arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gatigintas, Vismantė, Alfonsas, Akvilė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-03-22, Nr. 33
Centrų direktorės atšaukimą iš pareigų apskundė teismui
Sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų – Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro – vi­suo­ti­niuo­se da­li­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se iš pa­rei­gų nuo va­sa­rio 5-osios at­šauk­tos šių cen­trų di­rek­to­rės Dai­va Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir Gi­ta Špu­cie­nė. Toks spren­di­mas pri­im­tas nu­sta­čius, kad jos as­me­ni­niais tiks­lais nau­do­jo tar­ny­bi­nį trans­por­tą ir sa­vo dar­bo lai­ką ne tar­ny­bos tiks­lais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[6]
Apie projektų kartelės aukštį, renginių grafiko derinimą ir iniciatyvos stoką, arba Vėliava naujai Kultūros ir meno tarybai į rankas
Kas dve­jus me­tus šau­kia­mas vi­suo­ti­nis kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir me­ni­nin­kų su­si­rin­ki­mas vis dėl­to įvy­ko, nors pir­ma­die­nio vi­dur­die­nį da­ly­vau­ti ja­me pa­no­ro (ar tu­rė­jo tam ga­li­my­bių) la­bai ne­di­de­lis bū­rys aly­tiš­kių. Įpras­tai to­kia­me su­si­ė­ji­me kal­ba­ma apie ak­tu­a­lias kul­tū­ri­nes pro­ble­mas, pa­vyz­džiui, fi­nan­sa­vi­mą. Ta­čiau šį­kart su­si­da­rė įspū­dis, kad ne­be­li­ko pa­čių pro­ble­mų, nes dis­ku­si­jos už­ge­so nė ne­pra­si­dė­ju­sios.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Pagyvenusieji tiesiog užvertė klausimais
Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Aly­taus mies­to sky­riaus val­dy­ba būs­ti­nės sa­lė­je su­ren­gė su­si­ti­ki­mą su Aly­taus mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi ir jo ko­man­da. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vų. Nuo­bo­džiau­ti ne­leis­ta nė vie­nam sve­čiui, klau­si­mai bei pa­siū­ly­mai teik­ti ir raš­tu, ir žo­džiu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Sengirės grožis – kino ekrane ir gyvai, bet ar dar ilgai?
Ko­vo 29 die­ną 18 val. „Dai­na­vos“ ki­no te­at­re fes­ti­va­lio „Ki­no pa­va­sa­ris“ pro­gra­mo­je bus ro­do­mas do­ku­men­ti­nis fil­mas „Sen­gi­rė“, nu­fil­muo­tas pas­ku­ti­niuo­se iš­li­ku­siuo­se se­nų­jų gi­rių plo­tuo­se Lie­tu­vo­je. Lė­ta­me, po­etiš­ka­me ir ne­pa­pras­tai vaiz­din­ga­me pa­sa­ko­ji­me apie se­niau­sius Lie­tu­vos miš­kus ir jų gy­ven­to­jus ne­iš­ta­ria­ma ne žo­džio apie pa­grin­di­nę fil­mo te­mą – ma­si­nį Lie­tu­vos miš­kų kir­ti­mą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Mar­cin­ko­nių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja: „Da­ry­ti ge­ra – ma­no ho­bis”

 

Be redaktoriaus

 

Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­ma pa­grįs­ta so­li­da­ru­mo prin­ci­pu

 

„Čiu­gun­ke­lis”

 

Ypa­tin­gas Ver­bų sek­ma­die­nis Aly­tu­je: be­veik 200 pre­ky­bi­nin­kų ir pra­mo­gos

 

Bib­lio­te­ki­nin­kė Jo­li­ta Vai­čiu­lie­nė: „Jei­gu aš ga­liu ap­lin­ki­niams ką nors ge­ro duo­ti, pra­džiu­gin­ti juos, tai ir tu­riu tą pa­da­ry­ti”

 

Knygų naujienos

 

Vir­tu­a­lios pa­ty­čios – ne žai­di­mai

 

Beveik 70 proc. Lietuvos gyventojų nepakankamai rūpinasi savo saugumu internete

 

Gam­tos ener­gi­nis gė­ri­mas – su­la. Ka­da ir kaip?

 

Ar sau­gu šil­dy­ti mais­tą mik­ro­ban­gų kros­ne­lė­je?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100