arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mantigirdas, Gedrimė, Petras, Povilas, Benita

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-06-27, Nr. 71
Antanas Sakavickas Alytaus krepšinio klubui vadovaus po dvylikos metų
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus krep­ši­nio klu­bui „Dzū­ki­ja“ pra­dė­jo va­do­vau­ti 43-ejų aly­tiš­kis An­ta­nas SA­KA­VIC­KAS, tu­rin­tis aukš­tą­jį in­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je jis ži­no­mas kaip čia vei­ku­sio krep­ši­nio klu­bo „Ali­ta“ di­rek­to­rius. Iš šių pa­rei­gų pa­si­trau­kė prieš dvyli­ka me­tų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atnaujintas visas beveik pusės amžiaus ligoninės korpusas
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas su­re­mon­tuo­tas Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vi­daus li­gų 2-asis sky­rius, įsi­kū­ręs penk­ta­me vi­daus li­gų kor­pu­so aukš­te. Tai bu­vo pas­ku­ti­nis ne­at­nau­jin­tas sky­rius šia­me 1972-ai­siais pa­sta­ty­ta­me pen­kia­aukš­čia­me kor­pu­se.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Keturių biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita – centralizuota
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė cen­tra­li­zuo­ti ke­tu­rių biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mą. Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­slau­gas joms teiks ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dviračiais po miškingąją Dzūkijos sostinę
Įsi­bė­gė­jant va­sa­rai ir at­ši­lus orams dau­ge­lis mies­te­lė­nų ren­ka­si kur kas ak­ty­ves­nį lais­va­lai­kį. Aš – ne iš­im­tis. Pa­ga­liau pa­si­bai­gus įtemp­tai tre­čio kur­so se­si­jai, pa­li­ku­si vi­sus kon­spek­tus ir kny­gas, po il­go lai­ko grį­žau į taip pa­si­ilg­tą gim­tą­jį Aly­tų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Sėkmės istorijos jaunuosius ūkininkus įkvepia imtis veiklos
Že­mės ūkio veik­la vis daž­niau už­si­i­ma ir anks­čiau ūki­nin­ka­vi­mo pa­tir­ties ne­tu­rė­ję jau­ni žmo­nės. Jie smal­sūs, do­mi­si įvai­rio­mis tech­no­lo­gi­nė­mis nau­jo­vė­mis, to­dėl su­pran­ta, kad ūki­nin­ka­vi­mui vien grėb­lio ir kas­tu­vo ne­pa­kan­ka. No­rint dirb­ti efek­ty­viai bū­ti­na įsi­gy­ti rei­kia­mos tech­ni­kos, ino­va­ty­vių že­mės ūkio veik­los tech­no­lo­gi­jų, kad fi­nan­si­nė grą­ža iš veik­los bū­tų grei­tes­nė. Tai kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus, to­dėl la­bai svar­bu, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) su­tei­kia ga­li­my­bę fi­nan­suo­ti bent da­lį jau­nų­jų ūki­nin­kų pa­ti­ria­mų iš­lai­dų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Švie­ti­mo įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos, di­rek­to­riai at­lei­džia­mi

 

Tai­syk­lė, ku­rią pa­žei­džia dau­gu­ma dvi­ra­ti­nin­kų

 

Sek­ma­die­nio va­ka­rą – skau­džios eis­mo ne­lai­mės

 

Pa­rei­ga gel­bė­ti iš­lie­ka ir pa­si­bai­gus tar­ny­bai

 

Aly­tų ir Kruo­nį su­jung­sian­čios elek­tros li­ni­jos sta­ty­bos įsi­bė­gė­ja

 

Tai, dėl ko jie ken­čia

 

Dai­na­vos rink­ti­nės va­das Sva­jū­nas Pa­pi­liaus­kas iš­ly­dė­tas į tarp­tau­ti­nę tar­ny­bą Len­ki­jo­je

 

Jo­ni­nių spran­di­nė: „Val­dzia už­drau­dė gerc, tai ir už­kan­dos ne­rai­kia!”

 

Pro­jek­to Eras­mus+ S.P.A.C.E bai­gia­mo­ji kon­fe­ren­ci­ja Lon­do­ne

 

Pau­liaus braš­kė tai­ko į re­kor­di­nin­kes

 

Mo­ky­to­jos min­tys ir dar­bai pra­žy­do aly­vų žie­dais

 

Aly­tiš­kis šau­lys Al­gir­das Straz­das per žings­nį nuo Lie­tu­vos rink­ti­nės

 

Sim­ne rin­ko­si pa­plū­di­mio tin­kli­nin­kai

 

Ne­abe­jin­gos sie­los

 

Ne­ra­mi va­ka­rie­nė Eu­ro­po­je

 

Rotušės žinios
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100