Komentarai
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gintautas, Guostė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Komentarai

Bylinėjimasis dėl projekto pinigų slepia politinį susidorojimą?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dėl vie­nam pro­jek­tui skir­tų pi­ni­gų at­si­ti­ko pa­ra­dok­sa­lus da­ly­kas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas sa­vo įsa­ky­mu nu­ro­dė vie­ša­jai įstai­gai „Ga­liu ki­taip“ grą­žin­ti jos vyk­dy­tam pro­jek­tui skir­tas lė­šas, nes at­seit įstai­ga ne­pa­tei­kė vi­sų pra­šo­mų do­ku­men­tų veik­lai pa­grįs­ti. Per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­su­lau­kus grą­ži­nant pi­ni­gus, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą su ieš­ki­niu dėl sko­los pri­tei­si­mo iš „Ga­liu ki­taip“.
toliau2017-05-20  commGrįžti į straipsnį

Jūsų nuomonė


2017-05-19 18:51:00 pastebėjimas (78.62.252.160)
Nieks šiam pasauly nevyksta šiaip sau. Užjaučiu, kad Alytuj nesugebama susitvarkyt be teisėsaugos savivaldos srity. Dabar dėl valdančių ir kitų taryboj elgsenos per pusę šios kadencijos. Ir po iš ,,Alytaus piliečiai" atvestų apie trečdalis nesiteisina. Gėdina tarybos ir Alytaus vardą. Už ką atsakomybė merui V.G.. - reikėjo sugebėt atsirinkt. Kur už kaip kuriuos laiduodamas ir pats nudegiau ir atsiprašau...Vargstu pats. Ir pats meras per tai vargsta. Na ir šie po anuo... formavo, formavo ..ir šnipštas. Taip ir lemta jei tęs su kaip kuriais.. Vaizduokit ir toliau mandrus..Kur prieš mane iššokusius dar ne taip Lietuvos teisėtvarką sumobilazavęs...Kur kaip kam ir gal grotom kvepia? Kaip reikia per tarybą teikt rimtus sprendimus dėl švietimo pertvarkos ir rimtų strategijų nėra kam. Kaip reikia naudotis ... nesuvokia ribų.
2017-05-19 19:28:33 dėl bylinėjimų (78.62.252.160)
Normalioj savivaldoj bylinėjimusi neturi būt. Bylinėjimai ten - kur per daug mandrų.Vienok, Alytaus teisėsaugai kur per daug vietoj nesusitvarko ir į ką dėmesį atkreipę Lietuvos mastu - gal reikėtų pradėt rimčiau dirbt? Kaip ir dėl Alytaus šilumos tinklų reikalų? Kur jei kaip neteisėtai vyksta - tyrimus reikėtų greitint. Kad būt aišku. Nes ir aš pats gyvendamas Alytuj, pagal LR Konstitucijos 25 str. 33 p.. supereikliai žiūriu. Ir vertinu. Bet ne tik aš. Net ir tie, kurie atsakingi ir vertina Lietuvos teisėsaugos institucijų veiklą. Kaip ir Alytuj esančių. Trumpiau po mėnesio ar... turi būt alytiškiams viešinami rezultatai dėl tyrimų, ar dėl Alytaus šilumos tinklų yra pažeidimų ir jei yra -kokie? Kitų neminėsim. O dėl mero V.G. -pagaliau užsirovė ant kiek ir verti. Nors jis per švelnus, kaip turėtų būt. Ir kaip sunku savo protais prisikabint prie mero V.G.. Praktiškai net nesugeba techniškai ir neapsijuokdami.
2017-05-19 20:00:10 bereikšmis susreikšminimas (78.62.252.160)
Įdomiausia, kad Alytaus nesusigaudanti žiniasklaida išpučia susireikšminusius. Nes po, kaip taryboj vienbalsiai priimta mero ir tarybos metinė ataskaita, net ir mero poste esančiam V.G. neįdomu. Jam sažinė neatlaiko. Ir po savaitės vykusiam ekonominiam forume atvirai sako ar mum išsivaikšiot, ar dar ne? Salė, kurioj sėdi esami ir būsimi - jiems tas pats kas tęsk. Na ir kas belieka. O šiuo atveju, po piliečiais buvus žvaigždė gęsta.. Kaip ir kitos jau gęsta, bet apie jas dar nerašo. O tie, kas oficialiai pakeist juos nori -jau dabr tas pats kas nugesę..
2017-05-20 10:33:09 genys (78.63.252.73)
Lietuvos žiniasklaidai reikėtų pradėti diskutuoti klausimu;,,Kas Lietuvoje užsiima,kokia institucija savos valstybės piliečių ugdymu mylėti savo valstybę,gerbti valstybines institucijas".Dabartiniu metu ką bepaklaustum visi teigia kad kur besikreiptum iš tavęs reikalauja velniss žino ko.Iškyla klausimas ,,kodėl taip elgiamasi ? ar čia pataikavimas Maskvai ar Briuseliui ?
2017-05-20 18:20:08 >78...160 (90.138.88.159)
Ar nenustosi kvaksėti ? Pažiūrėsim, kai dugną dėsim :) Pačiam uodegą prikirpo, tai dabar nežinai kaip raivytis. O kad miesto savivaldybės administracijos direktorius nekompetetingas, tai jau visiems alytiškiams aišku. Kiek jo įsakymų panaikinta kaip neteisėtų, žinai ? Jei ne, tai susižinok. Vyriausybės atstovė Alytuje ir miesto merui pastabas dėl atliekų mokesčio pareiškė, ir administracijos direktoriui dėl Dzūkojos vandenų valdybos pareiškė ir t.t. Va tokia mūsų miesto dabartinė valdžia. Laikykis, Gintare
2017-05-21 09:38:43 vidalčikė (78.58.247.83)
geny, gerą mintį komentare paskleidei. Kaip tik ruošiu ataskaitą su klausimais į kuriuo norėčiau,kad atsakytų Alytaus piliečiai savivaldybėje, Juk jie dar ir UAB vadovai, todėl administravimo t.y. vadybos teisę bent žemiausiu baziniu lygiu turėtų išmanyti. Arogantiškas meras net būdamas kriminalistas informacijos netyrė ir kitų neįpareigojo.Mano tema čia komentaruose paliesta.Geny,susisiekim.
2017-05-21 12:13:38 Budulis (78.62.141.214)
Kai žmogus kuria kažką konkretaus, apčiuopiamo ir nestato oro pilių, tuomet pritariu - reikia kovoti dėl savo teisumo, bet kai kuriama kažkokia abejotina dvasinė gerovė, tuomet eikite į bažnyčią sakyti pamokslų, ten nereikia atsiskaityti už paaukotų pinigėlių panaudojimą. Šiaip tai absurdų teatras, kad finansuojami tokie projektai, nepamatuosi, neįvertinsi, duotos naudos neištirsi, o ir ataskaitą paruošti "į mostį" patingėjo. Keista projekto koncepcija: skverbtis į protus, pudrinant smegenis kaip sveikai maitintis, labai madinga tema, bet nauda abejotina. Teigiama, kad žmonės tenkinosi bendravimo galimybe - turguje ar parduotuvėje dar ne taip tenkinasi bendraudami ir dyvindamiesi kokios kainos. Galvočiau, kad, paremiant anoniminių alkoholikų klubą, naudos būtų daugiau, bet tam reikia žinių ir kantrybės, nes fėjos balsas ir nepatikrinamų pavyzdžių vardinimas rezultatų neduos.
2017-05-21 12:36:44 to Budulis (5.20.48.143)
Taip tikrai. Šiandien girdėjau (Maximoje pardavėjos kalbėjo), kad reikia kelti sparnus ir mauti iš čia. Čia nepražus tik vietiniai švogeriukai, o visiems kitiems, liūdna ateitis laukia.
2017-05-22 10:51:50 ir vėl? (78.62.252.160)
Ar dar nesiskundžia, kad gal garsina ir fiziniais susidoroijimais su ja ir šeima kaip vienas susireikšminęs? Kaip vieno dėl jo firmai priklausiusių orlaivių paklausius praskydo.. iš erelio pavirtęs? Ar dėl psichinės pagalbos aiškintos nenori? Beje metinę mero ir tarybos ataskaitą taryboje priėmė vienbabsiai. Reiškia tinka.. Tik merui ir vicemerui prabilus, kad yra problemų, šie tyli? Ir iš anonimų ereliai..? Parodykit iš po opzicija vaizduojančių konrrečius pasiūlymus per tarybą padėčiai gerinti, apart nebylius pritarimus. Žinokit, aršiausi šie atseit besirūpinantys alytiškiais po opozicija vaiziduojantys. Ir čia nesugeba..
2017-05-22 11:35:21 reali Alytaus problema (78.62.252.160)
Reali Alytaus problema šiandien vėl apie kurią vienas prabylu ir rodau sprendimus yra.. Stabdyt staganciją ir užvest į aktyvesnį ekonominį vystymą. Kam reikia, kad per tarybą pateiktų dar apie 2 kart daugiau ir rimtesnių Alytaus vystymo projektų per ES paramą, kad suaktyvėti. Problema -- per tarybą neteikiama ir... Aš pats apie 15 pateikės aktyvuot, bet meras ir veliamas į intrigas atskirų iš po opozicija ir stabdomas. Per ką vaizdas po oponuojančiais negebėdami patys realiai visur prieš šokinėt bando ir verčia ant valdžios. Kurią patys ir stabdo. Nes taryboje sprendimai tvirtinami kaip virš pusės priima. Tai yra priklauso kaip tarybos dauguma balsuoja ir elgias. Tad įpusėjus kadencijai nematom rimtos opozicijos. Matom gėdingą fiasko atskirų. Kur pradžioj patys aktyviai balsavę už dabartinės valdžios sprendimus ir atskirus postus atėjus laiku prisiimt atsakomybes, vis ant kitų verčia. Esmėj patys stabdydami. Net iš mero atvestų per sarašą trečdalis kaip aršūs stabdžiai. Na ir mato, kaip vietoj to, kad kaip tarybos nariai garbingai konkuruotų kas daugiau gerų Alytaus vystymo projekų pateikia, jie konkuruoja.. Kas daugiau iš biudžeto išsems įvairiom formom.. Ir keista, ko nepradeda čiulbėt? Kodėl kaip paslaptis spauda atskleidinėja? Kur dalis taryboj įsivaidinę neskiria viešų ir privačių interesų skirtumų. kurie gana dideli.. Ir kaip tradicinės problemos, kaip per savivaldą pradeda privačius interesus kelti virš viešų. O dabar tikras Alytaus lygis pasirodė ekonominio forumo metu. Kur salėj dalyvavo iš apie 200 esamų ir būsimų rinkimų veikėjų. Jei valdžiai vardinant problemas niekas net prabilt nesugeba rodo, palaiko jie. Nes geriau nesugeba. Ir net pavojinga valdžiai buvo kalbėt apie problemas. Nes prieš 1,5 metus tarybos posėdžių salėj vykus valdžios ir Alytaus verslininkų susitikimui. Tik vienas salėj atsistojęs kalbėjau, nėra rimtų strategijų reiškia bus problemos, dėl pramonės parko. .Viskas išispildę dabar. Bet tuo metu man kalbant, salėj kaip pikti žveriukai urzgė mano atžvilgiu dalis vietos verslų. Kur atsisukęs pasakau dėkui. Po metų patirsit. O štai valdžios atstovai nors kultūringai tylėjo ir link manęs neurzgė. Vėl per paskutinius metus man tik komentarais pradėjus vieišnt problemas ir jų sprendimus, dalis per komentarus kaip įpykę žveriukai pradėdavo.. Turiniu -kvailys. ligonis, jei skraidytų agl užsikabintų už medžio, ubagą per teismus užvaikysim.... Dabar gal ant savo kailių gaudo...?. Tad dėkui valdžiai, kad nors prabilo. Ir prieš juos urgzt kaip prieš mane tiesiai nedrysta.. O paskui stebis, kodėl? Lyg kitaip galėtų būt. Nes dauguma patys kaip vienadieniai ir tik pasinaudot, po to pašiept ir panašiai.. Tai dabar patys ir lieka...
2017-05-22 12:37:33 Monika (195.14.189.206)
Sveikinu kontrolės iniciatyvą - už bet kokį vykdomą projektą TURI BŪTI ATSISKAITYTA. Dalyvių sąrašai, nuotraukos nėra joks perteklinis reikalavimas, įprasta praktika. Kaip kitaip įrodyti vykdytą veiklą - pasakyti žodžiai "buvo faina" ir išleisti pinigai?
2017-05-22 12:43:30 :))) (81.7.95.224)
O kuo tau žvėrys nusikalto,kad juos koneveiki? Ir kas čia ką ant savo kailio patyrė, išskyrus tave patį?
2017-05-22 14:31:22 78...160 zoologiniai kliedesiai (83.171.0.154)
CITATOS TIK IŠ 1 KOMENTARO: ....."man kalbant, salėj kaip pikti žveriukai urzgė mano atžvilgiu dalis vietos verslų"..... "valdžios atstovai nors kultūringai tylėjo ir link manęs neurzgė"..... "dalis per komentarus kaip įpykę žveriukai pradėdavo"..... "prieš juos urgzt kaip prieš mane tiesiai nedrysta".....
2017-05-22 17:50:05 kad čia žmoni6kai neįmanoma su jais (78.62.252.160)
Dar gerai, kad vienam teisme ereliui pradėjo vaidentis galimi iiziniai susidorojimai su juo ir jo šeima. Prieš pasigyrus, kad turi leidimą ginklui nešiotis. Reiškia bijos beginklio ir prašo teismo apgint nuo beginklio galimo fizinio sudidorojimo su juo ir jo šeima. Reto primityvuma kadrai. Esmėj nekenčia už miesto interesus stojančių. Net valdžiai baugu prabilt. Tad epr tarybos posėdžius svarstant mero ir tarybos metinę atskaitą vienbalsiai priima. Valdžia tik forume drysta prabilt apie realybę. Kaip tą pagrindžia atvyklę ekspertai. Prkatiškai ką komentaruose rodžiau ir link manęs buvo -kvailys, kad skraidytų už medžio užsikabintų, ubagą po teismus užvaikysim. .Prieš 1,5 tarybos posėdžių salęj susitukime su verslu ir valdžia kalbėjau, nėra strategijų. Nuo verslo urzgė link manęs.. Kaip susitarę. Tuo tarpu meras nors tylėjo ir nesišaipė. Dabar turi..kiek verti. Dar Alytuj matys vaizdelių..
2017-05-22 18:01:38 įdomu? (78.62.252.160)
Įdomu, ar ano protu už, kad pareikalauta griežčiau kaip iš politikų ar neprašys valdžios pateikt pažymas apie psichikos būkles? Kad dryso įsibujojusius pajudint? Ir kur čia žiniasklaida mato politinius susidorojimius? Kaip veritnant reikliai čia net rimtų politkų neismato? apart kaip primtyvūs paispinigautojai ?
2017-05-23 00:57:27 Užsiciklinęs (90.138.88.159)
Kada tu 78...160 nustosi loti ??? Kiek galima tą patį per tą patį varyti ??? Kaip tau nenusibosta ??? Ar tavo smegenėlės tik taip ribotai užsiciklinę ??? Parašei vieną kartą ir gana !!! Nustok inkšt komentaruose !!! Apie tavo psichikos būklę TEISMAS paprašė pažymos !!! Jei nieko naujo nesugalvoji ką parašyt, tai pradėk mokytis !!! Tada ir tavo smegenėlių galimybės prasiplės, gal ką nors naujo parašysi !!! O tai dabar kaip sugedus plokštelė - girgždi ir girgždi tą patį per tą patį. NUSIBODAI juodai
2017-05-23 10:35:58 atsiminkit (78.62.252.160)
Jei politikai per teismus aikšinas -čia ne poltiikai. Ir pirma pažymos paprašė ano advokątė. po to anas pasigyrė, kad turi leidimą ginklui laikyt. Ir prašė teismo sustabdyt nuo mano galimo fizinio susidorojimo su juo ir jo šiima? Reiškia nuo beginklio apsaugot prieš reikalaajant 10 tūkstančių eurų? Reiškia bijos. Nors kaip tarybos narys gyrės, kad neima taryros nario išmokos. Dirba eiliniams alytiškiams. Juos po teismus vaikos dėl ieškinių. Vietoj to, kad per tarybą teikt strategijas gerint alytiškiams, jie per teismus bando lėšas išsimušinėt. Tokia dllis po politikais kadencijoj atsirado. Taip elgias S.Leonavičius. Kur pagal LR visuomemės informavimo Įstatymo 11 str. 3. informaciją apie privatų gyvenimą gali būt teiiama be sutikimo kaip pradeda atskleisiti įstatymų pažeidimus. Jei ši informacija atskleidžia visuomeninę reikšmę turinčias privataus šio asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes. Kur S.Leonavičius kaip tarybos narys ir LR prmaonės ir amatų rūmų prezidentas bei VGTU pirminkas reiškia viešas asmuo pagal LR visuomenės inf. įst. 2str. 60. Kur viešas asmuo -valstybės poltikas, teisėjas, asociacijos vadovai kurių veikla turi reikšmę visuomeniniams interesams. Ir pagal LR Konst. 33 str. galima kritikuot valstybės instutucijų ir jų pareigūnų bveikla. Draudžiama persekioti už kritiką. O anas po teismus vaikos bedarbius.. Štai kokios žvaigždės aaryboj. Ir kas paneigs, kad ir kitų atžvilgiu ne panašiai legias? Viena šneka, kita daro? Štai kokie rramoninkų lyderiai..
Start Previous   [ 1-17 ]    End  Next  

Rašyti komentarą:

Vardas *
El. paštas *
Komentaras *
    

*   - pažymėti laukeliai būtini

Prisijungti
Prisiminti
commPriminti slaptažodį  registruotisRegistruotis


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

Neišnagrinėjome aktualios jums temos? Pasiūlykite jums aktualias temas, stengsimės paliesti ir jas...

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100