arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Liaudginas, Mingintė, Vita, Evaristas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-10-25, Nr. 123
Alytaus miesto ir rajono rinkėjai pakeitė politines simpatijas
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 23-iąją, 68-io­se ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vy­ko ant­ra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Pa­kar­to­ti­nai Sei­mo na­rius rin­ko ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no gy­ven­to­jai, nes spa­lio 9-ąją jų ne­pa­vy­ko iš­rink­ti. Alytaus ir Dzūkijos apygardose, kaip ir dau­ge­ly­je ša­lies vien­man­da­čių apy­gar­dų, trium­fa­vo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[10]
Benjaminas Jenčius pažadą ištesėjo
Ak­va­re­li­nin­kas Ben­ja­mi­nas Jen­čius rug­pjū­tį gim­ta­die­nio pro­ga su­reng­to­je pa­ro­do­je duo­tą pa­ža­dą spa­lio mė­ne­sį su­kvies­ti į dar vie­ną ir jo­je pri­sta­ty­ti kny­gą apie sa­vo kū­ry­bi­nį ke­lią iš­te­sė­jo. B.Jen­čiaus pa­ro­dos ir al­bu­mo „Ak­va­re­lė“ pri­sta­ty­mas vy­ko Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro erd­vė­se.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
1000-ojo „Smokie” bilieto Alytuje pirkėjai – „Alytaus naujienų” dovana

Gruo­džio 2 die­ną pir­mą kar­tą Dzū­ki­jo­je ir jos sos­ti­nė­je kon­cer­tuos le­gen­di­nė gru­pė „Smo­­kie“. 1000-ąjį ren­gi­nio Aly­taus are­no­je bi­lie­tą įsi­gi­jo Si­mo­na Ki­va­rai­tė. Ji pir­ko ke­tu­ris bi­lie­tus, tarp ku­rių bu­vo ir tūks­tan­ta­sis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Pa­si­ra­šo­te su­tar­tį? Įpras­ki­te prieš tai pa­si­kon­sul­tuo­ti su tei­si­nin­ku

 

Gau­ta ne­mo­ka­ma se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­na

 

„Om­ni­tel” siū­lo nau­ją in­ter­ne­to spren­di­mą biu­rams

 

Ben­dra­dar­bia­vi­mo re­zul­ta­tas - ru­de­ni­nio ari­mo pa­mo­ka Aly­taus ra­jo­ne

 

Apie miš­ko ke­lių prie­žiū­rą ir re­mon­tą

 

Alyt­na­miai - hu­ma­niš­kas ko­mu­niz­mas

 

Ne­re­gin­čio žmo­gaus akys yra jo ran­kos

 

Eu­ro­pos pi­lie­čio ap­do­va­no­ji­mas - Lie­tu­vos tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tui

 

Knygų naujienos

 

Kur­nė­nų lab­da­rys - pa­vyz­dys lie­tu­viams

 

Pa­mirš­ki­te bran­gias kruo­pas ir sėk­las - tik­rą ver­tin­gų mais­ti­nių me­džia­gų bom­bą ra­si­te sa­vo vir­tu­vė­je

 

Se­kund­ma­tis ir šė­ryk­lė

 

Aly­taus is­to­ri­jos ka­len­do­rius

 

Sau­sio 13-ąją ir Mai­da­ną jun­gia oro ba­lio­nai

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100