arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Šarūnas, Nida, Konradas, Zuzana

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-02-15, Nr. 19
Pušys džiūvo, dabar virto – sklypas atlaisvintas statyboms
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kęs va­di­na­ma­ja­me ku­ror­te gy­ve­nan­tis Andriejus Jakštas ne­ga­lė­jo be su­si­jau­di­ni­mo kal­bė­ti apie ką tik iš­pjau­tas pu­šis J.Ba­sa­na­vi­čiaus ir V.Krė­vės gat­vių san­kry­žo­je. „Gal prieš ko­kius dve­jus ar tre­jus me­tus jos pra­dė­jo įtar­ti­nai džiū­ti, o da­bar nu­pjau­tos. Aš ma­nau, kad jos są­mo­nin­gai nu­džio­vin­tos, jog bū­tų ga­li­ma iš­pjau­ti ir at­lais­vin­ti skly­pą sta­ty­boms. Kaž­kaip ap­link šią te­ri­to­ri­ją pu­šys ne­džiūs­ta, ne­su­pran­tu, kaip jos čia pra­dė­jo džiū­ti, keis­ti da­ly­kai da­ro­si“, – pa­sa­ko­jo aly­tiš­kis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[20]
Tautos istorijos atspindys Nemunaičio istorijoje

„Be Lie­pos 6-osios ne­bū­tų Va­sa­rio 16-osios. Be Va­sa­rio 16-osios ne­bū­tų Ko­vo 11-osios. Mes vie­nin­te­liai pa­sau­ly­je XX am­žiu­je du kar­tus at­kū­rė­me sa­vo vals­ty­bę, ne­pri­klau­so­mą vals­ty­bę – Pir­mą­ją Lie­tu­vos Res­pub­li­ką po Va­sa­rio 16-osios ir Ant­rą­ją Lie­tu­vos Res­pub­li­ką po Ko­vo 11-osios.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]
Karo žurnalisto kišenėje – kelionės bilietas į vieną pusę

„Kaip at­ro­do tik­ras ka­ro žur­na­lis­tas?“ – svars­tė Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) klau­sy­to­jai prieš su­si­ti­ki­mą su Ri­čar­du La­pai­čiu. Laz­di­jų rajone gy­ve­nan­tis, karš­tuo­se pla­ne­tos taš­kuo­se pa­tir­ties tu­rin­tis re­por­te­ris pa­ty­rė, ką reiš­kia at­si­dur­ti ka­ro zo­no­je, bū­da­mas vos 20-ies. Tie­sa, pir­mą kar­tą jis nu­vy­ko ten at­si­tik­ti­nai, o vė­liau tai ta­po gy­ve­ni­mo bū­du ir profesija.

Kaip ir gar­si ra­šy­to­ja, No­be­lio pre­mi­jos lau­re­a­tė Svet­la­na Alek­si­je­vič, be­je, taip pat žur­na­lis­tė, Ri­čar­das ka­ruo­se ieš­ko­jo pa­pras­to ma­žo žmo­gaus li­ki­mo. Tik S.Alek­si­je­vič sa­vo do­ku­men­ti­niuo­se ro­ma­nuo­se kal­bi­no Čer­no­by­lio ava­ri­jos liu­di­nin­kus, Af­ga­nis­ta­no ka­ro da­ly­vių ar­ti­muo­sius, o R.La­pai­tis ka­ri­nį kon­flik­tą Kal­nų Ka­ra­ba­che bei Če­čė­ni­jos ka­rą ma­tė sa­vo aki­mis, pa­gal jo die­no­raš­čius bu­vo su­kur­tas do­ku­men­ti­nis fil­mas „Be­ga­li­nis ko­ri­do­rius“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Margarita Janušonienė: „Svarbu, kad kiekvienas turėtume savąjį Alytaus tapatybės ženklų rinkinį – vietas ir jausenas, kurios daro šį miestą savą, artimą ir brangintiną”
Apie kultūros paveldo aktualijas Dzūkijoje pasakoja Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė Margarita Janušonienė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Už va­gys­tes tei­sia­mas vy­ras nuo po­li­ci­jos pa­spru­ko pro iš­vie­tės lan­gą

 

Į li­go­ni­nę pa­gul­dy­tas ka­ka­va api­pli­ky­tas de­vy­nių mė­ne­sių kū­di­kis

 

Aly­tiš­kiai kvie­čia­mi pra­neš­ti apie mies­to gat­vė­se at­si­ra­du­sias duo­bes

 

Aly­taus ruo­niai kvie­čia į tra­di­ci­nes va­sa­rio 16-osios mau­dy­nes

 

Kvie­čia­me su­grįž­ti į tar­pu­ka­rio ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­kus

 

Ar lais­vė bū­tų pa­skelb­ta, jei vi­si kaip slie­kai bū­tu­me tū­no­ję sa­vo ur­ve­liuo­se?

 

Aly­tus Valstybės atkūrimo šimtmetį švęs ki­taip

 

Pianistas tapo vėliavnešiu ir įlipo į kaminą

 

At­mi­ni­mo ta­ke­liai – Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui

 

Te­at­ra­li­zuo­tas šven­ti­nis kon­cer­tas – „Ji. Lie­tu­va“

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100