arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-01-24, Nr. 10
Biudžeto projektas: kultūros, švietimo, sporto įstaigoms lėšų pakankamai, projektams – ne
Po­li­ti­kai pra­dė­jo svars­ty­ti šių me­tų Aly­taus biu­dže­to pro­jek­tą. Biu­dže­tas tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­tas va­sa­rį ta­ry­bos po­sė­dy­je, ta­čiau jau šian­dien aiš­ku, kad, kaip ir kas­met, be­veik pu­sė lė­šų bus ski­ria­ma švie­ti­mo įstai­goms. Vie­na di­džių­jų nau­jo­vių biu­dže­to pro­jek­te yra ta, kad kol kas nė­ra nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas nė vie­nos sri­ties pro­gra­mos pro­jek­ti­nei veik­lai. Pa­sak ta­ry­bos na­rio Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus, tam tik­ra su­ma (per 200 tūkst. eu­rų) biu­dže­te yra pa­lik­ta, ir po­li­ti­kai svars­tys bei kiek­vie­nai pro­gra­mai re­ko­men­duos tam tik­rą su­mą. Ver­ti­nant po­rei­kį aki­vaiz­du, kad jų ne­už­teks, tai­gi ko­mi­te­tams teks ieš­ko­ti, kur bū­tų ga­li­ma lė­šas per­skirs­ty­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[16]
Kiek ilgai Ulonų ir Santaikos gatvių gyventojai turės kentėti sunkiasvorio transporto eismą?
Aly­taus mies­to Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių gy­ven­to­jai ti­kė­jo vie­ti­nės val­džios pa­ža­dais, kad pa­sta­čius Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tą per Ne­mu­ną jo­mis nuo­lat va­ži­nė­jan­tis sun­kias­vo­ris trans­por­tas bus nu­kreip­tas šiuo til­tu ir ne­be­rei­kės ken­tė­ti vil­ki­kų ke­lia­mo triukš­mo. Til­tas eis­mui ati­da­ry­tas 2011-ųjų ru­de­nį, o mi­nė­to­se gat­vė­se gy­ve­nan­čių žmo­nių var­gai dėl die­no­mis ir nak­ti­mis in­ten­sy­viai va­ži­nė­jan­čio sun­kias­vo­rio trans­por­to ne­si­bai­gia ir ne­aiš­ku, ka­da baig­sis. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai šio trans­por­to eis­mo in­ten­sy­vu­mo su­ma­ži­ni­mą Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vė­se da­bar sie­ja su nau­jų gat­vių įren­gi­mu Pra­mo­nės ra­jo­ne.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[6]
Ak, dar gyva ta atkarpa Gargždų „Bangos” istorijoje
Bu­vo toks auk­so am­žius, kai į Gargž­dų fut­bo­lo sta­dio­ną kau­tis su „Ban­ga“ at­vyk­da­vo pa­čios stip­riau­sios ša­lies ko­man­dos, bet dau­giau­sia man ne­pa­to­gu­mų pri­da­ry­da­vo Aly­taus „Dai­na­va“, ku­ri prieš rung­ty­nes tie­siog rau­da­vo­si plau­kus ir iš pas­ku­ti­nių­jų siek­da­vo įveik­ti gargž­diš­kių „Ban­gą“. Abi ko­man­dos, kiek fut­bo­lo is­to­ri­ja me­na, žai­dė gin­da­mos sa­vo mies­tų spal­vas ne tik aukš­čiau­sio­jo­je ly­go­je, bet ir nu­si­ri­tu­sios į že­mes­nes ly­gas, o spor­ti­niai ko­vų ke­liai su­ves­da­vo jas kan­džiai pa­si­žnai­by­ti net pa­čiuo­se Gargž­duo­se.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Patarimai gabenantiems apvaliąją medieną
Žie­ma – me­džiap­jū­tės me­tas. Kir­ta­vie­tė­se pa­ruoš­ta me­die­na iš­ve­ža­ma į tar­pi­nius miš­ko san­dė­lius prie pri­va­žiuo­ja­mų ke­lių, vė­liau ga­be­na­ma į pa­nau­do­ji­mo vie­tas. Tai­gi miš­ko sa­vi­nin­kai do­mi­si, ko­kių rei­ka­la­vi­mų pri­va­lu lai­ky­tis ga­be­nant ap­va­li­ą­ją me­die­ną, ko­kia at­si­ran­da at­sa­ko­my­bė. In­for­muo­ja­me, kad ap­va­lio­sios me­die­nos ga­be­ni­mas reg­la­men­tuo­ja­mas ap­lin­kos mi­nist­ro 2014 m. spa­lio 9 d. įsa­ky­mu Nr. D1-823 pa­tvir­tin­to­je Ap­va­lio­sios me­die­nos ga­be­ni­mo tvar­ko­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Vi­sos žvy­ruo­tos Aly­taus gat­vės „su­ri­kiuo­tos” į ei­lę, šie­met as­fal­tuo­ja­ma Do­man­to­nių gat­vė

 

Aly­tui at­sto­vaus ša­lies jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­sui at­rink­ti ge­riau­si mo­ki­nių dar­bai

 

Ka­sos apa­ra­tų po­pie­riu­je sly­pin­tis pa­vo­jus: ieš­ko­ki­me al­ter­na­ty­vų jau da­bar

 

Ren­ka­mi pa­ra­šai po pe­ti­ci­ja dėl Aly­taus eks­tre­ma­laus spor­to ša­kų aikš­te­lės

 

Gy­ven­ti kaip šei­mo­je

 

Gri­po epi­de­mi­jos še­šė­lis pa­ža­di­na no­rą ap­si­rū­pin­ti an­ti­bio­ti­kais

 

Akių to­mog­ra­fi­ja jau Aly­tu­je

 

Ka­ta­rak­ta – li­ga, ke­lian­ti pa­vo­jų re­gė­ji­mui

 

Jur­gis Kun­či­nas – ka­li­nys ir po­etas

 

Ar po­ezi­ja pri­va­lo bū­ti su­dė­tin­ga, ar­ba Apie jaus­mą, ku­rį ga­li­ma iš­siug­dy­ti

 

Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – do­va­na ak­va­re­lės my­lė­to­jams

 

Sce­nos ka­ra­lie­nė Džor­da­na But­ku­tė su­rengs iš­skir­ti­nį šou Aly­tu­je!

 

5 mi­tai apie Af­ri­ką. Kas tie­sa, o kas me­las?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
A.Guoga: naujoji Vyriausybė užsimojo mažinti korupciją? Štai tvartelis, kurį reikia išmėžti
 

Atrodo, kad naujasis premjeras Saulius Skvernelispasiryžęs iš peties mėžti korupcijos mėšlą ir kvapą. Naujųjų išvakarėse supažindino Ministrų kabinetą su visuomenės, verslininkų ir valstybės tarnautojų apklausa „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“. Pirmadienį susitiko su STT vadovu aptarti kovos su korupcija stiprinimą. Daug žadanti pradžia.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Viešas kreipimasis į Lietuvos politikus ir visuomenę
 

Mes, Lietuvos vaikų saugumu besirūpinančios nevyriausybinės organizacijos – „Gelbėkit vaikus“, „Paramos vaikams centras“ ir „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ – matydamos ir girdėdamos tai, kas vyksta su Lietuvos vaikais, negalime likti nuošalyje ir kreipiamės į Lietuvos visuomenę bei ypač, į Lietuvos valdžios atstovus, prašydamos kuo greičiau pritarti Vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisoms ir taip kuo greičiau apginti bei apsaugoti Lietuvos vaikus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
14 susitikimų – daugiau nei tūkstantis nuomonių, pasiūlymų, pastabų

Daugiau nei savaitę trukę susitikimai su Alytaus rajono gyventojais baigėsi, tačiau darbas – tęsiasi, aptariami susitikimuose išgirsti lūkesčiai ir gyventojų pastabos, siūlymai. Išklausyta daugiau nei tūkstančio Alytaus rajono gyventojų, įvyko keturiolika susitikimų visose Alytaus rajono seniūnijose, pristatytas šių metų savivaldybės biudžetas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Permainingas žiemos oras kūrė ekstremalias situacijas elektros perdavimo tinkle

Trečiąją metų savaitę „Nord Pool“ biržos Lietuvos prekybos zonoje vidutinė elektros kaina šoktelėjo iki 42,3 eurų už megavatvalandę (EUR/MWh). Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kaina išliko 23 proc. žemesnė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikų ligoninėje alogeninė kaulų čiulpų transplantacija atlikta šimtajam pacientui

Vaikų ligoninės, VUL Santariškių klinikų filialo Vaikų onkohematologijos centre, kuriame jau penkiolika metų atliekamos kaulų čiulpų transplantacijos Lietuvos vaikams, alogeninį kaulų čiulpų persodinimą patyrė jau šimtasis pacientas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kviečiame teikti kandidatus „Nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams 2016“

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu ketvirtus metus organizuoja Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Jų metu bus apdovanoti asmenys, organizacijos, iniciatyvos, veiksmai ar poelgiai, kurie 2016 metais prisidėjo prie lygybės ir įvairovės idėjų skatinimo bei sklaidos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos mokytojas M. Janulevičius:„Pakanka nesuvaržyti žmonių, ir jie daro stebuklus“

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje mirgėjusios istorijos apieVilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktorės nepagrįstą lietuvių kalbos mokytojo atleidimą iš einamų pareigųpagrindinis veikėjas Marius Janulevičius – Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) absolventas. Mokytojo auklėtiniai, sužinoję, kad jų klasės auklėtojas atleistas, ėmė streikuoti ir reikalauti jį grąžinti į mokyklą.Aktyvus mokytojassako, kad gyvenime niekas nenutinka atsitiktinai. Su M. Janulevičiumi kalbėjomės ne tik apie šį įvykį, bet ir apie mokyklą nuolatinės kaitos epochoje, mokytojo darbą ir kitus dalykus. Kviečiame skaityti!

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dėl Alytuje partrenkto pėsčiojo Seimo narys J. Sabatauskas nekaltas
Alytaus apskrities policija 20 eurų bauda nubaudė pėsčiąjį, kuris neįsitikinęs, kad saugu, įžengė į perėją ir buvo kliudytas Seimo nario J. Sabatausko vairuojamo automobilio. Policija konstatavo, kad politikas nekaltas, Kelių eismo taisykles pažeidė neblaivus pėstysis, skelbia radijo stotis "FM99".
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
10 000 žingsnių – receptas dailiai figūrai

Neatsispyrėte pagundai prie kavos paskanauti saldumynų? Nesijaudinkite, lieti prakaito sporto salėje dėl aplankiusios silpnumo akimirkos nereikės – sudeginti nepageidaujamas kalorijas galima ir einant. Amerikiečių moksliniai tyrimai rodo, kad moterys, kasdien nueinančios 10 ar daugiau tūkstančių žingsnių, gali pasigirti dailesne figūra. Sveikatingumo motyvatorė Vlada Musvydaitė sako, kad tai patvirtina ir realūs pavyzdžiai – jos suburtoje sportuojančių moterų grupėje ne viena, pasirinkusi ėjimą, smarkiai padailino savo kūno linijas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Lietuvoje nepakanka savivaldybių teikiamų teisinių paslaugų“

Nors Lietuvos gyventojai gauna nemokamą teisinę pagalbą teismo procesuose, taip pat jiems teikiamos nemokamos konsultacijos savivaldybėse, nemokamos teisinės pagalbos poreikis išlieka itin didelis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tarptautinė turizmo paroda „Adventur“: prie kokių naujų tendencijųtaikosi kelionių organizatoriai?

Sausio 20–22 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Vilniuje, kelionių entuziastus sukvies jau tradicija tapusi 5-oji tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda – „Adventur“.Tris dienas truksiančiame renginyje lankytojai turės galimybę praplėsti atostogų žemėlapį naujomis kryptimis Lietuvoje ir už jos ribų, susipažinti su karščiausiomis 2017-ųjų turizmo sektoriaus tendencijomis bei pasiklausyti vertingų patarimų tiesiaiiš ekspertų lūpų.

Vieno iš parodos dalyvių, Lietuvos turizmo rinkos senbuvio – kelionių organizatorius ir agentūros „Baltic Tours“parodos stendas šiemet orientuotas tiek į tolimas, egzotiškas atostogas mėgstančius poilsiautojus, tiek į keliautojus, kuriepirmenybę teikia trumpoms, savaitgalio išvykoms poEuropą.Atsižvelgiant į pirmųjų poreikius parodoje bus pristatyta 18 unikaliųnekasdienių kelionių maršrutųegzotinėmiskryptimis. Tuo tarpu sparčiai populiarėjančiųtrumpųjų išvykų gerbėjai bus supažindinti su šio sezono naujiena – itin patraukliaisdinaminio paketavimo pasiūlymais kelionėms į įvairius Europos miestus.Viso bus pristatya per 30 krypčių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Sausio 14 dieną Krymo okupacijos scenarijus pakartotas Alytuje

Sausio mėn. 14 d. 12 val. Alytaus Kraštotyros muziejaus salėje buvo organizuotas viešas istorinio kultūros paveldo objekto Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos ( toliau - Draugija) steigiamasis susirinkimas. Draugijos kūrimas inicijuotas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 10 04 rekomendaciją "Dėl vietos bendruomenių vaidmens saugant kultūros paveldą". Draugija organizuota su tikslu visuomenės atstovams bendradarbiauti su savivaldybe ir rasti sprendimus, kad Alytaus krašto kultūros paveldo objektai tarnautų visuomenės interesams, reprezentuotų Dzūkijos regiono savitumą , tradicijas, labdario Lauryno Radziukyno pavyzdžiu skleistų kilnias rūpesčio krašto kultūra idėjas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gerb. Alytaus savivaldybės mere V. Grigaravičiau ir Gerb. Alytaus rajono mere A. Vrubliauskai,

Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į man keliamą nuostabą ir pasipiktinimą Alytaus savivaldybe bei Alytaus rajono savivaldybe.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
„Salam, Kaimyne“ – dokumentika be sienų

JAV ambasada Lietuvoje kartu su Diversity Development Group ir JAV kino diplomatijos programa American Film Showcase pristato JAV režisierių Chriso Temple’o ir Zacho Ingrasci filmą „Salam, kaimyne” („Salam Neighbor“, 2015).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Paskelbtas 2017 m. Alytaus miesto gimtadienio šventės idėjos ir jos organizavimo paslaugų konkursas

Alytus pradeda ruoštis miesto gimtadieniui. Alytaus miesto savivaldybė paskelbė 2017 m. Alytaus miesto gimtadienio šventės idėjos ir jos organizavimo paslaugos supaprastintą atvirą projekto konkursą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
PRASIDEDA REGISTRACIJA Į STINTŲ MEŠKERIOJIMO VARŽYBAS

Vasario 18 d., šeštadienį, vyksiančią Stintų šventę tradiciškai pradės nemokamos Stintų meškeriojimo varžybos. Komandų, dalyvausiančių šiose varžybose, registracija vyks vasario 18 d. nuo 8 val. iki 9 val. Jūratės ir Kastyčio skvere, išankstinė registracija – telefonu 8 645 03183 (varžybų vertinimo komisijos pirmininkė Živilė Mačenskienė). Varžybų dalyvių skaičius – robotas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvoje elektros rinka atlaikė žiemos šaltį

Praėjusią savaitę, sausio 9-15 d., elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos prekybos zonoje buvo 33 eurai už megavatvalandę (EUR/MWh). Palyginti su pirmąja metų savaite, kaina sumažėjo 3 proc., o palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu – buvo beveik per pusę mažesnė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aukštajame moksle vyksta tai, ko seniai laukėme

Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF) Tarybos pirmininkas Mindaugas Glodas išreiškia palaikymą 4 Lietuvos universitetų – VU, KTU, VGTU ir LSMU – iniciatyvai, rodančiai, jog akademinėje bendruomenėje susikaupė kritinė masė suprantančių, kad pokyčiai kokybės link – būtini.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Specialistė: pažymiai neatspindi tikrojo mokinių talento ir jų gabumų

Siekti kuo aukštesnio įvertinimo šiandieninėje švietimo sistemoje jau tapo įprasta. Dešimtukas ar kitas teigiamas pažymys, daugelio nuomone, parodo ir įprasmina vaiko gabumus bei pastangas siekiant mokslo aukštumų. Vis dėlto specialistai teigia, kad tai ydingas požiūris, mat jie atspindi tik mažą dalį mūsų vaikų gabumų. Anot švietimo ekspertų, pažangos vertinimo pažymiais atsisakymas skamba naiviai, todėl reikia ieškoti kelių, kaip tikrąją mokinio pažangą perteikti kiek įmanoma tiksliau – tai labai svarbu tiek jam pačiam, tiek jo tėveliams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujuose pašto ženkluose – raitelio Vyčio istorinė kelionė

Lietuvos paštas išleidžia naują 6 pašto ženklų seriją „Lietuvos herbo simbolis Vytis“. Pašto ženklai, kuriuose įamžintas skirtingais istoriniais laikotarpiais vaizduotas Lietuvos herbo simbolis – raitelis Vytis, apyvartoje pasirodys šį šeštadienį, sausio 14 dieną.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pigu.lt išplėtė atsiskaitymo galimybes – pajungė Paysera mokėjimo būdą
Didžiausia elektroninės prekybos parduotuvė Lietuvoje Pigu.lt išplėtė atsiskaitymo galimybes įdiegdama greitai populiarėjantį Paysera mokėjimo būdą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Siuntas pristatinėjantys automobiliai be vairuotojo – realybė ar fantastika?
 

Ateityje siuntas bus galima gabenti savaeigėmis transporto priemonėmis, o vartotojai, naudodami specialią mobilią programėlę, turės galimybę patys kontroliuoti šiuo būdu atkeliaujančios siuntos pristatymo vietą bei laiką. „DPD grupė“, bendradarbiaudama su Vokietijos tyrimų institutais, jau pradėjo plėtoti šį inovatyvų siuntų pristatymo projektą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100