arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dainius, Rimgaudė, Matilda

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Alytaus medikų atlyginimai: dideli ar maži?
Pas­ta­ruo­ju me­tu įsi­kū­ręs Lie­tu­vos me­di­kų są­jū­dis siū­lo ša­lies val­džiai pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų pa­skirs­ty­mo at­ei­nan­čiais me­tais nu­ma­tant at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą 30 proc. Šio me­di­kų są­jū­džio veik­lo­je da­ly­vau­ja ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jai.
toliau2017-11-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Klevų gatvės kapinėse laidojimui panaudojami žalieji plotai
Iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių ket­ve­rių ka­pi­nių lai­do­ji­mas nė­ra ri­bo­ja­mas tik ne­to­li mies­to esan­čio­se Už­upių ka­pi­nė­se. Pas­ta­ruo­ju me­tu lai­do­ji­mui ur­no­se yra iš­nau­do­ja­mi ža­lie­ji plo­tai Pir­mo­jo Aly­taus Kle­vų gat­vės ka­pi­nė­se. Nau­jo­je šių ka­pi­nių da­ly­je at­ei­nan­čiais me­tais tu­rė­tų at­si­ras­ti ir ko­lum­ba­riu­mas. Jei­gu toks sta­ti­nys, skir­tas lai­do­ji­mui ur­no­se, pa­si­tei­sin­tų, jis bū­tų ren­gia­mas ir ša­lia Kle­vų gat­vės ka­pi­nių nuo lai­ki­nų­jų ga­ra­žų at­lais­vin­to­je te­ri­to­ri­jo­je.
toliau2017-11-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Alytaus miesto kelių priežiūra vėl rūpinsis „Raguvilė”
Aly­tiš­kiai žie­mą ne­liks be ke­li­nin­kų – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko su­si­tar­ti su Neringoje registruota, Kretingos rajone veikiančia UAB „Ra­gu­vi­lė“ dėl mies­to ke­lių prie­žiū­ros. Ben­dro­vė dar­bą pra­dės jau ki­tą sa­vai­tę.
toliau2017-11-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Aurelijus Veryga mėgaujasi
Jei įžy­mu­sis če­kų ra­šy­to­jas Ha­ros­la­vas Ha­še­kas pa­si­klau­sy­tų, apie ką lie­tu­viai – daž­nai pa­gy­ve­nę lie­tu­viai – pas­ta­rą­sias tris die­nas kal­ba vais­ti­nė­se, jis sa­vo šau­nų­jį ka­rei­vį Jo­se­fą Švei­ką pa­siųs­tų pa­rū­ky­ti už kam­po. Kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru Au­re­li­ju­mi Ve­ry­ga. Nie­kur ne­si­dė­tų, po šiuo­lai­ki­nių teks­tų vais­ti­nių ei­lė­se už­si­rū­ky­tų ir šis.
toliau2017-11-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Stip­riai pa­gra­žin­to Dai­na­vos ra­jo­no žmo­nės ir to­liau jaus rū­pes­tį

 

Gau­ti jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ją pre­ten­duo­ja aš­tuo­ni kan­di­da­tai

 

Pri­rei­kė ir pa­gal­bos, ir al­ko­ho­lio ma­tuok­lio

 

Ūki­nin­kams pra­dė­tos mo­kė­ti iš­mo­kos

 

„Amžinai, amžinai neramus”: Alytuje skambės Pauliaus Širvio eilės

 

Lie­tu­vos is­to­ri­jos da­tos kaip ant del­no

 

Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­me

 

No­rė­jo pa­juo­kau­ti su po­li­ci­ja ir „už­si­dir­bo” 200 eu­rų

 

Ūki­nin­kas ne­le­ga­lų dar­bi­nin­ką pa­va­di­no ste­bė­to­ju

 

Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos ak­ci­ja „At­min­ties ke­lias”

 

Rotušės žinios

 

Re­no­vuo­to dau­gia­bu­čio ben­dri­jos pir­mi­nin­kė: „Vals­ty­bei ski­riant pa­ra­mą no­rė­jo­si su­si­tvar­ky­ti”

 

Moks­lei­vių mi­ty­bos įpro­čiai su­si­for­muo­ja šei­mo­je

 

Aly­taus „Sod­ro­je” vėl kve­pė­jo py­ra­gais ir ge­ru­mu

toliau2017-11-18  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100