arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Algimantas, Milvydė, Eduardas, Vilhelmas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-05-25, Nr. 58
„Kai nebelieka ryšio su gimtuoju miestu, jis tuštėja”, – sako filmo „Labas rytas, Alytau” kūrėjai
Žy­dint so­dams pra­dė­tas fil­muo­ti do­ku­men­ti­nis fil­mas „La­bas ry­tas, Aly­tau“, ku­ris žiū­ro­vų teis­mui ža­da­mas ati­duo­ti iki me­tų pa­bai­gos. Va­sa­ra, auk­si­nis ru­duo, žie­ma – Dzū­ki­jos sos­ti­nės vaiz­dai ir sim­bo­liai įvai­riais me­tų lai­kais, žmo­nių gy­ve­ni­mo de­ta­lės ir am­žius me­nan­čio mies­to is­to­ri­ja – vi­sa tai su­si­pins fil­me, ku­rį re­ži­suo­ja Ar­vy­das Kin­de­ris.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[10]
Šaltas pavasaris Luksnėnų sodams didelių bėdų nepridarė
„Pa­va­sa­rio orai bu­vo ne­pa­lan­kūs, ta­čiau jei so­dų ne­už­puls li­gos ir ken­kė­jai, obuo­lių der­lius šiais me­tais tu­rė­tų bū­ti ne­blo­gas“, – tei­gė UAB Luks­nė­nų so­dų di­rek­to­rius Vai­das Sta­nai­tis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Skrydis 258 vietų lėktuvu dviese priminė filmą

„Nie­ka­da ne­pa­gal­vo­jau, kad pa­kliū­siu į to­kią keis­tą si­tu­a­ci­ją. At­ro­dė, jog tai ga­li nu­tik­ti tik fil­me ar­ba ki­tiems – man ne“, – ti­ki­no be­veik tuš­čiu ke­lei­vi­niu lėk­tu­vu iš Bul­ga­ri­jos į Lie­tu­vą parsk­ri­du­si Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Į sėkmę – natūralios kosmetikos keliu
Mo­ko­mo­sios mo­ki­nių ben­dro­vės – pui­ki pro­ga mo­ki­niams at­ras­ti mėgs­ta­mą veik­lą, to­bu­lin­ti įgū­džius, su­pras­ti ver­slo sub­ti­ly­bes. Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je jau ant­rus me­tus na­tū­ra­lią kos­me­ti­ką pa­čios ga­mi­na ir sa­vo idė­jas re­a­li­zuo­ja ke­tu­rios III kla­sės gim­na­zis­tės, ku­rios įkū­rė MMB LUGS.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

 

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Be redaktoriaus žinios

 

Įspė­ja­ma apie fik­ty­vų mies­to šven­tės įvy­kį „Fa­ce­bo­o­ke”

 

„Po­ezi­jos pa­va­sa­ris” Aly­tu­je

 

Prie is­to­ri­nio Pu­nios pi­lia­kal­nio - „Po­ezi­jos pa­va­sa­rė­lis”

 

Apaš­ta­liš­ka­sis nun­ci­jus lan­kė­si Pu­nios ši­le

 

Įspū­din­ga die­na dau­gia­tau­čia­me Vil­niu­je

 

Gimnazistų ti­ria­mų­jų ir kū­ry­bi­nių dar­bų gy­ni­mas ­- sun­kaus me­tų dar­bo įpras­mi­ni­mas

 

Mes ma­no­me, kad jūs ir vėl grį­ši­te pas mus į nau­jas pa­ro­das, eks­po­zi­ci­jas, ren­gi­nius, at­si­neš­da­mi al­bu­muo­se pa­slėp­tas fo­to­gra­fi­jas, do­ku­men­tus, is­to­ri­jas...

 

Mo­kes­čių naš­ta au­ga – mo­kes­čiams šie­met dirb­ome 5 die­no­mis il­giau

 

Aly­tiš­kį į pa­tai­sos na­mus su­grą­ži­no al­ko­ho­lis

 

Par­tren­kė pės­čių­jų per­ėjo­je

 

Ko­kiems ke­liams tvar­ky­ti su­teik­tas pri­ori­te­tas?

 

Kur kreip­tis dėl leng­va­tų už at­lie­kų tvar­ky­mą?

 

Kiek­vie­nas ras­tu­me už ką pa­dė­ko­ti

 

Pri­cer.lt: pa­ly­gi­no vais­tų kai­nas

 

Ra­jo­no dziu­do im­ty­ni­nin­kų star­tai Plun­gė­je

 

Mo­ky­to­jai yra ak­me­nys, per ku­riuos te­ka gy­vy­bės van­duo

 

Pa­ro­da ­33 ap­si­su­ki­mų per mi­nu­tę grei­čiu „Kaip la­pė vil­ką ap­ga­vo”

 

Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los kie­me augs mo­liū­gai

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100