arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vilmantas, Vilmantė, Raimundas, Raimunda

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-08-30, Nr. 99
Vydas Baravykas: „Žinau, kaip spręsti nedarbo ir emigracijos problemą”
Kad ir kiek Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų in­ves­tuo­si­me į nau­jus ša­li­gat­vius ar pa­sta­tų re­no­va­ci­ją, jau­ni žmo­nės ir to­liau emig­ruos į sos­ti­nę ar už­sie­nį, jei ne­tu­rės ga­li­my­bių už­si­dirb­ti gim­ti­nė­je. Dau­ge­lis aly­tiš­kių no­rė­tų lik­ti na­mie – čia, ki­taip nei, tar­ki­me, Vil­niu­je, nė­ra pro­ble­mų dėl dar­že­lių ar mo­kyk­lų, ne­ka­muo­ja au­to­mo­bi­lių spūs­tys, pi­ges­nis būs­tas, ša­lia tė­vai ir se­ne­liai ir kt.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[14]
Nuteistas alytiškis, kaltinamas išžaginimu, realios bausmės išvengė

Va­kar Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, tei­sė­ja In­ga Liu­bi­nie­nė, pa­skel­bė nuosp­ren­dį aly­tiš­kiui 37 me­tų Vy­tui Kud­riav­ce­vui jam ne­da­ly­vau­jant. Jis kal­ti­na­mas, kad 2014 me­tų lap­kri­čio 2 die­ną pa­si­nau­do­jo ne­įga­lios mer­gi­nos be­jė­giš­ka psi­chi­ne ir fi­zi­ne būk­le, su ja ly­tiš­kai san­ty­kia­vo ir to­kiu bū­du ją iš­ža­gi­no.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Pupasodis gyvai 2016”, arba „Gyventi be ribų – tai žinoti, kad visada turi ką nors duoti” (Nickas Vujicicius)
Rug­pjū­čio 18 die­ną Pu­pa­so­dy­je (Aly­taus r.), Ger­dos ir Vid­man­to Ve­sel­gų so­dy­bo­je, įvy­ko VII tik­ro gar­so mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Pu­pa­so­dis gy­vai 2016“. Jau tra­di­ci­nis, ta­čiau te­bes­te­bi­nan­tis, te­be­ža­vin­tis šei­mi­nin­kų pa­stan­ga, kad Pu­pa­so­džio lab­da­ros kon­cer­te skam­bė­tų ge­ra, ko­ky­biš­ka mu­zi­ka, su­si­rin­ku­siuo­sius sie­tų ben­drys­tės, da­li­ji­mo­si, žmo­giš­ko ar­tu­mo dva­sia.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Jaunimo centro direktorei politikai skyrė vidutinį darbo užmokestį
 

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos dar­bą Jau­ni­mo cen­tre pra­de­da nau­ja va­do­vė Jū­ra­tė Trei­gie­nė. Aly­taus mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no kon­kur­są lai­mė­ju­sią nau­ją va­do­vę ir pa­sky­rė jai dar­bo už­mo­kes­tį.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Ant Alytaus tiltų – 750 bėgikų iš visos Lietuvos
Sa­vait­ga­lį Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vy­ko pus­ma­ra­to­nio bė­gi­mas „Aly­taus til­tai 2016“. Ja­me re­gist­ra­vo­si 750 pro­fe­sio­na­lių bė­gi­kų ir mė­gė­jų iš vi­sos Lie­tu­vos. Jie iš­ban­dė sa­vo jė­gas 3 ir 10 ki­lo­met­rų tra­so­se, o iš­tver­min­giau­sie­ji įvei­kė pus­ma­ra­to­nį – 21 ki­lo­met­rą 97 met­rus. Oras bė­gi­kų tik­rai ne­le­pi­no. Pas­ku­ti­nis va­sa­ros sek­ma­die­nis bu­vo sau­lė­tas ir la­bai drėg­nas, nuo ali­nan­čios kait­ros bė­gi­kus gel­bė­jo van­dens punk­tai, ku­riuo­se bu­vo pa­ruoš­ti in­dai su van­de­niu ir šla­pios kem­pi­nės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Pu­sė lais­vos dar­bo die­nos – ma­žuo­sius pa­ly­dint į mo­kyk­lą

 

Nuskendo ugniagesys

 

Re­konst­ruos Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ką, įsi­gis bran­gią apa­ra­tū­rą

 

Rotušės žinios

 

Ant Aly­taus are­nos ta­ta­mių – aš­tuo­nių rink­ti­nių ko­vo­to­jai, auk­sas – bal­ta­ru­siams

 

Mais­ti­nių kan­džių dar­be­liai ne­pa­vo­jin­gi svei­ka­tai, bet ke­lia šleikš­tu­lį

 

Aly­taus ra­jo­nas ren­gia pro­jek­tus su lat­viais

 

Ap­vo­gė mo­čiu­tę prie na­mų

 

Dzū­kiš­kas Dzir­miš­kių val­gis – ku­bi­las ža­lių sū­dy­tų grūz­dų

 

Šermukšniai meduje

 

Kaip ko­vo­ti su cho­les­te­ro­liu?

 

Jei gy­ven­čiau dar kar­tą…

 

Atlyginimas į vokelį, darbo stažas – šuniui ant uodegos

 

Aly­taus is­to­ri­jos ka­len­do­rius. Rug­pjū­tis

 

Ne­mo­ka­ma die­na (2)
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100