arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dovainis, Vilda, Leonilė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Valstybinių miškų urėdijos Alytaus padaliniui laikinai vadovauja Egidijus Mensevičius
Šian­dien iš Re­gist­rų cen­tro tu­ri bū­ti iš­re­gist­ruo­tos vi­sos 42 Lie­tu­vos miš­kų urė­di­jos, tarp jų ir Aly­taus. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš pa­rei­gų at­lei­džia vi­sus miš­kų urė­dus. Dar­bo ne­teks ir Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­das Ša­rū­nas An­ta­ne­vi­čius. Pra­ėju­sią sa­vai­tę įkur­tos nau­jos vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­nio pa­da­li­nio lai­ki­nuo­ju vir­ši­nin­ku pa­skir­tas Aly­taus miš­kų urė­di­jo­je miš­ko ap­sau­gos ir miš­ko žel­di­ni­mo in­ži­nie­riu­mi dir­bantis Egi­di­jus Men­se­vi­čius.
toliau2018-01-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Gyvenimas Lietuvoje – tai gyvenimas Narnijoje?

Šių die­nų Lie­tu­vos ak­tu­a­li­jos tie­siog šo­ki­ruo­ja. O gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je da­ro­si pa­na­šus į gy­ve­ni­mą ste­buk­lin­go­je ša­ly­je, ku­rios tvar­ka smar­kiai pra­si­len­kia su tik­ro­ve. Tik­riau­siai dau­ge­lis ži­no An­dre­wo Adam­so­no re­ži­suo­tą fil­mą „Nar­ni­jos kro­ni­kos: liū­tas, bur­ti­nin­kė ir dra­bu­žių spin­ta“ bei ki­tas jo da­lis; jo­se vai­kai, įžen­gę į spin­tą, ran­da pa­slap­tin­gas du­ris, ve­dan­čias į pa­sa­kiš­ką Nar­ni­jos pa­sau­lį, ku­ria­me su­tin­ka­ma pa­čių keis­čiau­sių su­tvė­ri­mų ir vyks­ta kaž­kas ne­pa­pras­to, ste­buk­lin­go. Šio­mis die­no­mis skai­ty­da­ma Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos por­ta­luo­se pub­li­kuo­ja­mus straips­nius, vis daž­niau jau­čiuo­si taip lyg pra­vė­ru­si ste­buk­lin­gas Nar­ni­jos du­ris. De­ja, ma­ne pa­si­tin­ka ne pa­sa­kiš­ki ste­buk­lai, o skau­di mū­sų ša­lies re­a­ly­bė, ku­rio­je vyks­tan­tys įvy­kiai kar­tais at­ro­do tie­siog ab­sur­diš­ki.

toliau2018-01-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (5)
Prie Sausio 13-osios kryžiaus – gongo dūžiai už žuvusiuosius
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Lie­tu­vai tra­­giš­kus Sau­sio 13-osios įvy­kius aly­tiš­kiai pri­si­mi­nė ir Lais­vės gy­nė­jų die­ną mi­nė­jo prie Mies­to so­de esan­čio Sau­sio 13-osios kry­žiaus. Pa­ne­mu­nės pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­reng­ta me­ni­nė kom­po­zi­ci­ja, Sei­mo na­rių ir mies­to va­do­vų kal­bos tar­si nu­kė­lė į 1991-ųjų sau­sio 13-ąją, kai gi­nant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą nuo so­vie­tų ka­rių už­ėmi­mo bu­vo su­žeis­ta apie 700 žmo­nių, žu­vo 14. Kiek­vie­no žu­vu­sio­jo at­mi­ni­mas šeš­ta­die­nį bu­vo pa­gerb­tas gon­go dū­žiu, liu­di­jan­čiu di­de­lę pa­gar­bą ko­vo­to­jams už lais­vę ir vi­sų sie­kius ją bran­gin­ti.
toliau2018-01-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
Šaškių turnyro Punioje nugalėtojas – kaunietis Emilijus Jurkynas
Sau­sio 13 die­ną Pu­nio­je vy­ko tra­di­ci­nis šaš­kių tur­ny­ras Lais­vės gy­nė­jų die­nai pa­mi­nė­ti ir spor­to meist­rui Sta­nis­lo­vui Ka­ma­raus­kui at­min­ti.
toliau2018-01-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

  

Įdo­mus ty­ri­mas: gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas spau­da len­kia por­ta­lus

 

Sli­dės jau pa­ruoš­tos, la­bai lau­kiam žie­mos ir snie­go!

 

Aly­tu­je šiais me­tais dar la­biau ma­žės ap­leis­tų te­ri­to­ri­jų ir pa­sta­tų

 

Pra­lai­da įreng­ta, ke­lias į Lie­pa­ko­jus sau­sas

 

Šil­tas va­do­vų vi­zi­tas ra­jo­no vai­kus glo­bo­jan­čio­je šei­mo­je

 

Diskusija „Šimtmečio asmenybės. Antanas Smetona”

 

Jau­ni­mo par­kas - jau­ni­mui!

 

Į kal­nus tūks­tan­čius iš­ve­dęs 75-erių ke­liau­to­jas: „Se­nat­vės gy­ve­ni­me nė­ra”

 

8 idė­jos, kuo le­sin­ti žie­mo­ti li­ku­sius paukš­čius

 

Knygų naujienos

 

Pe­diat­ras įspė­ja: „Gri­pas an­ti­bio­ti­kais ne­iš­gy­do­mas, o as­pi­ri­nas vai­kams griež­tai drau­džia­mas”

 

Ra­jo­ne ple­čia­si Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas

 

Ko­me­di­ja „AMNEZI­JA už 400 000 Eur“ su bū­riu vi­siems pui­kiai pa­žįs­ta­mų ak­to­rių Aly­tu­je

 

Ke­lio­nė į Ke­ni­ją su­dre­bi­no aly­tiš­kės ver­ty­bių pa­ma­tus

toliau2018-01-16  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100