arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Daumantas, Ganvilė, Gabrielius, Donardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-03-25, Nr. 34
Pirmoji Lietuvos šampanistė Vida Čaplikienė: „Vynininkai sensta lėčiau”
1967-ųjų ko­vas bu­vo toks pat gai­viai pa­va­sa­riš­kas, kaip ir šian­dien. Ry­tais žings­niuo­da­ma pon­to­ni­niu til­tu per Ne­mu­ną į dar­bą tuo­me­ti­nė­je vy­no ga­myk­lo­je Vi­da ČAP­LI­KIE­NĖ gal­vo­jo, kad ne­truks pra­bėg­ti tre­ji me­tai, ku­riuos pa­gal pa­sky­ri­mą tu­ri ati­dirb­ti Aly­tu­je, ir grįš į gim­tą­jį Kau­ną. Bet lai­kas pra­ėjo, o ji pa­si­li­ko ir la­bai di­de­le da­li­mi pri­si­dė­jo prie to, kad Aly­tus tap­tų šam­pa­no sos­ti­ne. Tuo­me­ti­nė šam­pa­no ga­my­bos vy­riau­sio­ji tech­no­lo­gė me­na be­mie­ges nak­tis ir per­ga­lės pir­mo­jo­je są­jun­gi­nė­je de­gus­ta­ci­jo­je Ros­to­ve džiaugs­mą – iš 32-jų bu­vu­sios Są­jun­gos te­ri­to­ri­jo­je vei­ku­sių šam­pa­no ga­myk­lų Aly­tu­je pa­ga­min­tas gė­ri­mas už­ėmė de­vin­tą vie­tą. Tuo­met šam­pa­no ga­my­ba Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kė dar tik dve­jus me­tus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vietinės politikos etikos vaizdelis atliekų fone
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja ką tik iš­nag­ri­nė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Jast­rems­ko pra­šy­mą įver­tin­ti ta­ry­bos na­rio Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus ne­tin­ka­mą el­ge­sį. Ko­mi­si­jos spren­di­mu ta­ry­bos na­riui re­ko­men­duo­ta vie­šai at­si­pra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus. S.Le­o­na­vi­čius ne­su­pran­ta, už ką tu­rė­tų at­si­pra­šy­ti, o V.Jast­rems­kas dėl ta­ry­bos na­rio veiks­mų šian­dien dar ne­ži­no, kur to­liau kreip­tis. Kon­flik­ti­nė si­tu­a­ci­ja ki­lo vie­na­me mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas mies­to at­lie­kų klau­si­mas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Taryboje - nauja „Alytaus piliečių” atstovė
 

Šį ket­vir­ta­die­nį Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pir­ma ter­mi­no nu­trauk­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Li­nos So­su­no­vi­čie­nės, iš­rink­tos pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“, įga­lio­ji­mai. Tai pa­da­ry­ta va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu, šiai ta­ry­bos na­rei iš­vy­kus gy­ven­ti iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę.

Ta­me pa­čia­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je man­da­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­teik­tas pir­mam as­me­niui iš „Aly­taus pi­lie­čių“ kan­di­da­tų į miesto tarybą sąrašo, ku­ris per 2015-ųjų ko­vo 1-ąją vy­ku­sius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus jo ne­iš­ko­vo­jo. Tad po prie­sai­kos mies­to ta­ry­bo­je pra­dės dirb­ti nau­ja „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­vė Ra­sa Dau­gi­nin­kai­tė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
COM•MEDIA: naujas komedijų festivalio vardas ir veidas, rudenį teatre bus... karšta
Jau šį sek­ma­die­nį, ko­vo 26 die­ną, aly­tiš­kiai te­at­ra­lai kvie­čia drau­ge pa­mi­nė­ti jų pro­fe­si­nę šven­tę – Tarp­tau­ti­nę te­at­ro die­ną. Ta pro­ga an­trą kar­tą vyks „Te­at­rak­me­nių“ įtei­ki­mo te­at­ro dar­buo­to­jams ce­re­mo­ni­ja, po ku­rios bus pa­ro­dy­tas „Wal­ny-te­atr“ spek­tak­lis „Ham­le­tas“ (rež. Ada­mas Wal­ny). Jis pri­sta­to­mas fes­ti­va­lio COM•ME­DIA rė­muo­se. Apie nau­jie­nas, ku­rias te­at­ras ža­da žiū­ro­vams, nau­ją fes­ti­va­lio ,,Te­gy­vuo­ja ko­me­di­ja!“ var­dą ir ką jo pro­gra­mo­je pa­ma­ty­si­me ru­de­nį, pa­sa­ko­ja Aly­taus te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa PIL­VE­LY­TĖ.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

„Al­ba­den­ta” - nau­ja odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka Aly­tu­je

 

Kul­tū­ros erd­vė kaip skaid­ru­mo aut­sai­de­rė

 

So­cia­liai rem­ti­niems gy­ven­to­jams re­no­va­ci­ja nie­ko ne­kai­nuo­ja

 

Bu­vęs Sei­mo na­rys ėmė­si ver­slo

 

„Aly­taus būs­to” di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ja­ku­baus­kas: „Ne­abe­jo­ja­me, kad skaid­ru­mas ir dė­me­sys kiek­vie­nam į mus be­si­krei­pian­čiam yra di­de­lė ver­ty­bė”

 

ERGO pasiūlė naujovę – kartu su automobiliu draus ir gyvybę

 

Kaip tvar­ko­me at­lie­kas ir kiek už tai mo­ka­me?

 

Šla­pi­mo ne­lai­ky­mas – ne prie­žastis at­si­sa­ky­ti vi­sa­ver­čio gyve­nimo

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
TUBERKULIOZĖ – SUNKI, BET IŠGYDOMA LIGA
Kovo 24 – tąją minima Pasaulinė tuberkuliozės diena. Būtent šią dieną, 1882 metais vokiečių mokslininkas Robertas Kochas atrado tuberkuliozės sukėlėją – lazdelės formos bakteriją.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aktuali informacija jautriems žiedadulkėms žmonėms
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, jog pradėti žiedadulkių sklaidos stebėjimai, kuriuos vykdo Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros mokslininkų ir tyrėjų grupė. Ore jau fiksuojamos alksnio ir lazdyno žiedadulkės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dovana Lietuvai ir Lazdijams iš Danijos – trys bronzos medaliai

Šiandien Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis susitiko su Europos jėgos trikovės čempionate Lietuvai jaunių grupėje atstovavusiu ir puikiai pasirodžiusiu Lazdijų sporto centro auklėtiniu Ignu Karaliūnu, jį atlydėjusiu treneriu Artūru Mačioniu bei sporto centro direktoriumi Dariumi Liaukevičiumi. Svečiai atvyko merui padėkoti už suteiktą palaikymą ir paramą vykstant į tarptautines varžybas. Meras A. Margelis teigė, jog didžiausias džiaugsmas ir pati geriausia dovana tiek Lazdijų rajono gyventojams, tiek visai Lietuvai – tai pakibę medaliai ant jaunojo sportininko kaklo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tarptautinis fotožurnalistikos festivalis „Vilniaus fotografijos ratas“ kviečia į ekskursiją po parodą

Jau dešimtą kartą surengtas tarptautinis fotožurnalistikos festivalis „Vilniaus fotografijos ratas“ sostinės gyventojus ir svečius šį šeštadienį, kovo 25 dieną, tarp 12 ir 13 valandos, kviečia į ekskursiją pofotopasakojimus iš įvairių pasaulio kraštų. Tikros istorijos, eksponuojamosviešoje erdvėje,kviečia nelikti abejingais. Festivalio dalyvių fotografijas galima pamatytiVilniuje, Gedimino prospekte, ant Lukiškių aikštę juosiančios tvoros.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Turizmo tendencijos 2017-aisiais: trumposios išvykos populiarės, o asmeninis kelionių konsultantas taps svarbus kaip šeimos gydytojas

Atsispirdami nuo turizmo sektoriui gana sudėtingų 2016-ųjų, kuomet neramumai iš populiariausių Egipto, Turkijos kurortų persikėlė į Europos didmiesčius ir sukėlė ekonominių, psichologinių padarinių, 2017–uosius rinkos ekspertai vertina optimistiškiau ir išskiria naujas kelionių tendencijas bei kryptis. Numatoma, jog šiemet sulig dažnėjančiomis trumposiomis išvykomis (angl. city break) toliau populiarės neseniai į Lietuvą atėjusi dinaminio paketavimo paslauga. O štai pigūs „paskutinės minutės“ pasiūlymai jau išties skaičiuoja paskutines savo minutes ir keliasi į turizmo sektoriaus istorijos puslapius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklių naujovės

Žemės ūkio ministerija, įsiklausiusi į ūkininkų siūlymus bei pastebėjimus, įveda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujoves, kuriomis ne tik bus suvaržomi „sofos“ ūkininkai, bet ir palengvinamas reikalavimas šienauti pievas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Deividas Žygas: esu ne tik suklupęs, bet ir palūžęs“

Itin atvirai kalbinant atlikėją bei dainų autorių Deividą Žygą (22) galime pastebėti, kad vaikinui gyvenime teko patirti duogybę pakilimų ir nuopolių. Dainininkas atskleidžia, kad visada jį į priekį stumėjo šeima ir artimiausi draugai. Deividas sako, kad gyvenimas tuo ir yra įdomus, kad nežinai kokią rolę gyvenime vaidinsi ryt.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pavasarinis namų tvarkymas: kokias priemones renkasi lietuviai?

Pirmieji pavasario saulės spinduliai atkeliaujantys pro dulkėtus langusdažnai primena, kad atėjo laikas švarinti savo namus. Geriausių namų švaros receptų bei priemonių ieško kiekvienas ir tikriausiai daugelis yra sukaupę nemenką valiklių kolekciją. Lietuvos gyventojų apklausaparodė, kad sunkiausia žmonėms pašalinti ant viryklės ir orkaitės susikaupusius nešvarumus, o rečiausiaijie prisiruošia valyti ventiliacijos angas. Tad kaip išsirinkti geriausias švaros priemones ir kaip dažnai reikėtų valyti namus?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kviečiame dalyvauti akcijoje „Atviros dienos kaime“

Lietuvos ir Latvijos ūkiai beikaimo turizmo sodybos gegužės 27 – 28 d. atvers savo duris miestui – lankytojams, pageidaujantiems pasimėgauti kaimo siūlomomis pramogomis bei veiklomis, įsigyti jų užaugintų bei pagamintų produktų ar tiesiog besidomintiems galimybe atostogas praleisti kaime.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyventojai aktyviau deklaruoja pajamas ir turtą

„Vertindami prasidėjusį deklaravimo „sezoną“ VMI pastebi, kad gyventojai turtą ir pajamas deklaruoja pareigingiau, todėl pirmiausia VMI dėkoja tiems mokesčių mokėtojams, kurie nelaukdami paskutinės deklaravimo dienos supranta savo pareigas ir pajamas bei turtą deklaruoja laiku. Belieka tikėtis, kad ir toliau, bendromis mokesčių mokėtojų ir VMI pastangomis pasieksime tokių gerų rezultatų“, - teigia Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė, su kuria kalbamės apie šių metų deklaravimo naujoves ir kitas aktualijas.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
R. BOGUŠIENĖ ATSAKO Į KLAUSIMUS APIE VANDENĮ IR KITUS GĖRIMUS

Kovo 22 dieną minima Pasaulinė vandens diena, kuria siekiama visuomenei priminti apie vandens svarbą žmogaus organizmui. Šią dieną sveikatai palankaus maisto technologė ir mitybos specialistė Raminta Bogušienė atsako į tėveliams rūpimus klausimus, susijusius su vaikų gėrimais. Viešojoje erdvėje vis dar gajūs mitai: vanduo, kai duodame vaikams, turi būti virintas, o sultys (ypač jei dar šviežiai spaustos) – geriau nei vanduo. Ar tikrai?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prakalbintas medis

Varėnos viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo sk. (1 aukštas) veikia Andriaus Kaziukonio medžio drožinių paroda „Prakalbintas medis“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dėl NŽT veiksmų gali nukentėti apie 2 mlrd. eurų investicijos
Susitikime su žemės ūkio ministru Broniumi Markausku, verslininkai išreiškė savo nuogąstavimus, kad dėl skirtingai interpretuojamų teisės aktų, kai dėl formalių priežasčių vienašališkai nutraukinėjamos arba keičiamos valstybinės žemės nuomos sutartys, kyla grėsmė jų investicijoms ir sudaroma nestabili verslo aplinka.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tyrimas parodė: penktadalis didmiesčių vairuotojų spūstyse praleidžia ilgiau nei valandą

Kas penktas Lietuvos didmiesčių vairuotojas spūstyse praleidžia ilgiau nei valandą per savaitę, parodė šių metų vasarį atliktas tyrimas. Tuo pačiu metu trys iš penkių vairuotojų, patenkančių į transporto spūstis, mano, jog jose praleistų mažiau laiko, jei iš anksto žinotų apie kliūtis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Informacija žiniasklaidai

Robertas Šarknickas: paskelbtos įstatymo pataisos žiniasklaidai suprastos ne vienodai. Noriu, kad mažiau būtų iš LT žiniasklaidos vulgarumo, arogancijos ir patyčių, trokštu su savo tauta, savo buvusiais mokiniais, visuomeninės veikėjais pagarbos žiūrovams ir skaitytojams, ypač augančiai Lietuvai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Baigėsi projektas „Bendrieji veiksmai dėl lėtinių ligų problemų sprendimo ir sveiko senėjimo visais gyvenimo etapais“JA–CHRODIS

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC) kaip asocijuotasis partnerisnuo 2014 m. sausio 1 d. dalyvavo projekte „Bendrieji veiksmai dėl lėtinių ligų problemų sprendimo ir sveiko senėjimo visais gyvenimo etapais“ (ang. Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across The Life-Cycle) (toliau – JA–CHRODIS).Šis Europos Komisijos finansuotas projektas buvo sukurtasdėl poreikio spręsti lėtinių ligų problemas Europos mastu. JA–CHRODIS vienijo daugiau kaip 60 asocijuotųjų ir bendradarbiaujančių partnerių iš 26 valstybių narių. Partneriai buvošalių ministerijos, regioninės sveikatos institucijos ir mokslinių tyrimų centrai, dirbantys kartu ir siekiantys nustatyti, įvertinti, keistis ir skleisti gerąją praktiką, susijusią su lėtinių ligų prevencija. Projektą sudarė septynios skirtingos darbo grupės: 1. koordinavimo, 2. informacijos sklaidos, 3. vertinimo, 4. platformos kūrimo, 5. sveikatos stiprinimo, 6. sergamumo keliomis lėtinėmis ligomis, 7. II tipo cukrinio diabeto. SMLPC priklausėpenktajai – sveikatos stiprinimo – darbo grupei.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šiemet Pasaulinės vandens dienos tema – vanduo ir nuotekos

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad kovo 22 d. minima Pasaulinė vandens diena. Šių metų Pasaulinės vandens dienos tema – vanduo ir nuotekos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Leipcige – Lietuvos turizmo reklaminė kampanija
Visą kovo mėnesį prie centrinės Leipcigo (Vokietija) traukinių stoties atvykusiuosius pasitinka didelio formato plakatai, kviečiantys į Lietuvą. Tai – suplanuotos Turizmo departamento reklaminės kampanijos dalis. Ja siekiama didinti mūsų šalies žinomumą ir skatinti atvykstamojo turizmo srautus ne tik iš sostinės Berlyno, bet ir Vokietijos regionų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prancūziškai grakščios komedijos„Žaidimas nebaigtas“ premjeroje – būrys garsenybių

Šeštadienio, kovo 18-osios, vakarą „Domino“ teatre Vilniuje pristatyta elegantiška, jautri ir subtiliai sąmojinga romantinė komedija „Žaidimas nebaigtas“. Premjera, skirta profesionalaus komedijos teatro „Domino“ dešimtmečiui, nagrinėja visiems aktualius gyvenimiškus klausimus: kas yra tikra draugystė, kokius išbandymus gali išlaikyti meilė, ar tvirtus santykius sugriauna melas ir intrigos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuva - lyderė tarp Baltijos šalių pagal turistų nakvynių skaičių

Lietuvoje turistai praleidžia daugiau nakvynių nei Latvijoje ar Estijoje. Oficialaus Europos Sąjungos statistikos biuro EUROSTAT duomenimis, 2016 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose, įskaitant kaimo turizmo sodybas, apsistojusių turistų (tiek vietinių, tiek užsienio) nakvynių skaičius buvo didžiausias tarp Baltijos šalių – 7 mln., kai Estijoje – 6,2 mln., Latvijoje – 4,4 mln.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Daiva Tamošiūnaitė-Budrė: pertekliniai norai žmogaus gyvenime nebūtini
Bendraujant su Daiva Tamošiūnaite-Budre,neįmanoma slysti paviršiumi.Tas glamūrinis gyvenimas man nėra labai įdomus, pačioje pokalbio pradžiojeužsimena Daiva ir leidžiasi į pokalbį apie tai, kaip, dirbant socialiai atsakingus darbus, keitėsi jos asmenybė bei požiūris į gyvenimą, apie paauglę dukterį Adelę bei jos požiūrį į mamos veiklą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
BTA: egzotiškuose kraštuose – neapdairios traumos

Tarp lietuvių populiarėjant egzotiškų kelionių kryptims, į tolimas šalis vyksta ne tik išsvajotoms viso gyvenimo atostogoms sutaupę žmonės, bet ir jaunimas, kuriam laikui palikti įprastą rutiną nusprendusios jaunos poros.Draudimo bendrovės BTA ekspertų teigimu, prieinamos kelionių kainos ir socialiniuose tinkluose publikuojamų įspūdžių banga turistams sukelia įspūdį, kad tolimas šalis jie puikiai pažįsta dar prieš nuvykdamiir dėl to galiausiai atsiduria medikų rankose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujoje kavinėje kavos galima išgerti panardžius vandenyno dugne ar paskrajojus kosmose
Vilniaus centre atidaryta analogų Lietuvoje neturinti, unikali virtualios realybės kavinė „VR Café“. Privatumą užtikrinančiose kavinės erdvėse galima išmėginti technines virtualios realybės naujoves ir taip akis į akį susitikti su egzotiškais gyvūnais, nusikelti į bet kurį pasaulio kampelį ar išskristi į kosmosą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikų apklausose privalės dalyvauti psichologas
Seimas priėmė Baudžiamojo proceso kodekso pataisas (projektas Nr. XIIIP-330(2), kuriomis įvedama prievolė visas nukentėjusių ar liudijančių mažamečių ir nustatytais atvejais nepilnamečių apklausas vykdyti pasitelkus profesionalų psichologą ir tik specialiose patalpose. Už naujas nuostatas balsavo 116 Seimo narių, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Seimo narių R. Šarknicko ir S. Tumėno pranešimas: „Seime įsteigta nauja laikinoji Etninės kultūros grupė“
2017 m. kovo 10 d. Seime suburta laikinoji Etninės kultūros grupė. Jos iniciatoriai yra Seimo nariai Robertas Šarknickas ir dr. Stasys Tumėnas. Grupėje yra trisdešimt du Seimo nariai, priklausantys įvairioms politinėms partijoms ir Seimo frakcijoms.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Julita Varanauskienė dirbs „Sodroje“

Patyrusi finansų specialistė Julita Varanauskienė nuo šiol eis „Sodros“ direktoriaus Mindaugo Sinkevičiaus patarėjos pareigas. Naujoje pozicijoje Julita dirbti pradės kovo 20 dieną.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Olimpinėje dienoje Alytuje – virš 40 sporto rungčių
 

Birželio 3 dieną Olimpinė ugnis pasieks Alytų, kuriame pirmą kartą vyks masiškiausias sporto renginys Lietuvoje – Olimpinė diena. Nemokamame renginyje, kuris skirtas supažindinti ir įtraukti visuomenę į sporto veiklą, šiais metais prisistatys rekordinis skaičius sporto šakų – dalyviai galės išbandyti virš 40 skirtingų rungčių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Asociacijos LATGA taryba „eurovizinės“ dainos autoriams skyrė 6000 Eur paramą

Asociacijos LATGA taryba vakar, kovo 14 d., vykusio posėdžio metu priėmė nutarimą skirti 6 tūkst. Eur dydžio paramą iš savo Socialinio-kultūrinio fondo visiems trims Lietuvai „Eurovizijoje“ Kijeve atstovausiančios dainos „Rain of Revolution“ autoriams – Viktorijai Ivanovskajai, Denisui Zujevui ir Michailui Levinui.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rimvydas Širvinskas-Makalius: Skandinavija lietuviams tampa vis patrauklesnė
 Turbūt ne vienas patartų, kad vasaros atostogas geriausia planuotis jau... dabar. O štai „Makalius“, drauge su populiaria loterija „Vikingų loto“, kviečia ne planuotis, o žaisti ir atostogas tiesiog laimėti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
R. Dičpetrienė: Lietuvos žmonės tampa vis jautresni artimui
 Pastarosiomis savaitėmis iš visuomenės informavimo priemonių sklindančios žinios stebina ir baugina. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė Rasa Dičpetrienė teigia, jog, kad ir kaip niūriai iš pirmo žvilgsnio atrodytų dabartinis Lietuvos paveikslas, Lietuvos žmonės tikrai nėra pasyvūs ir abejingi. Atvirkščiai. Jie tampa vis pilietiškesni, vis aktyviau tiesia pagalbos ranką savo artimui, tame tarpe ir likimo nuskriaustiems vaikams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Paprastas būdas, kuriuo galite sumažinti pavasarinę depresiją

Pasibaigus žiemai, dažnai kalbama apie sezoninę depresiją. Pasak psichologų, ja susirgęs žmogus ima skųstis prastesniu miegu, apetito stoka, liūdnoka nuotaika ir išnykusiu noru dirbti. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, tikimybę ją susirgtituri vidutiniškai kas penkta moteris bei kas dešimtas vyras, ir tik 25 proc. jų kreipiasi į gydytojus. Negydoma arba netinkamai gydoma depresija žaloja žmogaus mintis, jausmus, fizinę sveikatą, elgesį, sunkina jo santykius su šeima ir artimaisiais, todėl svarbu šio sutrikimo „neužleisti“ ir tinkamai bei laiku sau padėti. Psichologės, dailės terapeutės Aušros Šūmakarienės teigimu, yra keli būdai, padedantys vaduotis iš sezoninės depresijos – tai meditacija, aktyvus sportas ar meno terapija. Pastaroji veikia mūsų nervų sistemą, nuotaiką, ji taip pat gali teigiamai paveikti psichologinius ir fizinius sutrikimus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujas regioninis skrydžių valdymo centras Vilniuje – jau kitąmet
 2018 m. Lietuvoje iškils modernus regioninis skrydžių valdymo centras – valstybės įmonė „Oro navigacija“ baigė konkursą dėl centro statybų netoli Vilniaus oro uosto ir pasirašė darbų rangos sutartį su bendrove „Eikos statyba“. Planuojama, kad naujasis centras su inovatyvia skrydžių valdymo sistemadarbą pradės kitų metų pabaigoje. „Oro navigacijos“ investicijos į projektą sieks beveik 9 mln. eurų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos oro uostai: vasarį sulaukėme 15 proc. daugiau keleivių nei pernai

Įspūdingu keleivių ir skrydžių augimu besidžiaugiantiems Lietuvos oro uostams šių metų vasaris taip pat netapo išimtimi. Lyginant su paskutiniuoju 2016 m. žiemos mėnesiu, šiemet šalyje buvo aptarnauta beveik 15 proc. daugiau keleivių, o skrydžių skaičius ūgtelėjo dešimtadaliu. Iš viso vasario mėnesį Lietuvos oro uostuose buvo aptarnauta daugiau nei 325 tūkst. keleivių ir beveik 3700 skrydžių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Svarbi informacija: sklinda melaginga informacija apie neva „Maximos“ organizuojamus žaidimus

Internete ir socialiniuose tinkluose sparčiai plinta virusas, kuriame neteisėtai naudojamasi „Maximos“ vardu. Bendrovė perspėja vartotojus, jogvartotojai kviečiami dalyvauti žaidime ir neva laimėti 150 eurų vertės dovanų kuponus neteisėtai.„Maxima LT“ tariamo žaidimoneorganizuoja ir įspėjagyventojus neatskleisti savo duomenų, spaudžiant ant nuorodos, pildant anketą ar kitaip įsitraukiant.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Autoavarija
2016 m. lapkričio 2 d. apie 8.20 val., Alytuje, Jurgiškių-Jazminų-Raudonkalnio-Likiškėlių gatvių sankryžoje, susidūrė vyro vairuojamas „Opel“ markės automobilis ir moters vairuojama „Škoda“. Abu automobilių vairuotojai tvirtino, kad važiavo degant žaliam šviesoforo signalui.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Seimas palaiko siūlymą įvesti baudžiamąją atsakomybę už diskriminavimą dėl amžiaus ar negalios
Seimo plenariniame posėdyje teisingumo ministrė Milda Vainiutė pateikė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, kuriose siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už diskriminaciją dėl amžiaus ir neįgalumo, už diskriminacijos ar smurto kurstymą ar neapykantos skatinimą prieš šias grupes.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikų ligoninės gydytojų atliktas tyrimas atskleidė šių dienų paauglių miego problemas
Neseniai moksliniame medicinos žurnale publikuotas tyrimas atskleidė, kad 13 metų ir vyresnių vaikų vidutinė fiziologinė miego trukmė trumpėja. Paaugliai miega kiek daugiau nei 6 valandas per naktį, nors prieš dešimt metų atlikti tyrimai rodė, kad tokio amžiaus paaugliai miegojo daugiau nei septynias valandas. Be to, beveik nebeliko vadinamųjų vieversių: vaikai vėliau gula, ilgai negali užmigti, o pirmoji pamoka mokykloje daugumai yra kovos su snūduriavimu metas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100