arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Tarybos nario ginčus teismuose lydi sėkmės ir nesėkmės

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius (nuotr.) šią sa­vai­tę su­lau­kė pa­lan­kaus Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mo, ku­riuo va­do­vau­jan­tis dėl pa­že­min­tos gar­bės ir oru­mo lai­mė­jo prieš aly­tiš­kį, vie­no mies­to ta­ry­bos na­rio vi­suo­me­ni­nį pa­dė­jė­ją.

Kau­no apy­gar­dos teis­me S.Le­o­na­vi­čiui ne­pa­vy­ko įro­dy­ti sa­vo tei­su­mo dėl už­tver­to ke­lio, ve­dan­čio link jo so­dy­bos Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Van­ge­lo­nių kai­me. Šiuos už­tva­rus mies­to ta­ry­bos na­rys tu­rės pa­ša­lin­ti.

Šiuo me­tu Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me pri­im­tas nag­ri­nė­ti S.Le­o­na­vi­čiaus skun­das dėl mies­to ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mo. Šiuo spren­di­mu ta­ry­bos na­rys pri­pa­žin­tas pa­žei­dęs Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­są, jam re­ko­men­duo­ta vie­šai at­si­pra­šy­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Jast­rems­ko.

toliau2017-06-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (27)
Kineziterapeutė Ingrida Stankevičienė: „Didžiausias profesinis iššūkis buvo darbas su vaikais, bet jį sėkmingai įveikiau”

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus ki­ne­zi­te­ra­peu­tė In­gri­da STAN­KE­VI­ČIE­NĖ 2005 me­tais bai­gė tuo­me­ti­nę Vidz­gi­rio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Nuo vai­kys­tės do­mė­jo­si spor­tu, ma­sa­žais, tad to­les­nėms stu­di­joms pa­si­rin­ko Kau­no ko­le­gi­ją, ku­rią bai­gu­si įgi­jo ki­ne­zi­te­ra­pi­jos pro­fe­si­nį ba­ka­lau­rą.

Vai­kų rai­dos su­tri­ki­mų anks­ty­vo­ji re­a­bi­li­ta­ci­ja – kas­die­ni­nis jau­nos Aly­taus li­go­ni­nės ki­ne­zi­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tės rū­pes­tis. Jos ran­kos su­stip­ri­na sil­pnus ma­žy­lių rau­me­nis, mo­ko juos iš­lai­ky­ti pu­siau­svy­rą, for­muo­ja tai­syk­lin­gus vaikš­čio­ji­mo įgū­džius. Ki­ne­zi­te­ra­peu­tę I.Stan­ke­vi­čie­nę kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

toliau2017-06-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Daktaras Petrovas ir jo ligoninė Alytuje

Anks­čiau nei bu­vo pa­sta­ty­tas ap­skri­ties li­go­ni­nės pa­sta­tas Aly­tu­je pra­dė­jo veik­ti pri­va­ti Ben­ja­mi­no Pet­ro­vo li­go­ni­nė. Apie tai ži­nu­tė laik­raš­čio „Lie­tu­vos ai­das“ 1934 me­tų rug­pjū­čio 20 die­nos nu­me­ry­je: „Il­gą lai­ką bu­vęs Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės chi­rur­gu dr. B.Pet­ro­vas, vie­nas po­pu­lia­riau­sių gy­dy­to­jų ne tik Aly­tu­je, bet ir pa­čio­je jo apy­lin­kė­je, Aly­tu­je la­bai gra­žio­je vie­to­je pa­sta­tė ir jau bai­gė įreng­ti mo­der­niš­ką pri­va­čią li­go­ni­nę. Tai bus pir­mo­ji to­kia li­go­ni­nė Aly­tu­je.“

toliau2017-06-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Kultūros ir komunikacijos centre sumontuota akustinė sienelė
Aly­tu­je pra­si­dė­jo Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lis. Jį tra­di­ciš­kai pra­dė­jo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre. Kon­cer­tas bu­vo ypa­tin­gas ne tik tuo, kad bai­gė mies­to gim­ta­die­nio šven­tę, bet ir nau­ju skam­be­siu šio­je erd­vė­je.
toliau2017-06-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Po 100 eu­rų kiek­vie­nam vai­kui

 

Pir­mo­jo Aly­taus skulp­to­riaus pa­ro­dos ati­da­ry­mas – po at­vi­ru dan­gu­mi

 

Ke­lio­nė pas kai­my­nus bai­gė­si ko­mi­sa­ria­te

 

Tarp „Eu­ro­pos bu­rių” fi­na­li­nin­kų – du Aly­taus re­gio­no at­sto­vai

 

„Ast­ros” dvi­ra­čių žy­gis – 18 ki­lo­met­rų po Aly­tų

 

„Aly­taus” bai­da­ri­nin­kams – „Bal­to­sios ro­žės” tau­rė

 

Dvi­gu­ba šven­tė: „Spin­du­liui” – 15, Luks­nė­nams – 210 me­tų

 

Pa­ro­da „Aly­tiš­kiai aka­de­mi­jo­je”

 

Knygų naujienos

 

Iš­si­plė­tu­sios ko­jų ve­nos: kaip sau pa­dė­ti, ypač va­sa­rą?

 

Stu­di­jų pro­gra­ma Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­ja įsi­bė­gė­ja

 

Re­no­vuo­ja­miems dau­gia­bu­čiams – vals­ty­bės pa­ra­ma iš kar­to

 

Sa­va­no­riš­kai pri­si­dė­ju­siems prie šauk­ti­nių tar­ny­bos – dau­giau ga­li­my­bių

toliau2017-06-22  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100