arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eimintas, Geisvilė, Gracija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-12-03, Nr. 139
Stalkeriai Černobylio zonoje nebijo nei policijos, nei radiacijos
Bai­siau­sios pa­sau­ly­je bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos ne­lai­mės pa­da­ri­niai lik­vi­duo­ja­mi iki šiol: prieš ke­lias die­nas virš spro­gu­sio Čer­no­by­lio ato­mi­nės elek­tri­nės ket­vir­to­jo re­ak­to­riaus pa­sta­ty­tas nau­jas gaub­tas, ku­ris tu­rė­tų bū­ti pa­ti­ki­ma ap­sau­ga nuo ra­dia­ci­jos at­ei­nan­čiam šimt­me­čiui. Nau­ja­sis ku­po­las pa­slė­pė se­ną­jį sar­ko­fa­gą, pas­ku­bo­mis so­vie­tų sta­ty­tą iš­kart po ava­ri­jos. Jį prieš ke­lias sa­vai­tes dar spė­jo pa­ma­ty­ti aly­tiš­kis Eval­das Ja­ku­čiū­nas. Jis - vie­nas iš 200 tūkst. tu­ris­tų iš įvai­rių ša­lių, kas­met at­vyks­tan­čių ap­žiū­rė­ti Čer­no­by­lio.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Valdžia vardijo nuveiktus darbus, gyventojai – problemas
Ke­lios de­šim­tys aly­tiš­kių tre­čia­die­nio va­ka­rą at­ėjo į su­si­ti­ki­mą su me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi. Mies­to va­do­vas ir jo ko­man­da su­si­ti­ko su Se­na­mies­čio ir Cen­tro ben­druo­me­nių na­riais. Ki­tas me­ro su­si­ti­ki­mas nu­ma­ty­tas su Dai­na­vos ben­druo­me­ne gruo­džio 7 die­ną 18.30 val. Dai­na­vos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Alytiškiams baimę keliantį centrą ketina įkurti kaimyninė savivaldybė

Pas­ta­ruo­ju me­tu aly­tiš­kiai su­ne­ri­mę dėl pa­sta­te Mar­gio g. 12 / Vy­tau­to g. 20 ke­ti­na­mo įkur­ti so­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­nų cen­tro. Ši vie­ta in­di­vi­du­a­lių na­mų kai­my­nys­tė­je, žmo­nės čia įpra­tę gy­ven­ti ra­miai, tad bai­mi­na­ma­si, kad at­si­ra­dus to­kiam cen­trui jų ra­my­bė bus drums­čia­ma. Pa­sta­tas pri­klau­so Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kas rems Sauliaus Skvernelio komandą?
Jei ne vie­na­die­nio tei­sin­gu­mo mi­nist­ro Ju­liaus Pa­go­jaus „grie­kai“, iš­lin­dę į vie­šu­mą ta­da, ka­da jau vi­siems at­ro­dė, kad yra „su­tvar­ky­ti“ ir pa­mirš­ti, Lie­tu­va tu­rė­tų nau­ją Vy­riau­sy­bę. Ta­čiau, kaip aiš­kė­ja, vie­no įta­kin­giau­sių so­cial­de­mok­ra­tų – Juo­zo Ber­na­to­nio – jau­na­sis pro­te­žė, nors jo pa­var­dė ir ra­do­si pre­zi­den­tės pa­si­ra­šy­ta­me dek­re­te dėl Vy­riau­sy­bės su­da­ry­mo, mi­nist­ru ne­ta­po.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

 

Re­no­va­ci­ja pa­ge­ri­no gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir su­tel­kė dau­gia­bu­čio ben­druo­me­nę

 

Kai mes kar­tu, mums nie­kas ne­bai­su!

 

Mo­kyk­li­nė uni­for­ma nu­skrai­di­no į pra­ei­tį

 

Šiuo­lai­ki­nio šo­kio im­pro­vi­za­ci­jos su cha­riz­ma­tiš­kuo­ju Pet­ru Li­saus­ku

 

Mo­ky­to­ja su­lau­kė bau­dos ir pa­pei­ki­mo

 

„Aš ir Tu – tai MES!”

 

Vie­toj ins­pek­ci­jos – jos de­par­ta­men­to sky­rius

 

Pil­kių kai­lį gelbs­ti ir ne­žie­miš­ki orai

 

Ne taip pa­žiū­rė­jo

 

Į „Se­nu­kus” – vog­ti įran­kių

 

„Ap­ple” ne­mo­ka­mai pa­keis „iP­ho­ne 6s“ ba­te­ri­jas

 

Lie­tu­vos pi­lie­čiams lai­ki­nai ne­rei­kės mo­kė­ti už Tai­lan­do vi­zas

 

Rotušės žinios

 

Gal ga­lė­tų pa­sta­ty­ti tu­rėk­lus?

 

Ko­dėl ker­ta­mi me­džiai Rum­bo­nių ka­pi­nė­se?

 

Smė­lio smil­ty­se ir stik­le įpras­min­ta lai­ko tėk­mė
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Kas slepiasi kalėdinių verslo dovanų dėžutėse?
Kalėdinės verslo dovanos – nekalta tradicija, būtinybė ar slapta manipuliavimo priemonė? Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ organizuotų verslo etikos pusryčių metu šį klausimą iškėlė verslo ir valstybinių institucijų atstovai, kurie diskutavo apie tinkamas priemones pasveikinti kolegas ar verslo partnerius švenčių proga.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ką daryti, kad siunčiamos dovanos atkeliautųlaiku?
Nors lietuviai vis daugiau perka internetu, tačiau pristatymo terminas, ypačšventiniu laikotarpiu, daugumai žmonių vis dar kelia neramumų. Visgi dėl pavėluotai atsiųstų dovanų subjurusios šventinės nuotaikos tikrai įmanoma išvengti. Dalijamės patarimais, ką daryti, kad internetu perkamos ar artimiesiems siunčiamos dovanos juos pasiektų laiku.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Daugiau pacientų turėtų būti pagydyti ambulatoriškai

Kasmet kas šeštas–septintas Lietuvos gyventojasbent kartą yra gydomas ligoninėse, neskaitant gydymo slaugos ir palaikomojo gydymo, reabilitacijos įstaigose, dienos stacionaruose bei sanatorijose, tuberkuliozės ar psichiatrijos ligoninėse. Per metus tai sudaro apie 655 tūkst. gydymosi ligoninėje atvejų. Skirtingų skaičiavimų duomenimis, apie 15–20 proc. šių atvejų galima išvengti, jeigu gyventojai laiku gautų tinkamasir kokybiškas ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
5 patarimai, kaip sutaupyti perkant kalėdines dovanas
Prekybos centrai Kalėdoms ruoštis ir puoštis pradėjo jau po Vėlinių, tad artėjant šventėms ir prekybininkams nuolatos apie tai primenant, vis daugiau žmonių susimąsto apie kalėdines dovanas, suka galvą, kaip nudžiuginti artimuosius ir draugus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
195 tūkst. EurlaimėtojasnaktimissapnuojavyšniasGraikijoje

195 173Eur „Vikingų loto“ laimėtojas atsiimti savo laimikio atvykti netruko. Centriniame loterijos biure Vilniuje laimingas vyras pasirodė drauge su savo sūnumi, kuris jį lydėjo ilgą kelią iš gimtosios Šilutės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gydytojai genetikai: biologinį amžių galima koreguoti

Jei gydytojas galėtų paklausti paciento tik vieno klausimo tam, kad įvertintų jo sveikatą, klausimas visada būtų toks pat – kiek jums metų?Būtent amžius yra didžiausias rizikos veiksnys lėtinių ar su metais susijusių ligų plėtimuisi.Higienos instituto duomenimis, 2015-aisiais45 metų ir vyresniųasmenų dažniausia mirtingumo priežastis buvo kraujotakos sistemos ligos, antroje vietoje – piktybiniai navikai. Tuo tarpu asmenų iki 44 m. dažniausia mirtingumo priežastis buvo tik išorinės priežastys. Akivaizdu, kadartėjanti 44 m. riba gali sukelti nemenką psichologinį smūgį– ar įmanoma šį momentą atidėti? Genetikų teigimu – taip, nes iš tiesų viską lemia žmogaus biologinis amžius.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
KTU mokslininkasLinas Miknius: žibalas vasarinio dyzelino nepaversžieminiu
Termometrų stulpeliams nukritus gerokai žemiau nulio, neužsivedantis dyzelinis automobilis – dažno vairuotojo galvos skausmas. Viena pagrindinių to priežasčių – degalų bake likęs vasarinis kuras.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100