arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gertautas, Tautvydė, Ivona

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Komentarai

Naujas šiukšlių mokestis sukiršino gyventojus – spaudžiama jį atšaukti

Šį pir­ma­die­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nės dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pir­mi­nin­kų ir aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ini­cia­ty­va mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je bu­vo su­reng­ta pa­si­pik­ti­ni­mo ta­ry­bos spren­di­mu dėl nuo lie­pos di­dė­jan­čios rin­klia­vos už at­lie­kas ak­ci­ja. Sa­lė bu­vo pil­nu­tė­lė, nors mies­tie­čiams pra­neš­ti apie ją ren­gė­jai tu­rė­jo la­bai ne­daug lai­ko. Mat sa­vi­val­dy­bės va­do­vai il­go­kai de­ri­no ta­ry­bos po­sė­džių sa­lės su­tei­ki­mo klau­si­mą. Su­si­rin­kę aly­tiš­kiai pik­ti­no­si nau­ju šiukš­lių mo­kes­čiu, mies­to va­do­vus spau­dė jį at­šauk­ti, o jei dėl to nie­ko ne­bus da­ro­ma, pa­ža­dė­jo dar ne kar­tą rink­tis į to­kias ak­ci­jas.
toliau2017-02-18  commGrįžti į straipsnį

Jūsų nuomonė


2017-02-17 19:20:53 DNSB (5.20.48.143)
Naudodamasis proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti Alytaus miesto tarybos nariui Sigitui Leonavičiui, kuris aktyviai gina miesto gyventojų interesus. Būtent jis ir organizavo susitikimą su miesto gyventojais ir bendrijų pirmininkais. P/S. Ypač stebina Savivaldybės valdininkų atviras cinizmo lygis. Įdomu, kam jie atstovauja?
2017-02-18 09:26:52 alytiškio pozicija (78.62.252.160)
Mano, kaip Alytaus miesto daugiabuty gyvenančio alytiškio pozicija tokia. Visi klausimai turi spręstis per savivaldą per tarybos posėdžius priimamus konkrečius sprendimus. Kur nusako LR vietos sav. Įst. 16str., 2p, 41) papunktis. Tik tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus dėl raidos rodiklių analizės. Tad taryboj tik vienas mero ar kito tarybos nario balsas neina, jei dauguma nepalaiko. Reiškia kiekvienas iš 27 tarybos narių situacijai spręst turi teikt ir savo sprendimus kaip alternatyvius teikiamiems ir su kuriais nesutinka. Ir taryboj balsuojant kuris sprendimo variantas geresnis priimamas. Dabar atliekų klausimas sprendžiamas n metų. Kur visi tik siūlyt gali, o tarybos nariai reaguodami priima sprendimus ar ne. Dabar net namų bendrijų primininkams sugebėjus teikt paiiūlymą su parašais remtą atsižvelgt ..ir taupyt nuo atliekų centro -čia dalis sprendimo kaip paruošto. Kur straipsny minimi politikai turėjo tuo remiantis patys rengt sprendimo projektą pagal tai ir dar pridėt kompensuot nuo švietimo pertvarką ir panašiii -jų paruoštų konkrečių sprendimų ir dabar nesimato. Kaip nesimatė per tarybos posėdy ir prieš diskutuojant. Nesuprantama, kodėl jie tik iš kitų reikalauja o patys netiikia konkretaus sprendimo reaguojant į namų bendrijų parašus? Juk jie kitam tarybos psodėy turi teikt patys, įvertinę kitų savivaldybių patirtiį, ir nėr problemų. Kaip ir būtų patys teikę. Dabar valdantys bando per šviitimo pertvarką atrast kompensacijų ko šiam momente reikia -o šie tik reikalauja. Jug gali patys susėst už stalo ir pasikviest specialistus ir atliekų centro veikėjus ir argumentuodami paruošt alternatyvų sprendimą. O to nesimato. Nes politikas kur pasakė problemą ir teikia jos sprendimus. Tik tie politikai.. O tik reikalaut kaip politikams maža...
2017-02-18 10:14:45 alytiškio pozicija (78.63.214.200)
Ir vėl ta pati beletristika. Šitoks komentaras ir tas pats per tą patį. O šiaip alytiškiai turi pilną teisę teikt pasiūlymus miesto valdyme ir mokesčių sistemoje, ir reikalaut iš Alytaus valdžios juos priimt. Nes miesto valdžia išrinkta alytiškių, jie duoda jiems darbą ir moka algas. Taip,kad miesto valdžia nėra jokie dievai ar vienvaldžiai. Žinom mes, kaip tau norisi papult į tą miesto savivaldą, bet vis nepavyksta.
2017-02-18 14:42:08 sprendimo projektas (78.62.252.160)
Ši situacija per savivaldą civilizuotai sprendžiama paprastai. Nors ir pavėluotai, bet ir po šio susirinkimo turėjo gimt sprendimo projektas dėl esamo netenkinamo atliekų mokesčio pakitimo. Pagal kompetencijas mes, LR Seimo narys R.Š. ir tarybos narys S.L. registruojame taryboj svarstymui mokesčio pakitimą pagal namų bendrijų primininkų teiktus pasiūlymus. Ir siūlant kompensavimo lėšų šaltinių ieškot iš atliekų centro darbuotojų skaičiaus optimizavimo. Kur vienok bus maža kompensacijom, kur susidaro dėl gyventojų mažėjimo, ir nuo būsimos švietimo pertvarkos atliekamų lėšų. Kur švietimo pertvarkos planą teikiame ar gal kiti padarys? Ir prašome šį mūsų sprendimo projektą ruošt būsimam tarybos posėdžiui svarstyt prieš apderinant per visus komitetus. Kur pastabas specialistai teiks. Štai taip turi būt rimtai dirbama per savivaldą. Ir tik taip priimtą sprendimą gali koreguot. O nesant jokios alternatyvos keist negali. Ir tai turi pirmiau suvokt politikai. Ir įdomiausia po judėjimu ,,Už Alytus", kur kiti lyderiai net. Ten judėjime yra net buvusių anoj kadencijoj savivaldybės administracijos vadovų postuose buvusių ir jie tokius sprendimus turi sugebėt ruošt. Ir žinot ką daryt. Nekalbant, kad kaip kas su tokiais garbiais rangais ir turi tai žinot ir daryt. O ne reikalaut.. Kaip ir namų bendrijų pirmininkai turi klaust šių politikų, kodėl jie neruošia ir neteikia patys šių projektų sprendimų pakitimų pagal pačių pirmininkų teiktus siūlymus? Kur vos ne aiškiai juoda ant balto surašo ir vis tiek nedaro? Ir skirkit, alytiškiai turi teisę reikalaut. O LR Seimo narys su tarybos nariais jau turi sugebėt patys sprendimus teikt. Kur mato blogai, patys teikia geriau. Jiems procedūros paprastesnės nei paprastiems kreiptis. Ypač kaip tarybos nariai kaip derina klausimus per tarybos komitetus, jie gi paprasčiausia prie esamo sprendimo projekto gali prirašyt savo variantą. Ir paleist svarstymui pirminį variantą, ir savo variantą. O tarybos narių reikalas pasiirinkt, už kurį projekto variantą balsuot ir atsakyt už pasekmes. O savivaldoj aš sugebu. Ir kitų sugebančių po teismus neskundinėju...Jums net pradmenis išaiškinus sunkiai suvokiat. Ir kankinates patys ir aplink. Ir kaip mieste gyvenantis iš savivaldos cirkų daryt netoleruoju. Ir jei ne pačių agresyvus mandrumas ypač iš po grupės kompiuterių, seniai kartu būtum sprendę problemą. O dabar nesugebat. Dar ir parodžius kažin..?.Nes ir čia kaip rimtiems politikams vertint - nerimta net..
2017-02-18 14:54:59 dėl menamo valdininkų cinizmo (78.62.252.160)
Atminkit, valdininkų darbo ir elgesio kokybė priklauso nuo tarybos priimtų sprendimų kokybės. Kur valdininkai tik vykdo, ką tarybos nariai per savo sprendimus priima. Dėl atliekų valdininkai, kur tik vykdyt gali ką tarybos nariai sprendimais siūlo ir priima -jie pakraupę gali tik būt. Nes valdininkai žiūri, pagal kokius sprendimus tarybos dirbt. O čia košė. Dalis tarybos narių nei patys siūlo geresnių už esamus, nei ir dar laužia elgtis kaip ir prieš esmus jau priimtus sprendimus. Vadinas verčia juos kaip nusiženginėti ir dar kaltais daro? Ir šiuo metu valdininkus užjaučiu ir palaikau. Nes yra kur nori ir geras iniciatyvas vystyt, per šią košę ir negali...Įklampinti kaip į pelkę...
2017-02-18 18:19:01 DNSB (5.20.48.143)
Dobilėli, pavedei, į susirinkimai pabijojai ateiti.
2017-02-18 19:02:57 kodėl ???? (84.15.191.240)
atliekas rūšiuoja tik privačių valdų savininkai,... kada pradės rūšiuoti ir daugiabučiai ????,.... buvo toks straipsnelis laikraštyje dėl šiūkšlių rūšiavimo su palyginimais apie pyragėlį ir botagėlį,.... typo jei mes šiūkšles gerai rūšiuosim tai sumažins mokesčius,... o ir pamatėm tik botagėlį ir botagėlį , o kur tas pyragėlis ????, jei ir vėl kainas didina,... p.reipai, melagių melagi, nu gėdų gėda, bet ką aš čia rašau, su kuo kalbu,- tu gi neturi nei gėdos, nei sąžinės,... o lia lia mergaitėm apsisodines, olia lia berniukas kontroliuoja ar gerai rūšiuojam,... visiems geriems gerų tėvų vaikučiams gerų darbo sąlygų ir gerų algų reikia,... kvaili, biedni ir pensininkai susimes po 1.5 eur ....
2017-02-19 17:03:15 primena tąsą (78.62.252.160)
Įdomus dalykas. namų bendrijų pirmininkai nemato aukštų šildymo kainų kurios labiau slegia. Čia kaip organizuoti? Reiškia suėjo į salę. Merui kaip pajacui ateik..? Nors kaip tarybos nariai turi žinot, kad mero vieno balsas taryboj nieko nereiškia. Jei dauguma nepalaiko. Kad pagal procedūras turėjo būt teiktas alternatyvus atliekų sprendimo projektas. Jį galėjo teikt tarrbos nariai ir Seimo narys? Buvo komentaruose aprašyta kaip teikt. Kaip ir per paskutinius 2 metus komentaruose kiek rašau apie Alytaus problemas ir sprendimus, pasipila lavina kaip gerai oragnizuotų iš kelių kompiuterių. Kur perduoti aiškintis teisėsaugai su kokais kėslais ir kas rašė. Turiniu: ,,kvailys, nesiprausęs, neprileist prie postų ir šaipos pašalpinis, pinigų neturės baudoms susimokėt per teismus.., jei skraidytų gal už medžio šakos užsikabintų, jei ateis į susirinkimą neleisim kalbėt." Rodo ir nėra rimto noro spręst. Apart įtakot? Paprašius viešintis, nesiviena. Tik per teismą tarybos narys S.Leonavičius man ieškinius su 10 tūkstančių eurų sumokėt išstato kaip už jo garbės įžeidimą. Reiškia prirenka per kelis metus kur rašiau ir jau -ir į teismą dosjė. Prirašo 10 tūkstančių eurų žalai paimt ir taip atseit stoja už llytiškių interesu? Kurie neįtinka ir bedarbius vaikos. Atseit gyrės, tarybos nario išmokos neimu ir nieko nereikia iš Alytaus. Alytiškių. Tad ir čia salėj atėjo -prikalbėjo.. Merui nereikia užsileist iki tiek, kad tarybos posėdžių salė būt paversta kaip šantažo pirmeonė. O šių gurpei po komentarias linkėjimai iš Vilniaus. Tie, kurių ir laukia. Jei su natrankias pasivedžios, tegu nenustemba. Ar jei ttkas, kad komentarai iš firmos kokios skyriaus, tai ką kalbės vieni ant kitų? Kiap į akis žiūrės vieni kitiems? O S.L. nejau nnt visų renka dosjė? Jei toks prie mero pireis -tai gi per teismus užvers? Kur dar meras V.G. angėlėlis lyginant. Kaip ir mano kiritka valdančių atžvilgiu per 2 metus 70 procentų sumaišiau šių kaip intrigas. Kur valdančių atsirpašau už tai. Pas juos nors garbingai atskyla. O čio po opozicija neturintys jokių pasiūlymų geriau tik reikalaut ir skūst? Ar tokių reikia Alytui? Ir primenu. Nebijo jūsų...Ir jų pagrindis siūlomas abjketas kai paerodormo vasiukai -čia gi negelbės Alytaus. O savivlaydbę gali įklampint kur ir daabr pirmaeilių psrendimų nesugeba spręst. Kaip ir mane bando per teimsus stabdyt, kad sėkmingai pradedamą kvartlainę naų renovacija nors savivlaydbės bedrabučiams renovuot ir teritorijom palink ir čia geras būdas savivaldybei pasitvarkyt -jie negebėdami bando stabdyt. Neišeis jiems. Ir pirmininkams siūlyčiau žiūrėt, kur parašus deda. Nes gal ir bendrijų sutikimai reikalingi, kad mosuotųs po bendrijom? Kaip ir reikalaukit ir iš S.L. ,kad kaip tarybos narys ruoštų sprendimus atsikriepaint į pirmininkų pasiūlymus. Šiaip prajuokino su tokiais lygiais..Graži idėja, padaryta cirku..
2017-02-19 17:25:27 Finalas (5.20.48.143)
Prisišnekėjai dobilėli. Panašu, kad teks dabar ilgai atgailauti. Papilstei tu čia ant visų, gal nors vienas sugebės pastatyti į vietą.
2017-02-19 20:40:42 >78...160 (90.137.59.108)
Rasai, kad "merui nereikia užsileist iki tiek, kad tarybos posėdžių salė būt paversta kaip šantažo pirmeonė". Didesnes nesamones negirdejau. SALE YRA MIESTO GYVENTOJU ! Ir kiek noresim, tiek rinksimes. Ir nereikia cia dabar rypauti del S.L. Dar ir taip ilgai jis kentejo tavo smeizta. Mes irgi skaitem tamsteles komentarus. Varei ant visu. Laikas pagaliau pristabdyti savo liezuvi
2017-02-20 07:38:01 Alytus (85.255.104.134)
Gali būti ir nepakaltinamas.
2017-02-20 07:57:15 LR Gen. prokurorui (78.62.252.160)
LR Generaliniam prokurorui PRAŠYMAS ( Apgint Alytaus miesto savivaldybės interesus nuo galimų S.Leonavičiaus šantažo elementų) 2017.02.20. Sveiki. Šiuo prašymu prašau gint valstybės interesą ir apgint Alytaus miesto savivaldybės interesą nuo galimo S.Leonavičiaus šantažų elementų. Pagal išdėstytus motyvus. Kur ,,Alytaus naujienos“ spausdintame 2017-02-18 straipsnyje pavadinimu ,, Naujas šiukšlių mokestis sukiršino gyventojus – spaudžiame jį atšaukti‘ rašoma. Kur aktyvus tarybos narys S.Leonavičius aiškino, atseit mokestis priimtas nediskutuojant su gyventojais.. Susitikime dalyvavo namų bendrijų savininkai. Kur prieš parašė raštą, kad nesutinka... Susitikimas vyko Alytaus miesto tarybos posėdžių salėje. Kur atseit rašo, sunkiai su savivaldybe teko derint dėl salės. Atseit kviestas meras nedalyvavo.. Susitikime siūlyta daryt atliekų centro auditus. Kaip ir prieš tai regis apskųstas atliekų centras kam tik įmanoma. Reiškia ir mero atžvilgiu tarsi pajacu laiko. Nors kaip tarybos narys S.Leonavičius turi žinot. Kad dirbama savivaldoj pagal LR vietos sav. Įst. 16 str., 2p., 41) papunktį. Kur tik tarybos 27 narių išimtinė kompetencija priimt sprendimus. Ir tik vieno mero ar kito tarybos nario balsas taryboj nelemia, jei dauguma nepalaiko. Tad tik taryba priėmusi sprendimą gali keist. Kaip ir kiekvienas iš 27 tarybos narių pats gali teikt sprendimo keitimo projektą. Šiuo atveju tarybos narys S.Leonavičius seniai galėjo paruošt alternatyvų sprendimą esamam neįtinkančiam. Ir net nurašius nuo namų pirmininkų bendrijų pasiūlymus teikt projekto pakitimą ir šiam susirinkime. Bet nesimatė.. Dar blogiau. Net man per komentarus parašius sprendimų variantus, kaip ir per 2 metus tik paviešini problemą per savivaldą ir jos sprendimus ir kaip organizuotai po grupe kompiuterių pradeda nuo temos nukreipinėt. Ir mane tiesiog žemint ir provokuojant atsikirst emocijoj. Kad apkaltint, atseit įžeidinėja. Konkrečiai po grupe kompiuterių kaip -81.7.95.224. – 83.171.0.154. – 5.20.48.143. -83.190.127.121. -83.191.23.188. 78.63.214.200. Prasideda turiniu: -,,nesiprausęs, kvailys, neprileist prie postų ir vėliau šaipos pašalpinis, ubagas, pinigų neturi per teismus baudom užvaikysim, rinksim parašus, jei skraidytų gal už medžio užsikabintų, jei ateis į susirinkimą neleisim kalbėt, kur dingo kad nerašo..“. Reiškia požymiai kaip sąmoningos ir organizuotos veikos. Kur paprašius viešintis, nesiviešina. Paprašius diskutuot per televiziją, atrašo –tokių niekas neprileidžia ir nesikalba.. reiškia kaip pastovi šantažo lavina provokuojanti ir siekianti slopint. Ir rodo, kad ir neįdomūs iš tikro rimti sprendimai alytiškių labui. Kaip ir dėl atliekų..? Ir gautas iš teismo ieškinys 10 tūkstančių Eurų sumoje atseit už S.Leonavičiaus įžeidimą, kur sudėta paskutinių metų surinkta dosjė kur rašiau ir kur ėjau ar sakiau, pačio ieškinio logikoj iškraipyta tikrovė net S.Leonavičiui regis pačiam žeminant savo gyvenimo ir gražius momentus negerai nuteikia? Vėl numest teismams kaip įrankiams susidorot, kad pats kaip politikas nesugeba išsiaiškint čia ..gal dalim viską ir pasako? Kodėl? Kaip ir taryboj argumentuoja, kad kaip tarybos narys neima tarybos nario išmokų, nes iš Alytaus ir vadinas alytiškių jam nieko nereikia, o per ieškinį bedarbį vaikos? Ir tarsi savo turimus titulus reklamuoja, kad Lietuvos pramonės ir amatų rūmų Prezidentas, VGTU Pirmininkas ar naudojas šiais titulais? Kur gal turėtų gaut tų asociacijų tarybų pritarimus, kad naudotus jų titulais ir gal įpareigojimais? Tad, kadangi tai regis persimeta ir ant Alytaus miesto savivaldybės prašau išaiškint ir įvertint. Konkrečiai: 1) Ar Alytaus miesto savivaldybė teisėtai suteikė tarybos posėdžių salę naudot šiam susirinkimui? Ar jei kur yra pažeidimų, ar nedarė tam įtakos kaip tarybos narys S.Leonavičius. Nes tarybos posėdžių salė turi būt kai šventa vieta. Kur priimami taryboj sprendimai dėl sėkmingo vystymo strategijos alytiškių labui. Nes prieš virš metų šioj pačioj tarybos posėdžių salėj vykęs buvusios Alytaus Jaunimo centro direktorės atleidimas už akių jei nebūnant, kaip valandą laiko iš tarybos tribūnos kalba sukviesti ir pletkina kur direktorė ėjo ar ne taip pažiūrėjo –čia negražu. Moteriai už akių salėj nebūnant. Ir neturi būt Alytuj kaip strategija skundinėjimai. Ypač naudojant tarybos posėdžių salę ir tarybos nario statusą. 2) Jei ir šio susirinkimo metu kaip tarybos narys S.Leonavičius nesiūlo sprendimo projekto, o tik tą energiją kaip spaust atliekų centrą palaiko, tai ar ne taip bando įtakot Alytaus regionų atliekų centro direktorių A.Reipą? Kad į atliekų centro organizuojamus darbų atlikimo konkursus vandenvalos srity praeitų lengviau vandenvalos įrengimai gaminami firmoj ,,Traidenis“? Kuris pats ir vadovas šios firmos? Nes gal firmoj gaminami gaminiai, kol S.Leonavičius įvairiapuse veikla užsiiminėja net ir per teismus pasirodo dirba prieš nepalankius bedarbius Alytuj, gal gaminami gaminiai per brangūs rinkoj? Ir sunku konkuruot? Todėl gal taip bando įtakot? Būtent per atliekų centrą? Kur užvertus patikrinimais centras neturi laiko rimtos veiklos vykdyt. Buksuoja, o jie dar buksuojantį labiau spaudžia. Vietoj to, kad padėtų. Patys sprendimus teikdami. Reiškia ir įmonė jau nepajėgi kaip pati apsigint nuo šio kaip organizuoto šantažo? Būtent atliekų klausimas eskaluojamas, kuris gyventojams ne toks jau aktualus. Kaip palyginus nereaguojama į per Lietuvą vos ne didžiausias Alytuj centralizuoto šildymo kainas? Kur reikėtų reaguot pirmiau, bet nereaguoja? 3) Labai įtartina Alytuj ta energija iš namų bendrijų primininkų vystos. Kas kur, iš kart kaip grasinėjimai link parašų rinkimais ar piketais ir panašiai. Kur reikia išsiaiškint, ar namų bendrijų primininkai tai patys savo valia daro ir gal naudoja savo titulus neatsiklausdami namų bendrijų gyventojų? Ar juos vėl kaip sąmoningai sudėlioja tas pats S.Leonavičius gal savo naudai, prisidengdamas po alytiškių interesų gynimu, ir gal negražiai gaunas? Kaip organizuotas derinys šantažams daryt? Nes ir namų bendrijų primininkai kažkaip įtartinai nereaguoja į dideles centralizuoto šildymo kainas? 4) Ar sąmoningai veikdami kartu po kompiuterių grupe po – 81.7.95.224. -83.171.0.154. -5.20.48.143.-83.190.127.121.-83.191.23.188.-78.663.214.200. provokuojant mane į emocinius atsikirtimus prieš mane įžeidinėjant specialiai netempia iki ieškinių per teismus įžeidžiant išieškot ir slopint? Kaip ir gal savivaldybę pačią šantažuot po gražia idėja, atseit už alytiškių interesus stoja? Ar nėra kaip organizuotos grupės požymių šantažuot neįtinkančius? 5) Ar nėra taip sąmoningai slopinama savivaldybės ir mano iniciatyvos bandyt Alytuj užvest Kvartalinę namų renovaciją nors savivaldybei priklausantiems bendrabučiams? Kuriems proga susitvarkyt pastatus ir teritorijas aplink už palankias finansavimo sąlygas? Kaip pati savivaldybė lėšų neturi. Ir aišku vystant Kvartalinę namų renovaciją stiprėja savivaldybės įmonės ir savivaldybė interesai Alytuj. Na ir namų bendrijų primininkai tokiu atveju mažiau įtakų turi? Tad prašau apgint valstybės interesą apginant Alytaus miesto savivaldybės interesus. Pagarbiai,
2017-02-20 09:02:52 Trūksta žodžių (85.255.104.134)
Kas gi tave čia šmeižia ir skriaudžia? Net peržiūrėjau išvardintus IP adresus. Pats pyli pamazgas ant visų iš eilės ir pats verki.
2017-02-20 09:53:49 :)))))) (81.7.95.224)
Nu perskaičiau kvietkelio keverzones ir galvoju,kad šiam žmogui tikrai kažkas negerai. Pats pildamas pamazgas ant kitų, dabar jaučiasi įžeistas ir užgautas. Jam vaidenasi sąmokslas. Nu juokingiau jau nėra kur. Prašo prisistatyt ir pasiviešint.O kada sulauksim jo pačio prisistatymo ir pasiviešinimo? Kada nors kartą kvietkelis išmoks diskutuot taip kaip priimta normalioje visuomenėje? Matomai nejuokinga jam dabar. Na nieko, kaip sakoma lazda turi du galus ir matyt labai jau skaudžiai jam smogė,kad dabar komentaruose rypauja. Gal išmoks mąstyti žmogus.
2017-02-20 11:31:25 nu (78.57.133.245)
Albinai juokini :D
2017-02-20 11:57:54 DNSB (5.20.48.143)
Oooo, pasirodo, juodajame sąraše esu ir aš, nors ir nelabai suvokiu, kada, kur ir ką aš čia įžeidžiau? Esant reikalui, apie save pateiksiu visą informaciją.
2017-02-20 11:58:36 linkėjimai (78.62.252.160)
Linkėjimai iš Vilniaus....Buvo panašus atvejas ir su buvusiu meru Č.D.. Kuris ir kietesnį vaizdavo. Ir per komentarus panašia po keliais tuomet. Atseit vietos pridengė. Paskui ta pati teisėsauga atsisukus per verslą su antrankiais pasiėmė.. Dar klausimas, ar visi galai pamiršti..? Ir niekas nesiskundžia. Paprasčiausia paprašyta įvertint, ar veikia kaip gerai organizuota grupė ir gal reikia taikyt rimtas užkardymo priemones? Nes net per savivaldybę lenda kaip..Ir kas būtų, jei mero poste esantis V.G. tokiais principais dirbtų. Kas kur skundžia bylas per teismą regzdamas ir ieškinius lupdamas? Ne veltui iš valdančių frakcijos pašalino. Įsismaginęs veikėjas Ieškiny prisirašė medžiagos, kur sveiku protu nesuvokiama Štai pridėtam rašte rašo, UAB ,,Traidenis' vardu buvo registruoti 2 orlaiviai. Vienas LY-XCR ir išregistruotas 2016-06-22. Vėl kitam girias, kad yra paskirtas Alytaus aerodromo vystymo grupės pirmininku. Reiškia ši grupė per tarybą buvo tvirtinama dar prieš metus. Ir taryboj tviitinant ir sutikus tapt grupės pirminiku kol per tuomet esantį skraidymo apartą kaip susijęs su aerodromu -tai čia ar ne interesų kirtimasis? Ar rašo, kad pažysta mane nuo 2014 metų vasaros. Kaip jau seniau pažystami ir pats kaip rimtas žmogus besidomintis Alytaus vystymu mane kviesdavosi. Už ką dėkingas. Nes praeit į teritoriją kur saugoma ir be apsauginio leidimo kur gauna tik susiskambinęs, kad laukia ir praeit -neįmanoma. Ar dar ten kiti dalykai. Kur man už jį kaip garbaus amžiaus žmogų gėda ir apmaudu. Nes pats tikėjau, kad tai bus tikras lyderis ir norintis rimtai dirbt. O čia gaunas. Jei atėjo į politiką, turi nebijot kalbėt su alytiškiais. Kad ir per komentarus paaiškint garbingai. Galvoja čia man malonu matyt, kaip gerbiau žmogų ir tarsi pats save mindo? Nes atsiprašiau ir siūlau, atsiimt tuos popierius ir nesigėdint. Nes ten perskaičius kas pažysta -na GĖDA. Nes net iš mero kaip pajacą bando daryt. Pasakė ateik -ir turi atlėkt..Iš tarybos posėdžių salės, kur turi gera kuriama energija sklist ir noras geriausius sprendimus alytiškių labui priimt tariantis ką matom? Tik reikalavimai ir link spaudimų..Maža gėdos dėl atleistos buvusios Jaunimo centro direktorės, kaip moteriai už akių nebūnant valandą kalba suvesti kur ana ką sakė -GĖDA. Kokį pavyzdį rodo jaunimui...? Na ir verslininkams kaip po to į akis gali žiūrėt, kuriuos atseit atstovauja kaip Prezidentas? Ar net visai visuomenei. Kur pats neprašomas gyrės taryboj, neimu tarybos nario išmokų nes iš Alytaus nieko nereikia. O čia..? Po gražiais lozungais pavirsta.. Net jei frakcijos lyderiu V.M. paklausius, kas ten su manim vyklsta prieš mėnesį, atsakė. Nieko. Po rinkimų truputį kalbėjos su manim ir daugiau kaip nepažysta. O pasirodo net dosjė metais sega.. Tai kaip po to kolegai frakcijoj į akis gali žiūrėt? Kaip ir tas pasitikėt tokiu? Kur dėl dosjė rinkimo, kažin ar kitų atžvilgiu nerenka? Čia retas atvejas Alytaus poltikoj, kad taip elgias ir viešinas.
2017-02-20 12:56:40 :))))) (81.7.95.224)
kvietkeli, apdergei žmogų ir dar nori,kad jis tavęs atsiprašytų ir atsiimtų ieškinį? Nu čia jau viršūnė. Aš tave perspėjau, kad tavo liežuvis pavirs tavo pačio didžiausiu priešu. Nenorėjai klausyti, vaizdavaisi neliečiamas. gavai ko norėjai. Todėl dabar neverkauk. O šiaip tai džiaukis, kad aš ir kiti tavo apdergti komentatoriai nesikreipėm su ieškiniai. Nes gaila tavęs. Nors kantrybė turi ribas ir ji gali trūkti, jei nesusimsi į protą. Dabar vaizduoji auką. Prisimink patarlę - aukštai kilęs , žemai ir skaudžiai krisi. Ir nėra ko pykt už teisybę.
2017-02-20 13:13:23 :) ;) :) (83.171.0.154)
Mane irgi įtraukė Kvietkauskas į savo "sąrašą". Dabar tikrai seksiu visą informaciją ir jei bus atviras teismo posėdis, ateisiu. Už vieno žmogaus dergimą jau jis turi teistumą. Dabar kitam žmogui kantrybė trūko. Matyt truks dar keliems... Nesuvokia žmogelis, kad geriau užrašus rašyti ir ten savo pyktį lieti ir koliotis nei viešai komentaruose. Šitie Kvietkauso verkšlenimai ir rypavimai jau po laiko ir juokingi bei apgailėtini
2017-02-20 13:23:31 dėl dergimo (78.62.252.160)
Niekas jūsų nedergia. Yra užklausta teisėsauga, kas pagal tokiais kompiuteriais ir kodėl jei rašinėjo? Ir įvertint. Ko čia su tais dergimais. Ir čia saujelė ant vieno iš po anonimų..Atsiminkit, ir dabar vertina. Juolab savivaldybė kur LR Gen. prok. parašyta pagal savo kompetencijas ir patys veriinkit. Nelaukit ir neužsileiskit, kad atėję ...į tarybos posėdžių salę vietoj ramaus sprendimų ieškojimų vos ne ultimatumais stato. Kaip dėl švietimo sistemos jei sakė yra link korupcijos ir neįrodo iki šiol -kažkaip negražiai? Ar prieš AN 2017-02-11 Nr. 18. straipsnį pavadinimu: S.Leonavičius apie naują šiukšlių mokestį: Teikiate blogį ir prašote jį tvirttinti, nusikalstate prieš gyventojus. Tai gal tegu įrodo, kad šis sprendimas kur pats ir geresnį gali siūlyt yra kaip nusikalstamas. Ar vaizdas gal, kad savivaldybė su institucijom gal specialiai ruošia nusikalstamus įstatymus. Kur taryboj priima 27 tarybos nariai ir vienas iš jų S.L. ir gali teikt ir geresnius sprendimus. Tai ką ..-už ką visus laikot Alytuj? Kas po teismus pirmi laksto..?
Start Previous   [ 1-20 ]  [ 21-26 ]    End  Next  

Rašyti komentarą:

Vardas *
El. paštas *
Komentaras *
    

*   - pažymėti laukeliai būtini

Prisijungti
Prisiminti
commPriminti slaptažodį  registruotisRegistruotis


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

Neišnagrinėjome aktualios jums temos? Pasiūlykite jums aktualias temas, stengsimės paliesti ir jas...

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100