiū­rė­ti, o me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius dar šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio mies­to ta­ry­bos po­sė­džio pra­džio­je pa­sa­kė, kad apie to­kią dis­ku­si­ją tu­ri bū­ti pra­neš­ta iš anks­to su­de­ri­nus lai­ką: „Lau­kia su­si­ti­ki­mai Vil­niu­je, jų ne­me­siu dėl kaž­ko­kios dis­ku­si­jos.“

 

toliau2017-02-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (13)
Mero balsas buvo lemtingas dviejų barų naktinei prekybai alkoholiu
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo spren­džia­ma, ar ap­ri­bo­ti nak­ti­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką dvie­juo­se ba­ruo­se – Nau­jo­jo­je g. 8A-4 ir Jau­ni­mo g. 14A. Ka­dan­gi ta­ry­bos na­rių, pri­ta­ru­sių šios pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mui, bal­sų skai­čius bu­vo toks pat kaip tam ne­pri­ta­ru­sių bei bal­sa­vi­me su­si­lai­kiu­sių, spren­di­mą įsta­ty­miš­kai lė­mė me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus bal­sas. Mi­nė­tiems ba­rams teks su­si­tai­ky­ti su ap­ri­bo­tu pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ku.
toliau2017-02-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
Kokius atlyginimus gaus Alytaus miesto švietimo įstaigų direktoriai?
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nuo ko­vo 1-osios nu­sta­ty­ti mies­to švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių pa­rei­gi­nių al­gų pa­sto­viosios da­lies ko­e­fi­cien­tai. Juos reg­la­men­ta­vo nau­jas Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mas, ku­ria­me nu­ma­ty­ti ir švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tų dy­džiai. Jie pri­klau­so nuo įstai­gos gru­pės, ug­dy­ti­nių skai­čiaus, di­rek­to­riaus va­dy­bi­nės ka­te­go­ri­jos, pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žo, įstai­gai skir­to dar­bo už­mo­kes­čio fon­do.
toliau2017-02-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Alkoholizmas. Skauda visiems

 

Pareigūnai ieško iš parduo­tuvių vogusių vyrų

 

„Šal­ti­nė­lis“ di­rek­to­rių tu­rės ko­vo 1-ąją.

 

„El­vio Pres­ley Show”: Mar­ty­nas Ka­va­liaus­kas ir Kau­no big­ben­das

 

Aly­tu­je stei­gia­mas BNI ver­sli­nin­kų klu­bas

 

Universaliausio krepšininko varžybos

 

Šiuolaikinio šokio kelionės: Petro Lisausko improvizacijos Pietų Lietuvoje

 

Stul­bi­na­mo po­pu­lia­ru­mo su­lau­ku­si „Pa­ry­žiaus ka­ted­ra” ap­lan­kys Aly­tų

 

Mai­nai: už ne­rei­ka­lin­gas at­lie­kas ga­li­ma gau­ti rei­ka­lin­gų trą­šų

 

Pagyvenusiųjų veikla atiduota į vyriškas rankas

 

Rei­kia tik ūkiš­ku­mo

 

Sei­mas – 100 pa­si­kiš­kia­ko­pūs­tė­lia­vi­mo die­nų

 

Aly­taus ra­jo­no at­sto­vai Ir­man­tas Gra­mac­kas ir Val­das Ven­ce­vi­čius – Laz­di­jų žir­gų lenk­ty­nių pri­zi­nin­kai

 

„Pa­ra­šyk laiš­ką lie­tu­vių ra­šy­to­jui”: aly­tiš­kiai vai­kai ra­šė ne tik Jo­nui Bi­liū­nui ar Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui, bet ir Ro­ber­tui Šar­knic­kui

 

But­ri­mo­niš­kių pa­trio­tiz­mas ne­blės­ta, jis – au­ga!

 

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ki­nių dar­bai – tarp ge­riau­sių­jų

 

Kar­šiai jau­ko ne­ven­gia

 

Pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais ga­lės gau­ti dau­giau Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų

 

Di­džiau­sio iš pie­ši­nių su­da­ry­to teks­to re­kor­das

 

Nuo ko pri­klau­so dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jos kai­na?
toliau2017-02-25  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100