arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-05-26, Nr. 59
Alytaus ligoninėje – pirmoji peties sąnario endoprotezavimo operacija
Šis ket­vir­ta­die­nis, ge­gu­žės 24-oji, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riui ta­po is­to­ri­ne die­na. Pir­mą­kart li­go­ni­nė­je at­lik­ta pe­ties są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja. Kaip sa­ko Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Val­das Dum­bliaus­kas, mo­ky­da­mie­si ir kaup­da­mi pa­tir­tį tam ruo­šė­si sky­riaus gy­dy­to­jai: „Ope­ra­ci­ja pa­vy­ko, pa­cien­tas jau­čia­si ge­rai. O ją at­lie­kant da­ly­va­vo Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės gy­dy­to­jas spe­cia­lis­tas, ją ste­bė­jo mū­sų sky­riaus gy­dy­to­jai.“
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Privačių senelių namų kūrėjai įsitikinę jų reikalingumu
Aly­tu­je, Dau­gų gat­vė­je, Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų ne­nau­do­ja­mo­se pa­tal­po­se, rug­sė­jį tu­rė­tų du­ris at­ver­ti pri­va­tūs se­ne­lių glo­bos na­mai. To­kią idė­ją ima re­a­li­zuo­ti ba­lan­džio pra­džio­je Aly­tu­je įsteig­ta aso­cia­ci­ja „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“. Ją yra įkū­rę trys fi­zi­niai as­me­nys, o aso­cia­ci­jai pa­tal­pas pa­gal pa­nau­dą ba­lan­džio pa­bai­go­je su­tei­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Forumai ateina ir praeina. O kaip keičiasi Alytus?
Ket­vir­ta­die­nį vy­ko tre­čia­sis Aly­taus eko­no­mi­kos fo­ru­mas, šie­met aly­tiš­kių ben­druo­me­nę kvie­tęs mies­tą kur­ti kar­tu. Pa­si­da­ly­ti ge­rą­ja pa­tir­ti­mi at­vy­ko ir sve­čių iš už­sie­nio – Suo­mi­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės bei Len­ki­jos. Fo­ru­mo me­tu pa­si­da­ly­ta idė­jo­mis, ku­rios Aly­taus mies­tui ga­lė­tų tap­ti rak­tu iš­nau­do­jant mies­to pra­na­šu­mus bei sie­kiant efek­ty­vios mies­to plėt­ros. Tik ar tai taps kū­nu ir tre­čia­sis fo­ru­mas duos ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Palankus pavasaris žada gerą obuolių derlių
Šie­met gam­ta so­dams bu­vo pa­lan­ki – šal­nų pa­vy­ko iš­veng­ti, obe­lys žy­dė­jo gau­siai, tad so­di­nin­kai ti­ki­si ge­ro der­liaus ir su­ka gal­vas, kaip ap­si­sau­go­ti nuo ken­kė­jų ga­li­mų ant­puo­lių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Aly­tu­je ir Aly­taus ra­jo­ne įsteig­ti LSDDP sky­riai

 

Aly­tu­je ne­be­liks dar vie­no so­vie­ti­nio re­lik­to

 

Kaip mus iš­mes į rin­ką

 

Val­vo­nių gi­mi­nės tvir­ty­bė – jų pa­ma­ti­niuo­se rie­du­liuo­se

 

Psi­cho­lo­gė As­ta Blan­dė: „Eg­za­mi­nai ne­nu­le­mia vi­so jau­nuo­lio gy­ve­ni­mo”

 

Dėl pras­tos sa­vi­jau­tos ne­kal­tin­ki­te pa­va­sa­rio

 

Jot­vin­gių gar­bė – tai pa­sie­ki­mai, ta­len­tai ir ben­dras dar­bas

 

Šei­mos die­nai įpras­min­ti – ba­lio­nų skrai­di­na­mi „va­ba­liu­kų” no­rai

 

„Au­to­ma­ti­zuo­ta ir su­ba­lan­suo­ta šil­dy­mo sis­te­ma at­nau­jin­ta­me dvy­li­ka­aukš­ty­je su­ma­žins iš­lai­das šil­dy­mui”

 

Pas­ku­ti­nį skam­bu­tį šven­čian­tiems abi­tu­rien­tams – sa­vi­val­dy­bės do­va­nos

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100