arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Daugaudas, Vygailė, Jurgis, Adalbertas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-04-22, Nr. 45
„Dainava” bus Danutės Plytnikienės garbei!
Yra žmo­nių, be ku­rių jau ne­įsi­vaiz­duo­ja­me nei Aly­taus, nei jo kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo. Jie de­ga it fa­ke­lai, ener­gi­ja ir en­tu­ziaz­mu nu­švies­da­mi mū­sų mies­to vei­dą, su­šil­dy­da­mi mū­sų šir­dis, ne­pa­lik­da­mi abe­jin­gų sa­vo dar­bams. Vie­na iš jų - liau­dies me­no stu­di­jos „Dai­na­va“ įkū­rė­ja ir il­ga­me­tė me­no va­do­vė, Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tė, Aly­taus kul­tū­ros pre­mi­jos lau­re­a­tė, liau­dies me­no puo­se­lė­to­ja Da­nu­tė Pran­ciš­ka Plyt­ni­kie­nė, šio­mis die­no­mis šven­čian­ti gra­žų ju­bi­lie­jų - 80-me­tį, kuo ją pa­žįs­tan­tys žmo­nės nie­kaip ne­ga­li pa­ti­kė­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškių išrinktieji semia pinigus. Ar pavyks tai sustabdyti?
Kai ko­vo mė­ne­sį Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vai su­ren­gė su­si­ti­ki­mą su ži­niask­lai­dos at­sto­vais, pro­ku­ro­rams bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių gau­na­mas di­de­les iš­mo­kas už pa­si­ruo­ši­mą įvai­riems po­sė­džiams, su­si­ti­ki­mus su rin­kė­jais. Vie­ti­niai pro­ku­ro­rai įžvel­gė, kad to­kiu bū­du ga­li bū­ti pa­žeis­tas vie­ša­sis in­te­re­sas, nes vi­suo­me­nei ky­la ne­ma­žai klau­si­mų dėl tei­sė­to mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[11]
Kultūros projektai pagal naują finansavimo tvarką. Kodėl jų sumažėjo perpus?
Šie­met iš mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pro­gra­mos lė­šų nu­spręs­ta fi­nan­suo­ti 19 pro­jek­tų. Es­mi­nė nau­jo­vė – pa­keis­ta vi­sų iš biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mų sri­čių, taip pat ir kul­tū­ros, pro­jek­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. Nuo pra­ėju­sių me­tų ji ben­dra. Iš pra­džių vi­so­se sri­ty­se bu­vo tei­kia­mi pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, pa­gal po­rei­kį ap­skai­čiuo­tos lė­šos, o pa­tvir­ti­nus 2017 me­tų mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą – pa­skelb­tas ir pats pro­jek­tų kon­kur­sas (pa­gal pa­teik­tus pa­siū­ly­mus).
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Rytas, prasidedantis dukryčių šypsenomis, man yra tobulos dienos pradžia”
 Iki ba­lan­džio pa­bai­gos Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pir­mo­jo Aly­taus fi­lia­le vei­kia aly­tiš­kės pe­da­go­gės Lau­ros ZDA­NA­VI­ČIE­NĖS kar­pi­nių pa­ro­da „Pa­va­sa­ri­nė sim­fo­ni­ja“. Į 111 kar­pi­nių au­to­rė su­tal­pi­no pa­va­sa­ri­nę nuo­tai­ką, šei­mos, gam­tos ir Kris­taus Pri­si­kė­li­mo šven­tės mo­ty­vus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Pir­miau­sia bus re­no­vuo­ja­mi di­džiau­sio gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mo su­lau­kę dau­gia­bu­čiai

 

Ieškomas nuo policijos pasislėpęs įtariamasis

 

Ant­rą­kart to­je pa­čio­je vie­to­je nu­griau­ta ka­pi­nių tvo­ra

 

Tarp­tau­ti­nė edu­ka­ci­nė pa­ro­da „Leis­ki­te man bū­ti sa­vi­mi...” - An­nos Frank gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja

 

Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ket­vir­to­kė Ak­vi­lė Sa­ba­liaus­kai­tė - moks­lei­vių ir stu­den­tų kon­fe­ren­ci­jos nu­ga­lė­to­ja

 

Savaitgalis Alytuje

 

Au­to­mo­bi­lių kak­to­mu­ša: vai­ruo­to­jui am­pu­tuo­ta ran­ka

 

Aly­taus kri­mi­na­lis­tai nai­ki­na nar­ko­ti­kų pre­ky­bos taš­kus

 

Ką daryti, kad žuvų ašakos nestrigtų gerklėje?

 

Šim­ta­me­tė aly­tiš­kė sve­čius pa­si­tin­ka su šyp­se­na

 

Tas mar­gu­čio mar­gu­mė­lis...

 

Ki­tiems pa­do­va­no­tas lai­kas – abi­pu­sė do­va­na

 

Pi­lig­ri­mi­nis žy­gis „Per kry­žių į žvaigž­des”

 

Ūki­nin­kai, su­skub­ki­te: pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­ra­mai pa­gal prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas”
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Nauji visuomenės sveikatos saugos reikalavimaibaseinams

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento specialistai atkreipia baseinų paslaugų teikėjų ir vartotojų dėmesį į naujus reikalavimus nustatytus nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančiojeLietuvos higienos normoje HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“. Šios higienos normos nuostatos mažesnės nei 10 m3 talpos ir neturintiems recirkuliacinės vandens apykaitos sistemos baseinams įsigalios nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Patarimai, kaip šeimai išsirinkti kelioninį automobilį
 Ne už kalnų šiltasis metų laikas, kai automobiliais keliausime ne tik prie jūros, po Lietuvą ar užsienio šalis. Kokį automobilį patartina rinktis keturių asmenų ar didesnei šeimai, kad kelionė būtų patogi tiek suaugusiesiems, tiek vaikams?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaistinėje naktį gyventojaiteiraujasi ir skubiosios kontracepcijos, ir lankytinų objektų
 Sveikatos priežiūros specialistai pastaraisiais metais pastebi, kad žmonių požiūris į sveikatą kinta: vis dažniau rūpinamės ligų profilaktika, domimės sveika gyvensena ir gyvenimo būdo alternatyvomis. Tačiau, nepaisant pastangų gyventi kitaip, sveikatos sutrikimų išvengti ne visuomet pavyksta. Ypač naktį, kai staiga suskausta dantis ar vaikui pakyla temperatūra, tenka ieškoti kuo skubesnės efektyvios pagalbos.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
SKIEPAI – PATIKIMA APSAUGA NUO LIGŲ

Šių metų balandžio 24 – 30 dienomis minima Europos imunizacijos savaitė. Pasaulio sveikatos organizacija imunizacijos savaitės šūkį sieja su asmenų vakcinacija nuo gimimo iki gilios senatvės. Skiepai yra vienas svarbiausių žmonijos išradimų ir iki šiol kovai su užkrečiamosiomis ligomis efektyvesnių apsaugos priemonių nei vakcinos nėra sukurta. Tik vakcinacijos dėka išnyko raupai, baigia išnykti poliomielitas, sparčiai judama tymų, raudonukės likvidavimo link. Eilė užkrečiamųjų ligų, kadaise buvusių labai dažnų ir neretai mirtinų vaikams (difterija, stabligė, kokliušas, tymai ir kt.), šiandieną labai veiksmingai kontroliuojamos ir valdomos.

 

Pagal šiuo metu galiojantį vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių naujagimiai, kūdikiai ir vaikai valstybės lėšomis skiepijami nuo 12 infekcijų: tuberkuliozės, hepatito B, difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, Haemophilus influenzae B tipo infekcijos, tymų, epideminio parotito, raudonukės, pneumokokinės infekcijos bei žmogaus papilomos viruso infekcijos.

 

Greta valstybės finansuojamų vakcinų Lietuvoje, kaip ir daugumoje pasaulio šalių, yra vakcinų, kurių valstybė finansuoti neišgali. Dabar tėveliai gali rinktis ir mokamai paskiepyti vaikus nuo vėjaraupių, meningokokinės infekcijos, rotavirusinės infekcijos, gripo, erkinio encefalito ir kt. Šios ligos yra ganėtinai sunkios, galinčios sukelti komplikacijas, sunkius liekamuosius reiškinius.

 

Kartais klaidingai galvojama, jog sumažėjus sergamumui atitinkama liga, skiepyti vaiko nereikia. Tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, jog ligos sukėlėjas neišnyksta, o skiepų pagalba pasiekus aukštą kolektyvinio imuniteto lygį, visuomenė tampa atspari ligai. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis paskiepijus 90 - 95 proc. asmenų, susidaro pakankamas kolektyvinis imunitetas ir skiepais valdomą užkrečiamąją ligą galima kontroliuoti, riboti jos plitimą ar net visiškai likviduoti. Alytaus apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigose atsakingai vykdomas imunoprofilaktinis darbas, kuris vertinamas pagal atskirose amžiaus grupėse paskiepytų vaikų skaičių. Mūsų apskrityje beveik visose vaikų amžiaus grupėse paskiepijama vidutiniškai 95 proc. ir daugiau skiepintinų vaikų. Tai leidžia valdyti užkrečiamąsias ligas. 2016 metais apskrityje registruoti 2 tymų atvejai. Tymais sirgo 1 suaugęs asmuo (skiepytas viena MMR vakcinos doze), nuo kurio užsikrėtė 2 mėn. amžiaus kūdikis. Registruotas 1 kiaulytės atvejis (sirgo 7 m. amžiaus, paskiepytas 1 vakcinos doze). Šiais metais Alytaus apskrities administracinėse teritorijose susirgimų skiepais valdomomis infekcijomis neregistruota.

 

Pasitaiko atvejų, kai tėveliai atsisako skiepyti savo vaikus pagal skiepų kalendorių. Tam įtakos turi klaidingi įsitikinimai, žinių stoka, viešoje erdvėje skleidžiama neigiama informacija apie vakcinas bei jų sukeliamas pašalines reakcijas. Tačiau statistika rodo, kad nepageidaujamos reakcijos į skiepus registruojamos retai, 2012 – 2014 metais Alytaus apskrityje neregistruota, 2015 2016 metais registruota po vieną nepageidaujamą reakciją į skiepą (po skiepo nuo tuberkuliozės išsivystė regioninis limfadenitas, kuris praėjo be pasekmių). Tai patvirtina tą faktą, jog šiuo metu naudojamos vakcinos yra veiksmingos ir saugios. Tėvai turi teisę rinktis, ar skiepyti vaiką, tačiau jie privalo prisiimti ir galimą riziką.

 

Primename, kad valstybės lėšomis skiepijami rizikos grupėms priklausantys asmenys nuo pneumokokinės infekcijos ir gripo. Tęsiamas nemokamas suaugusiųjų skiepijimas nuo difterijos ir stabligės, todėl vyresni nei 26 metų amžiaus asmenys, norintys pasiskiepyti nuo minėtų infekcijų, turėtų kreiptis į šeimos gydytoją.

 

Skiepijimas yra viena iš užkrečiamųjų ligų kontrolės prioritetinių sričių, siekiant suvaldyti vakcinomis valdomas užkrečiamąsias ligas. Skiepai padeda apsaugoti tiek vaikus, tiek ir suaugusius asmenis nuo susirgimų, jų komplikacijų bei mirčių.

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Alytaus departamento

Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Seimo narys Robertas Šarknickas: komunalinių atliekų surinkimo rinkliavos padidinimas Alytaus rajone sulaukė didelės reakcijos

Parlamentaras trečiadienį vykusio tarybos posėdžio Alytaus rajono savivaldybėje sako sulaukęs daug Alytaus rajono sodų bendrijų gyventojų skambučių, kreipimosi šiuo klausimu, o tokie Alytaus rajono savivaldybės sprendimai  nebuvo diskutuoti su šių bendrijų nariais teigia gyventojai. Seimo narys Robertas Šarknickas ėmėsi iniciatyvos atstovauti jų teises dėl socialinės nelygybės.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
EP nario Bronio Ropės atsakas į Baltarusijos URM pareiškimą dėl atšaukto EP delegacijos vizito į Baltarusiją

Esu nustebintas Baltarusijos atstovų pateiktų versijų dėl Europos Parlamento (EP) delegacijos vizito į Baltarusiją atšaukimo. Baltarusijos URM atstovas Dzmitrijus Mirončykas suabejojo EP delegacijos ketinimų rimtumu, nors Baltarusijos ambasadorius Belgijoje atsisakymą surengti vizitą motyvavo tuo, kad „per vėlai kreiptasi“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prasideda geriausių Lietuvos keliautojų konkursas „Kolumbas LT 2017“
 Ketvirtą kartą Lietuvoje skelbiamas konkursas „Kolumbas LT“, skirtas pagerbti aktyviai keliaujančius asmenis po svečias šalis ir po gimtąją Lietuvą. Konkurso metu bus išaiškinti labiausiai motyvuoti keliautojai, nebijantys iššūkių ir geriausiai pasidalinę savo įspūdžiais su kitais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ypač gabi atžala – išskirtinai vyresnio amžiaus moterims?

Gydytojų specialistų teigimu, jau kurį laiką amžius nebėra pagrindinis rodiklis, vertinant galimybę susilaukti vaikų. Statistikos departamento duomenimis, kasmet stipriai auga gimdančių sulaukus 35–39 m., taip pat 40–44 m., o mažėja – susilaukiančių atžalų iki 24 m. Stiprėjant pasaulinei mažėjančio gimstamumo tendencijai, svarbi yra kiekviena gyvybė, tad šiandien pagrindinė gydytojų užduotis – padėti šiuolaikiškoms ir kruopščiai viską planuojančioms šeimoms susilaukti vaikų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyvenimas laisvėje – primiršta pamoka, kurią galima išmokti

 „Galvojau, kad sapnuoju ir niekaip neįstengiu prabusti: vaikštau po lauką, gyvenu name, miegu patogioje lovoje, galiu naudotis ir internetu, ir telefonu,“ – pirmąsiasdienas Alytaus Pusiaukelės namuose prisimena jau beveik du mėnesius čia gyvenantis Aurimas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rytoj trijose „Lidl“ parduotuvėse vyks gaisrinės saugos pratybos
 Prekybos tinklas „Lidl“rytoj trijose parduotuvėse pradeda gaisrinės saugos pratybų ciklą, kuris apims visas prekybos vietas Lietuvoje. Prekybos tinklo darbų ir civilinės saugos specialistai įsitikinę:tokia praktika – puikus būdas įtvirtinti darbuotojų įgytas teorines žinias, kaip elgtis atsiradus gaisro grėsmei, bei užtikrinti personalo ir pirkėjų saugumą iškilus nenumatytoms aplinkybėms.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kas penktas lietuvis giminaičiams skolino medicininėms išlaidoms, kas dešimtas – mokesčiams už butą
 Medicininės išlaidos, bedarbystė ir laidotuvės trys pagrindinės priežastys, dėl kurių Lietuvos gyventojai yra paskolinę pinigų giminaičiui ar draugui.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prognozė: kaupiančių ateičiai lietuvių daugės, bet rinkos augimą lėtins lubos

Vis daugiau Lietuvos žmonių supranta: „Sodros“ pensijos užteks nebent duonai, o sviestui ir dešrai būtina sukaupti patiems.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alkoholio vartojimo tyrimas: 10 proc. geriančiųjų išgeria trečdalį šalyje suvartojamo alkoholio
 Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) užsakymu atliktas tyrimas rodo, jog tarp vartojančiųjų alkoholį šalies gyventojų 4 proc. išgeria beveik kasdien, tuo tarpu 86 proc. svaigiuosius gėrimus vartoja ne dažniau nei kartą per savaitę. Girtaujantys asmenys išgeria 37 proc. šalyje suvartojamo alkoholio.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100