arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kargaudas, Aušhnė, Jokūbas, Kristoforas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-07-23, Nr. 84
Už 100 tūkst. eurų atnaujinami valdininkų kabinetai
 Šių me­tų Aly­taus mies­to biu­dže­te nu­ma­ty­ta 100 tūkst. eu­rų sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to Ro­tu­šės aikš­tė­je ka­bi­ne­tams re­mon­tuo­ti. Jie pra­dė­ti re­mon­tuo­ti prieš dve­jus me­tus, šį­kart jų bus su­tvar­ky­ta dau­giau­sia. Mies­to ta­ry­ba, pa­si­ge­du­si kon­kre­taus lė­šų po­rei­kio skai­čia­vi­mo, pa­va­sa­rį ne­pri­ta­rė skir­ti pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to ma­ža­jai rep­re­zen­ta­ci­nei po­sė­džių sa­lei at­nau­jin­ti. Ta­čiau to­kio su­ma­ny­mo ne­at­si­sa­ko­ma, – pa­ren­gus skai­čia­vi­mus bus pra­šo­ma ta­ry­bos pa­lai­mi­ni­mo, nes ši sa­lė ne­tvar­ky­ta nuo pat ro­tu­šės pa­sta­ty­mo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[11]
Laidojimo paslaugų verslas traukiamas iš šešėlio
 Visais laikais bene pelningiausiu verslu laikomas laidojimo paslaugų verslas. Literatūros herojus Frankas Krukas, Amerikoje prakutęs Pranas Kriukelis, Lietuvoje jau tapo šiuo verslu besiverčiančiojo sinonimu. Tačiau ne paslaptis, kad laidojimo verslas taip pat laikomas ir patogia pinigų plovykla. Tad ir Lietuvoje jis vis dar apipintas paslaptimis bei gandais. Matyt, tai ir buvo dingstis mūsų šalies valdžiai pradėti šį verslą „skaidrinti” įstatymais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Puniškė nuteista už kontrabandinius vaistus ir cigaretes

Šį ket­vir­ta­die­nį Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį 43-ejų Aly­taus ra­jo­no Pu­nios se­niū­ni­jos Me­dukš­tos kai­mo gy­ven­to­jai Vio­le­tai Ši­vic­kie­nei, ku­ri bau­džia­mo­jo­je by­lo­je bu­vo kal­tin­ta ne­tei­sė­tu la­bai di­de­lio kie­kio kon­tra­ban­di­nių vais­tų ir ci­ga­re­čių ga­be­ni­mu. Mo­te­riai skir­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mas vie­niems me­tams, už­drau­džiant šiuo lai­ko­tar­piu kirs­ti Lie­tu­vos sie­ną su Ru­si­ja, ir kon­fis­kuo­tas jai pri­klau­san­tis au­to­mo­bi­lis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Mums patinka, kada mus gražulina
 Pir­miau­sia no­riu pa­ci­tuo­ti vie­ną do­ku­men­tą. Pa­brė­žiu tai, nes jo tu­ri­nys ga­li pri­min­ti nuo­tru­pas iš pa­tvo­rių ar­ba kar­če­mų dia­lo­gų. Ki­taip ta­riant, skai­ty­da­mi ci­ta­tą, tu­rė­ki­te gal­vo­je, kad tai ofi­cia­li pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­ja, ku­rią pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus pri­va­lo pa­teik­ti kiek­vie­nas Sei­mo na­rys, kan­di­da­tas į Sei­mo na­rius ir ki­tų val­džios tiks­li­nių gru­pių at­sto­vai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Džiu­gios nau­jie­nos dvi­ra­čių en­tu­zias­tams: pri­sta­ty­ta pir­mo­ji Pie­tų Lie­tu­vo­je grei­to­jo dvi­ra­čių nu­si­lei­di­mo nuo kal­no tra­sa

 

Dir­miš­kių pi­lia­kal­nis

 

Kur pra­si­de­da so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė ir kur ji bai­gia­si?

 

Festivalyje „Naisių vasara 2016”dalyvavo Alytaus rajono bendruomenės

 

Eik, kur lie­pia šir­dis...

 

Šu­nų elg­se­nos su­tri­ki­mai. Di­de­lės ir ma­žos pro­ble­mos

 

Sek­ma­die­nį Aly­tu­je – po­ke­mo­nų gau­dy­nės ir šei­mų pik­ni­kas Jau­ni­mo par­ke!

 

Siū­ly­ki­te kan­di­da­tus „Auk­si­nės kri­vū­lės” ri­te­rio ap­do­va­no­ji­mams

 

Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bos 20-me­čio pro­ga – nuo­trau­kų pa­ro­da ir in­for­ma­ci­nis se­mi­na­ras–dis­ku­si­ja Aly­taus jau­ni­mui

 

Nau­ja­ja­me so­cia­li­nia­me mo­de­ly­je – žmo­nėms pa­lan­kios nau­jo­vės

 

Įgu­dę gry­bau­to­jai ir va­ka­re ran­da ba­ra­vy­kų

 

Ba­ra­vy­kai – tie­siog iš kem­sy­no

 

Mil­ži­nės vo­ve­rai­tės

 

Kumetiškių grybų derlius

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Kaip apsisaugoti nuo gaisro? Faktai, kurių nežinojote
Net 90 proc. gaisrų Europoje įvyksta ten, kur žmonės praleidžia daugiausiai laiko – pastatuose, atskleidė asociacijos „FireSafeEurope“ tyrimas. Dėl gaisro ištikusių mirčių statistika Lietuvoje taip pat negailestinga:Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro duomenimis, apie 40 proc. namuose sudegusių žmonių mirė lovose – net nepabudę iš miego ir negalėję nei gelbėtis, nei kviesti pagalbos.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip tinkamai įrengti kambarį alergiškam žmogui?
Į alergijas linkusius žmones vargina ne tik pavasarinės žiedadulkės, bet ir patalpose besikaupiantys Lakieji organiniai junginiai. Laimei, statybinių medžiagų gamintojai dabar jau gali pasiūlyti produktų,leidžiančių įrengti būstą, kuris užtikrina kokybišką gyvenimą ir alergiškiems žmonėms. Tai ypač aktualu alergijoms jautrių vaikų tėvams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100