arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Žintautas, Sergijus, Natalija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Keliaujame į Nicą

Prancūzijos miestai ir kurortai jau ne vienerius metus yra mėgstami turistų dėl gamtos grožio, paplūdimių, įdomios kultūros, lankytinų objektų bei prabangių viešbučių. Nica – Prancūzijos pietų miestas, ypač tinkantis atostogoms ir ramiam poilsiui. Kurorto krantus skalauja šilta Viduržemio jūra, vietinės kavinės ir restoranai siūlo platų šviežių jūros gėrybių asortimentą, o mieste įsikūrę viešbučiai stebina patogumu ir prabanga. Kelionės į svečias šalis visuomet pareikalauja išlaidų, todėl specializuotasvartojimo paskolų bankas gali pakonsultuoti vartojimo kreditų klausimais ir pasiūlyti priimtiniausią variantą norintiems nevaržomai keliauti. Stambus infrastruktūros centras, uostas, šiltas klimatas kasmet į Nicą pritraukia tūkstančius turistų, tad ką rekomenduojama aplankyti šioje ramybės oazėje?

toliau2017-07-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Mokytojo atostogos Norvegijos braškių laukuose, arba kiek stengiesi, tiek turi

Ar pe­da­go­go va­sa­ros atos­to­gos tu­rė­tų bū­ti braš­kių lau­ke pliau­piant lie­tui, su gu­mi­niais ba­tais, vabz­džiais, len­dan­čiais iš po krū­mų, ir pa­bu­di­mu vos auš­tant? „Ne­tu­rė­tų, – tei­gia Sim­no spe­cia­lio­sios mo­kyk­los mo­ky­to­jas Arū­nas Na­raus­kas, jau an­trą va­sa­rą iš ei­lės iš­vyks­tan­tis mė­ne­siui dirb­ti į už­sie­nį. – Ne­tu­rė­tų taip bū­ti, bet juk ne­ga­li­ma ai­ma­nuo­ti. To­dėl pa­si­rai­to­ju ran­ko­ves ir ban­dau gy­ve­ni­me kaž­ką keis­ti.“

toliau2017-07-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Alytaus miesto teatro aktorius Tomas Kunčinas: „Kiekvienas turime savo Dievą”

Tuš­čio­je te­at­ro sa­lė­je sė­di dvi tam­sios gal­vos. Tarp jų, ant ki­li­mo, skau­džiai iš­gy­ve­nu­sio tūks­tan­čių ba­tų pri­si­lie­ti­mus, pa­dė­tas dik­to­fo­nas. Jis su­ge­ria gar­sus iš ap­lin­kui – žo­džius, kel­nių šiugž­dė­ji­mą, kė­dės at­lo­šo cyp­te­lė­ji­mą ir bal­sų ai­dą, ro­po­jan­tį šal­to­mis ir už­si­mer­ku­sio­mis sie­no­mis. Dik­to­fo­nas ne­ga­li įra­šy­ti kva­pų ir vaiz­dų, šyp­se­nos vei­de ar bliz­gan­čių akių. Bet bū­tent apie tuos kva­pus, mu­zi­ką, ku­ri lei­džia jaus­tis gy­vam, ir Die­vą, ku­rį tu­ri­me kiek­vie­nas sa­vo, mes šian­dien ir kal­ba­mės su Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­riu­mi To­mu Kun­či­nu.

toliau2017-07-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Atvirų durų dienos Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje

Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos ta­ry­bos na­riai bir­že­lį pa­tei­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pra­šy­mą dėl at­vi­rų du­rų die­nos ren­gi­mo nuo 2004 me­tų už­da­ry­to­je is­to­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Per su­si­ti­ki­mą su Aly­taus ra­jo­no me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re Jo­lan­ta Kruč­kaus­kai­te bu­vo pri­tar­ta drau­gi­jos ini­cia­ty­vai ir ap­tar­ti pa­ren­gia­mie­ji dar­bai.

toliau2017-07-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Profesionalus vairuotojas tikėjosi nesutikti policijos

Bir­že­lio 10-osios ry­tą iš Vil­niaus į gim­tą­jį Aly­tų at­va­žia­vęs 63 me­tų Jo­nas Pet­ke­vi­čius su­si­ti­ko su bro­liu ir be­si­bro­liau­da­mi iš­gė­rė du bu­te­lius deg­ti­nės. Po pie­tų, kai ap­gir­tęs bro­lis už­mi­go, Jo­nas nu­ta­rė grįž­ti į Vil­nių.

toliau2017-07-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Pa­gerb­tas Kro­kia­lau­kio pa­ra­pi­jos kle­bo­nas

 

Be redaktoriaus žinios

 

Bū­ti­na ži­no­ti: kiek uo­gų ga­li­ma su­val­gy­ti per die­ną ir ko­kių ver­čiau at­si­sa­ky­ti?

 

Tik pa­ly­ja, Jo­nas tuoj į miš­ką šu­ti­na!

 

Ba­ra­vy­kų mė­gė­jos krai­te­ly­je – pul­kai rud­ke­pu­rių

 

Diedulis rado, močiutė išdžiovino

 

Žal­ba­ra­vy­kiai mėgs­ta ąžuo­lo kai­my­nys­tę

 

Aly­taus ra­jo­no GMP sto­ties dar­buo­to­jams di­dė­ja at­ly­gi­ni­mai

 

Iš au­to­mo­bi­lio iš­lup­tą mag­ne­to­lą iš­me­tė į šiukš­lių kon­tei­ne­rį

 

Šim­tas jau­nuo­lių mo­ky­sis ka­rio dis­cip­li­nos ir pi­lie­ti­nių ver­ty­bių

 

Gir­tas per­va­žia­vo sū­naus mo­pe­du

 

Rotušės žinios

 

Iš pa­sau­lio ve­te­ra­nų krep­ši­nio čem­pio­na­to aly­tiš­kės grį­žo su me­da­liais

 

„Ne­mu­no” tau­rės šaš­kių var­žy­bos Aly­tu­je

 

Spor­tiš­kas sa­vait­ga­lis Ku­me­čiuo­se

 

Sau­lė­tas ir nuo­šir­dus Van­kiš­kių kai­mo žmo­nių su­si­ti­ki­mas

 

Spręs­ki­me sun­ku­mus kar­tu

toliau2017-07-27  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100