arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vydenis, Gražina, Kipras, Justina (Justė)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-09-27, Nr. 108
Kodėl Aurelijus Jaruševičius atsisakė komiteto pirmininko pareigų?
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, į mies­to ta­ry­bą iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą ir va­do­vau­jan­tis taip be­si­va­di­nan­čiai frak­ci­jai ta­ry­bo­je, me­rui Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui įtei­kė pa­reiš­ki­mą apie at­si­sta­ty­di­ni­mą iš ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pa­rei­gų. At­si­sta­ty­di­ni­mo prie­žas­tys pa­reiš­ki­me ne­nu­ro­dy­tos, ta­čiau A.Ja­ru­še­vi­čius jas at­sklei­dė. Mies­to me­ras jau pa­tei­kė nau­ją mi­nė­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Sveikos mitybos treneris Romualdas Šapaitis: „Nė viena dieta, operacija nepadės, jeigu žmogus nepakeis šaldytuvo turinio“
Ge­ra ži­nia ne­tu­rin­tiems va­lios spor­tuo­ti, lai­ky­tis die­tų, ta­čiau su­liek­nė­ti la­bai trokš­tan­tiems žmo­nėms – at­si­kra­ty­ti ke­lio­li­kos ki­log­ra­mų per tris mė­ne­sius tik­rai įma­no­ma per­ne­lyg sa­vęs ne­var­gi­nant. „Įro­dy­ta, kad spor­tas ant­svo­rį vei­kia tik 20 pro­cen­tų, die­tos yra ab­so­liu­čiai be­pras­mis rei­ka­las, o taip, kaip mes at­ro­do­me, pri­klau­so nuo to, ką de­da­me į sa­vo bur­ną“, – ti­ki­no per kar­čios pa­tir­ties aš­me­nis vos prieš ke­le­rius me­tus pats per­ėjęs ir šį me­to­dą pa­tik­ri­nęs aly­tiš­kis svei­kos mi­ty­bos tre­ne­ris Ro­mu­al­das Ša­pai­tis (47 m.).
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Vilkės” ūkis, kuriame be trąšų ir arimo auga sveikos ir maistingos daržovės
Vi­sai ša­lia Aly­taus ra­jo­no ri­bos, Laz­di­jų ra­jo­ne, Bab­rau­nin­kų kai­me, įsi­kū­ręs „Vil­kės“ ūkis, ku­rio šei­mi­nin­kė Vil­kė Vai­da Tu­la­bai­tė dar­žo­ves au­gi­na pa­gal na­tū­ra­lius gam­tos dės­nius – ne­aria že­mės, ma­žiau lais­to, ma­žiau nei įpras­ta ra­vi, ne­ko­vo­ja su au­ga­lų li­go­mis ir ken­kė­jais, ta­čiau už­au­gi­na aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­tus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškis nesitiki atlygio už šernų išknistas pievas
Aly­tiš­kio Ri­man­to Ul­čic­ko tė­viš­kės pie­vos Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pa­dva­riš­kių kai­me, šį ru­de­nį kaip nie­ka­da anks­čiau stip­riai nu­ken­tė­jo nuo šer­nų, at­ei­nan­čių iš ap­lin­ki­nių krū­my­nų. Ne­ma­ži plo­tai taip iš­knis­ti, kad at­ro­do lyg su­ar­ti. Apie šer­nų pa­si­dar­ba­vi­mą pie­vo­se pra­neš­ta čia me­džiok­lės plo­tus val­dan­čiam me­džio­to­jų klu­bui, ta­čiau šis siū­lo kreip­tis į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čią Me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los ap­skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ją. Aly­tiš­kis šiam žings­niui dar neap­si­spren­dęs, nes ne­si­ti­ki, kad ža­la bus at­ly­gin­ta.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Aly­taus jau­ni­mas iš­kei­tė pra­mo­gas į mies­to pro­ble­mų spren­di­mą

 

Ne vis­ką iš dar­žo rei­kia iš­rau­ti rug­sė­jį – ant­ro­ji mū­sų duo­na ga­li pa­lauk­ti net spa­lio vi­du­rio

 

„Ke­tur­ny­čio” vieš­na­gė Če­ki­jo­je – dai­nuo­jan­tys žmo­nės il­giau gy­ve­na

 

Su­skub­ki­te – dar ga­li­te pa­ma­ty­ti An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus dar­bus

 

Už­upių kai­me ati­da­ry­ta bib­lio­te­ka

 

COM•ME­DIA + COM•MO­ON•A = nau­ji te­at­ri­niai po­jū­čiai

 

Aly­tu­je pir­mą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nio Šv. Jo­kū­bo fes­ti­va­lio kon­cer­tas

 

Iš­kil­mės kei­čia vie­nos ki­tas: Mi­ros­la­vo baž­ny­čio­je kon­sek­ruo­tas naujas al­to­rius

 

Knygų naujienos

 

Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras kvie­čia kar­tu pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną

 

Uni­ver­si­te­tą Olan­di­jo­je į stu­di­jas tė­vy­nė­je iš­kei­tęs aly­tiš­kis sa­vo žings­niu ne­abe­jo­ja: sa­vo me­dį tu­ri au­gin­ti ten, kur ta­vo šak­nys...

 

Do­mi­ny­kas ir jo ba­ra­vy­kai

 

„Įsimylėjusios” morkos
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100